ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Κόρινθος, 18  Ιανουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 1803
                 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
                ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     
  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                 
               Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                 ΠΡΟΣ        
        Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                         Τ………………………                                                                                              
                  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                       
               Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                           
               Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                            
                   
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 23η  Ιανουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.  Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε» που βρίσκονται νότια της Νήσου Πλατειάς Σαρωνικού Κόλπου Π.Ε. Κορινθίας.
2.       Υποβολή αιτήματος για αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Κορινθίων.
3.       Προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» Α.Π. 4: «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τη χρηματοδότηση υλοποίησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου.
4.   Υποβολή πρότασης τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας
5.     Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα
6.  Έγκριση απολογισμού  έτους  2014 του νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης». 
7.  Έγκριση απολογισμού  έτους  2015 του νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων  Β/θμιας Εκπαίδευσης».
8.  Έγκριση Α, Β και Γ τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
9. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών.
10.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου» και παράταση προθεσμίας περαίωσής του.
11.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων στον Συνοικισμό Κορίνθου».
12.    Συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της  ελιάς.
13. Παράταση μίσθωσης ακινήτου, για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.
14. Ορισμός εκπροσώπου  με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών καθώς και για θέματα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
15.  Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού κτιρίου στη Τ.Κ. Χιλιομοδίου, της Δ.Ε. Τενέας, για στέγαση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ,
16.    Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη περιοχή ΚΑΝΤΑΡΕ
17.    Εκμίσθωση του χώρου της Δημοτικής Αγοράς
18.    Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου
 
                                                                               Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ   

 

Leave a Comment