Απόφαση αριθμ. 34/424/2016

 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-12-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 51463/15-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),   

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

     Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ. Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

     Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

ΑΠΟΦΑΣΗ 424η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος τo 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και Ο.Π.Δ. έτους 2017 Δήμου Κορινθίων», λέει ότι σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου και θέτει υπόψη των μελών το αρ. 51438/15-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

 

  Θέμα: Αποστολή προσχεδίου προϋπολογισμού

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, την ΚΥΑ 23976/22-7-2016 περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2017, το υπ΄ αριθμ. 190953/24-10-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Διεύθυνση Διοίκησης περί «Επισημάνσεων για την Ψήφιση & Έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμων οικονομικού έτους 2017», την υπ΄ αριθμ. 23 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. περί «Ελέγχου προϋπολογισμών οικ. έτους 2017 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων»,

σας αποστέλλουμε σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου και προσχέδιο ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

 

  Ακολούθως ο Προεδρεύων θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 5/11/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2017, καθώς και τα συνημμένα σε αυτήν προσχέδιο ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 και προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου, το οποίο είναι ισοσκελισμένο με γενικό σύνολο εσόδων ποσού 64.796.331,66€ και γενικό σύνολο εξόδων ποσού 64.796.331,66€.

 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προεδρεύοντος, το ως άνω αναφερόμενο έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την αριθμ. 5/11/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και τα συνημμένα σε αυτήν προσχέδια α)Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 και β)Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τις διατάξεις των άρθρων 63 και 72 του Ν. 3852/2010, την ΚΥΑ 23976/22-07-2016, το αρ. 190953/24-10-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, την αριθμ. 23 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων κι εξόδων και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, αφού επεξεργάστηκε και έλεγξε όλα τα κονδύλια των εσόδων κι εξόδων, που αναγράφονται αναλυτικά στα σχετικά μηχανογραφημένα έντυπα, ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

328.004,86

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

289.301,96

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.756.047,95

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.106.891,95

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.519.287,62

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11.731.630,32

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

212.140,36

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        20.943.305,02

1                   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

500,00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.749.955,12

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.105.308,29

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

255.575,37

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

75.265,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        3.186.603,78

2                 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ

           ΦΟΡΑ

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

498.786,06

22

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ

30.000,00

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                         528.786,06

3               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

18.681.258,92

                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ:                         18.681.258,92

4               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

3.593.664,62

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

164.475,56

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                         3.758.140,18

5               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

17.698.237,70

                                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ:                      17.698.237,70

                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:            64.796.331,66€

 

ΕΞΟΔΑ

6                 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7.759.394,44

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1.021.627,54

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

3.650.292,86

63

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

288.500,00

64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

2.936.076,22

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

274.739,59

66

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

2.707.600,37

67

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ

8.104.174,63

68

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

29.000,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        26.771.405,65

7                   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

4.270.759,72

73

ΕΡΓΑ

9.684.144,72

74

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

222.780,56

75

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

3.000,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        14.180.685,00

8                 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

2.077.696,05

82

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

3.629.664,62

85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

18.091.660,22

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                      23.799.020,89

9               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91

ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

45.220,12

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                         45.220,12

                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:               64.796.331,66

 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

26.817.324,87

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.656.871,18

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

6.022.431,66

20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

8.219.556,67

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2.129.116,53

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

13.579.047,28

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.532.505,39

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

553.384,58

45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

1.541.597,22

50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

0,00

60

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

1.525.526,36

61

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

62

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

73.800,00

63

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

99.949,80

69

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00

80

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00

90

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

45.220,12

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ:                    64.796.331,66

 

 


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη “0” / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Στήλης :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Α

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) – Ετήσιοι Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Α΄Τρίμηνο

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Β’ Τρίμηνο

6μηνο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Γ’ Τρίμηνο

9μηνο

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Δ’ Τρίμηνο

12μηνο

Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ – 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ “0”

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων

9.614.028

0

800.000

800.000

800.000

2.400.000

800.000

800.000

800.000

2.400.000

4.800.000

800.000

800.000

800.000

2.400.000

7.200.000

800.000

800.000

814.028

2.414.028

9.614.028

0

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα

(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων

3.867.557

0

0

0

640.000

640.000

0

640.000

0

640.000

1.280.000

640.000

0

640.000

1.280.000

2.560.000

0

640.000

667.557

1.307.557

3.867.557

0

Γραμμή 3

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

1.105.308

0

0

0

70.000

70.000

0

80.000

86.000

166.000

236.000

150.000

70.000

50.000

270.000

506.000

280.000

130.000

189.308

599.308

1.105.308

0

Γραμμή 4

Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)

(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα

9.543.016

0

381.721

274.839

266.594

923.153

258.596

334.451

321.073

914.119

1.837.272

462.345

724.340

651.906

1.838.590

3.675.863

880.073

748.062

4.239.018

5.867.153

9.543.016

0

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ

528.786

0

1.200

2.100

1.500

4.800

4.000

2.200

3.000

9.200

14.000

25.000

25.000

25.000

75.000

89.000

50.000

150.000

239.786

439.786

528.786

0

 

 

Σύνολο Γραμμής 4

10.071.802

0

382.921

276.939

268.094

927.953

262.596

336.651

324.073

923.319

1.851.272

487.345

749.340

676.906

1.913.590

3.764.863

930.073

898.062

4.478.804

6.306.939

10.071.802

0

Γραμμή 5

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ

(32 – 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)

