Απόφαση αριθμ. 34/427/2016

 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-12-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα  και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 51463/15-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv  παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),    

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

     Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ.Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σταυρέλης Νικόλαος.

       Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

     ΑΠΟΦΑΣΗ 427η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

Θέμα : «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»

Με την υπ’ αριθμ. 27/334//11-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 1512/2016 επ’ ονόματι  του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Σακαρέλη  Σωτήριου, προκειμένου να διαχειριστεί  την πίστωση με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη Τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» συνολικού ποσού 3.000,00€.

Επίσης σύμφωνα με την 358/2016 Α.Ο.Ε. παρατείνεται η απόδοση του ανωτέρω λογαριασμού έως 30/12/2016.

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε συνολική δαπάνη ποσού 1680,00€ στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ Fast track-ΙΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ AUTOVISION».

Με το υπ’ αριθμ. 2247/16  Γραμμάτιο είσπραξης, επέστρεψε το ποσό των 1320,00€ το οποίο δεν δαπανήθηκε.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από τον υπόλογο Σακαρέλη Σωτήριο σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 1512/2016 συνολικού ποσού 3000,00€, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959  και τις υπ’ αριθμ. 27/334/2016 και 30/358/2016 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη ποσού 3.000,00€ που έγινε από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Σακαρέλη Σωτήριο, μόνιμο υπάλληλο, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 1512/2016 από την πίστωση με ΚΑ 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» συνολικού  προϋπολογισμού  20.000,00 €, για πληρωμή δαπάνης στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ Fast track-ΙΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ AUTOVISION», καθώς και την επιστροφή ποσού ύψους 1320,00€ το οποίο δεν δαπανήθηκε και επιστράφηκε με το υπ’ αριθμ. 2247/16 Γραμμάτιο είσπραξης, οικονομικού έτους 2016.

  Β.- Απαλλάσσει τον κ. Σακαρέλη Σωτήριο από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή δαπάνης στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ Fast track-ΙΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ AUTOVISION».

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/427/2016.-

Leave a Comment