Αίτημα σπουδαστή για πρακτική άσκηση στο Δήμο μας

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/27.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 479/2016

 

Θέμα 11ο Η.Δ.: «Αίτημα σπουδαστή για πρακτική άσκηση στο Δήμο μας».

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52572/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

6.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

9.       Σταυρέλης Νικόλαος

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,

16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,

17.    Μπάκουλης  Δημήτριος

18.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

19.    Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Πανταζής Βασίλειος

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

24.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

1.       Παππάς Αντώνιος

2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ 

3.      Κορδώσης Χρήστος,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 

4.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος

5.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.       Καρασάββας Ιωάννης

8.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 

9.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα σπουδαστή για πρακτική άσκηση στο Δήμο μας» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τα κατωτέρω  :

 

                Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 § 5 του ν. 4186/13 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 42 § 2 του 4386/16 καθώς και την αριθμ. Κ1/146931/18.09.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες. Η πρακτική άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος. Το πέμπτο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα και κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης.

                Ο κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Η πρακτική Άσκηση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Τα Ι.Ε.Κ, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας και για όσο διάστημα πραγματοποιούν την πρακτικής τους.

                Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση. Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης.

                Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τoυ Συμβουλίου την αριθμ. 52563/23.12.2016 αίτηση του κ. Κυριαζή Κωνσταντίνου, σπουδαστή του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Κορίνθου ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα /Web DesignerDeveloper/Video Games) με την οποία ζητά να εγκρίνουμε την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο Κορινθίων, συνυποβάλλοντας Βεβαίωση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Κορίνθου στην οποία βεβαιώνεται ότι ο ανωτέρω σπουδαστής από 07/10/2016 φοιτά στο Γ’ εξάμηνο.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 23 § 5 του ν. 4186/13 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 42 §  2 του 4386/16, την αριθμ. Κ1/146931/18.09.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 52563/23.12.2016 αίτηση, του κ. Κωνσταντίνου Κυριαζή του Κυριάκου, σπουδαστή του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Κορίνθου ειδικότητας ‘’Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα /Web DesignerDeveloper/Video Games)’’ με αριθμό Μητρώου Καταρτιζόμενου 001534, για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο Κορινθίων συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 479 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 11 – 01 – 2017

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης 

Leave a Comment