589.599

0

12.000

14.000

15.000

41.000

12.000

15.000

11.500

38.500

79.500

58.000

62.000

45.000

165.000

244.500

89.000

112.000

144.099

345.099

589.599

0

Γραμμή 6

Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια

3.758.140

0

200.000

200.000

220.000

620.000

250.000

250.000

220.000

720.000

1.340.000

350.000

350.000

310.000

1.010.000

2.350.000

450.000

520.000

438.140

1.408.140

3.758.140

0

Γραμμή 7

Χρηματικό Υπόλοιπο

(5)_Χρηματικό υπόλοιπο

17.698.238

 

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

17.698.238

0

A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)

46.704.672

0

19.093.159

18.989.177

19.711.332

22.397.191

19.022.834

19.819.889

19.139.811

22.586.057

27.285.010

20.183.583

19.729.578

20.220.144

24.736.828

34.323.601

20.247.311

20.798.300

24.430.174

30.079.309

46.704.672

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) – Ετήσιοι Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Α΄Τρίμηνο

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Β’ Τρίμηνο

6μηνο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Γ’ Τρίμηνο

9μηνο

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Δ’ Τρίμηνο

12μηνο

Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ – 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ “0”

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.759.394

0

646.616

631.616

621.616

1.899.849

631.616

614.616

608.616

1.854.849

3.754.697

731.616

646.616

646.616

2.024.849

5.779.546

646.616

646.616

686.616

1.979.849

7.759.394

0

Γραμμή 2

Προνοιακά επιδόματα

(674)_Προνοιακά επιδόματα

3.867.557

0

0

0

640.000

640.000

0

640.000

0

640.000

1.280.000

640.000

0

640.000

1.280.000

2.560.000

0

640.000

667.557

1.307.557

3.867.557

0

Γραμμή 3

Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης

(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης

274.740

0

20.000

22.000

20.000

62.000

20.000

22.000

28.000

70.000

132.000

20.000

22.000

22.000

64.000

196.000

24.000

22.000

32.740

78.740

274.740

0

Γραμμή 4

Δαπάνες για επενδύσεις

(7)_Επενδύσεις

14.180.685

0

0

45.000

80.000

125.000

520.000

649.000

550.000

1.719.000

1.844.000

1.250.000

1.750.000

600.000

3.600.000

5.444.000

3.400.000

2.786.685

2.550.000

8.736.685

14.180.685

0

Γραμμή 5

Πληρωμές ΠΟΕ

(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

2.077.696

0

103.885

282.567

258.673

645.125

316.641

404.112

376.479

1.097.231

1.742.356

103.885

45.000

86.000

234.885

1.977.241

69.000

31.455

0

100.455

2.077.696

0

Γραμμή 6

Μεταβιβάσεις σε τρίτους

(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους

8.104.175

0

162.084

283.646

648.334

1.094.064

729.376

567.292

648.334

1.945.002

3.039.066

729.376

567.292

607.813

1.904.481

4.943.547

931.980

972.501

1.256.147

3.160.628

8.104.175

0

(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα

3.867.557

0

0

0

640.000

640.000

0

640.000

0

640.000

1.280.000

640.000

0

640.000

1.280.000

2.560.000

0

640.000

667.557

1.307.557

3.867.557

0

Σύνολο Γραμμής 6

4.236.618

0

162.084

283.646

8.334

454.064

729.376

-72.708

648.334

1.305.002

1.759.066

89.376

567.292

-32.187

624.481

2.383.547

931.980

332.501

588.590

1.853.071

4.236.618

0

Γραμμή 7

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι – τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα

10.633.097

0

53.165

265.827

318.993

637.986

372.158

409.374

331.753

1.113.285

1.751.271

956.979

637.986

544.415

2.139.379

3.890.650

2.181.704

2.267.130

2.293.612

6.742.446

10.633.097

0

Γραμμή 8

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

(82)_Λοιπές αποδόσεις

3.629.665

0

72.593

127.038

217.780

417.411

217.780

217.780

235.928

671.488

1.088.900

349.263

403.708

272.225

1.025.196

2.114.096

417.411

550.746

547.412

1.515.570

3.629.665

0

Γραμμή 9

Αποθεματικό

(9)_Αποθεματικό

45.220

0

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

45.220

0

B.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 – 9)

46.704.672

0

1.058.343

1.657.695

2.165.396

4.881.434

2.807.571

2.884.174

2.779.110

8.470.855

13.352.289

4.141.119

4.072.602

2.779.069

10.992.790

24.345.079

7.670.712

7.277.134

7.366.528

22.314.373

46.704.672

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.

Διαφορά για συμφωνία Π/Υ

(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ

18.091.660

0

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

18.091.660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1

Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. “Σύνολο Εσόδων” + Γραμμή Γ.)

 

64.796.332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ2

Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. “Σύνολο Εξόδων” + Γραμμή Γ.)

 

64.796.332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) – ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)

0

0

18.034.815

17.331.482

17.545.936

17.515.757

16.215.263

16.935.714

16.360.701

14.115.202

13.932.721

16.042.464

15.656.976

17.441.075

13.744.039

9.978.522

12.576.599

13.521.166

17.063.646

7.764.936

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ.

Απλήρωτες Υποχρεώσεις

Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)

 

2.077.696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)

 

2.727.696

2.591.311

2.461.746

 

2.338.658

2.221.725

2.110.639

 

 

2.005.107

1.904.852

1.809.609

 

 

1.719.129

1.633.172

1.551.514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Β.- Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 του Δήμου Κορινθίων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά μηχανογραφημένα έντυπα, και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/424/2016.-

Leave a Comment