Έγκριση οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Ανδρέα Ζώγκου

                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 440/2016

 

Θέμα 33ο Η.Δ.: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Ανδρέα Ζώγκου»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου  ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

 

 

1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Ανδρέα Ζώγκου», υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθ. 396/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε τη μετάβαση του Αντιδημάρχου κ. Ανδρέα Ζώγκου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχει στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2016 που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPO το διάστημα από  18 έως 20 Νοεμβρίου 2016.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία καθ΄  όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<  Σύμφωνα με την με αρ 396/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζώγκου Ανδρέα στην Θεσσαλονίκη με σκοπό να συμμετέχει στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2016 το διάστημα από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2016 για την προβολή και διαφήμιση του Ελληνικού Ιαματικού Τουρισμού και των Δήμων – Μελών του.

 Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε αεροπορικώς με ημέρα  αναχώρησης την 18-11-2016 και ημέρα επιστροφής την 20-11-2016.

 Η διαμονή  του έγινε στο Ξενοδοχείο Φιλίπειον στη Θεσσαλονίκη.

 Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με την  παρ. 1 του  άρθρου 5, άρθρο 7 & 8, άρθρο 10 & άρθρο 11 της   ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα β) ημερήσια αποζημίωση και γ) έξοδα διανυκτέρευσης:      

 

  ΖΩΓΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ)                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 422,27 € 

                                                                                     ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

      Ολόκληρη αποζημίωση : 40 € / ημέρα 

Αναλυτικά:

  3 ημέρες (18/11-20/11/2016 )  Χ  40 € = 120 €

                      Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης =  120 €

Β)  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αντίτιμο Εισιτηρίου Προαστιακού : Κόρινθος – Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος  14 * 2 = 28 €

Αεροπορικά εισιτήρια : 212,27 €

Εισιτήριο ΟΑΣΘ στη διαδρομή Αεροδρόμιο Μακεδονία – Ξενοδοχείο : 2 €

Αντίτιμο εισιτηρίου ΟΑΣΘ στη διαδρομή Ξενοδοχείο – Αεροδρόμιο Μακεδονία : 2 

                      Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων =  244,27 €

Γ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ Πληρωμή Ξενοδοχείου: 58 € (αρθρ 10 της υποπαρ.Δ.9 του Ν.4336/2015, παρ. 2, Κατηγορία ΙΙ, για τις 19/11/2016.

Συνολικό ποσό εξόδων διανυκτέρευσης =  58 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ : 120 € + 244,27 € + 58 € =   422,27 €    

Η ημερήσια αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα  και τα έξοδα διανυκτέρευσης του Δημοτικού Συμβούλου Ζώγκου Ανδρέα ποσού  422,27 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €.  >>

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 396/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις Ν. 4336/2015,  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

                                

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 – Εγκρίνει τα οδοιπορικά έξοδα, τις δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης, συνολικού ποσού 422,27 € του Αντιδημάρχου κ. Ανδρέα Ζώγκου για τη συμμετοχή του στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2016, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPO το διάστημα από  18 έως 20 Νοεμβρίου 2016.

– Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 422,27€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €. 

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 422,27 €.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 440 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 01 – 12 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης 

Leave a Comment