Απόφαση αριθμ. 34/426/2016

Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-12-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 51463/15-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),   

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

     Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ. Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

     Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

     ΑΠΟΦΑΣΗ 426η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της αρ. 401/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ., ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ προϋπολογισμού 49.767,40€ και λήψη νέας περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 28/342/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 35/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η  16-11-2016. Κατόπιν  με την αριθμ. 32/400/2016  απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 16-11-2016 πρακτικό περί ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 21-11-2016, αποκλείστηκε η προσφορά της εταιρείας ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., λόγω του ότι δεν έγιναν δεκτά όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής της,  αποκλείστηκε η προσφορά της εταιρείας ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 1, 2, 3 και 4, διότι η τεχνική της προσφορά γι΄ αυτά δεν ικανοποιεί όλες τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών: α)ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, β) ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 και γ)ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ για τα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 10, 11, 12 και 13, οι οποίες ορίστηκε από την επιτροπή αξιολόγησης πως θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.  Ακολούθως, υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την 32/401/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 22-11-2016 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, ανακηρύχθηκαν μειοδότες του ανωτέρω διαγωνισμού οι εταιρείες ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ, για τμήμα των ειδών της ως άνω προμήθειας, και ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ για το υπόλοιπο τμήμα των ειδών της ως άνω προμήθειας και τους ανατέθηκε η εκτέλεση αυτής.    Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το από 14-12-2016 έγγραφό της, του οποίου το περιεχόμενο ακολουθεί, επισημαίνει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Πινακίδων σήμανσης του ΚΟΚ, Πινακίδων οδών, καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας

ΣΧΕΤ. : Το αριθμ. 50450/2016 έγγραφό σας

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αλλά και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, σας επιστρέφουμε το φάκελο του διαγωνισμού και παρακαλούμε όπως :

(1)               Τηρηθεί η διαδικασία πρόσκλησης στους προσωρινούς αναδόχους για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης κλπ

(2)               Ανακαλέσετε το αριθμ. 50383/2016 έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.  

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προεδρεύων λέει ότι βάσει του ανωτέρω εγγράφου και των αναφερομένων στην αριθμ. 44694/01-11-2016 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, θα πρέπει να ανακληθεί η εκ παραδρομής ληφθείσα αριθμ. 32/401/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και να ληφθεί νέα περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, οι οποίοι θα πρέπει να κληθούν να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα εκ της σχετικής διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Για το λόγο αυτό υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με το 22-11-2016 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού αποσφράγισε οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, 2)ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ και 3)ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε., όπου διαπίστωσε ότι οι οικονομικές προσφορές των ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ και ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. είχαν συνταχθεί όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού (Παρ.7, Άρθρο 7), ενώ διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά της ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ δεν έχει συνταχθεί στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο επισυνάπτεται στη διακήρυξη.  Σύμφωνα με τη διακήρυξη κάθε οικονομικός φορέας υποχρεούται να συντάξει την οικονομική του προσφορά στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται σε αυτήν με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.  Επομένως, η προσφορά της ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ αποκλείστηκε από το διαγωνισμό και η οικονομική της προσφορά δε λήφθηκε υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης.  Όσον αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των λοιπών δύο εταιρειών, σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, προκύπτει η ανάδειξη:

  α)της εταιρείας με την επωνυμία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και 13,  για τα οποία το συνολικό ποσό προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 31.184,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Αναλυτικά η προσφορά της εταιρείας έχει ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ

1

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ 60  CM ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

16

14,35

287,00

2

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

135

ΤΕΜΑΧΙΟ

16

14,35

1.937,25

3

ΠΙΝΑΚΙΔA ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚH P-2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 60 CM ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

85

ΤΕΜΑΧΙΟ

28

25,00

2.125,00

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

40

Μ2

80

79,50

3.180,00

5

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

15

ΤΕΜΑΧΙΟ

14

12,90

193,50

6

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

220

ΤΕΜΑΧΙΟ

16

14,70

3.234,00

7

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 1/2” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

26

24,00

240,00

8

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ 30*50 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

300

ΤΕΜΑΧΙΟ

9

6,50

1.950,00

9

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 10Χ15 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1ΜΜ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ Η’ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

250

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,3

1,00

250,00

12

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ60

240

ΤΕΜΑΧΙΟ

45

29,30

7.032,00

 

13

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ80

80

ΤΕΜΑΧΙΟ

65

59,00

4.720,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

 

25.148,75

 

 

 

 

 

ΦΠΑ

 

6.035,70

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

31.184,45

 

 

  β)της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 10 και 11, για τα οποία το συνολικό ποσό προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 8.135,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Αναλυτικά η προσφορά της εταιρείας έχει ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ –

ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ – ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ

10

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 45 CM

600

ΤΕΜΑΧΙΟ

13

9,50

5.700,00

11

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 75CM

70

ΤΕΜΑΧΙΟ

18

12,30

861,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

 

6.561,00

 

 

 

 

 

ΦΠΑ

 

1.574,64

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

8.135,64

 

 

 

  Ο Προεδρεύων προτείνει την επικύρωση του από 22-11-2016 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, τον αποκλεισμό της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, την ανάδειξη των: α)εταιρείας με την επωνυμία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και 13, και β)εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 10 και 11, οι οποίες με την παρούσα θα πρέπει να κληθούν να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρ. 13 της αριθμ. 44694/2016 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 13 της αριθμ. 44694/01-11-2016 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στους προσωρινούς μειοδότες.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προεδρεύοντος, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Ανακαλεί την αριθμ. 32/401/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ., ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ προϋπολογισμού 49.767,40€ για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

  Β.- Εγκρίνει το από 22-11-2016 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ., ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ προϋπολογισμού 49.767,40€.

  Γ.- Αποκλείει από τον διαγωνισμό την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 22-11-2016 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης.

  Δ.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού:

1)την εταιρεία με την επωνυμία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενη, για την προμήθεια των ειδών με α/α στην αρ. 35/2016 μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και 13,  για τα οποία το συνολικό ποσό προσφοράς της ανέρχεται στα τριάντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (31.184,45€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και

2)την εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενη, για την προμήθεια των ειδών με α/α στην αρ. 35/2016 μελέτη 10 και 11, για τα οποία το συνολικό ποσό προσφοράς της ανέρχεται στα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (8.135,64€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Ε.- Καλεί τις εταιρείες ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ και ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (άρθρ. 13 της αριθμ. 44694/2016 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 13 της αριθμ. 44694/01-11-2016 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμούΤα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος – στις 09-01-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

  Δ.- Καλεί όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων στις 09-01-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, Κολιάτσου 32 -2ος όροφος (άρθρ. 13 της αριθμ. 44694/2016 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/426/2016.-

Leave a Comment