Απόφαση αριθμ. 34/428/2016

 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-12-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα  και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 51463/15-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv  παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),    

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

     Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ.Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σταυρέλης Νικόλαος.

       Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

     ΑΠΟΦΑΣΗ 428η: Ο Προεδρεύων συνεχίζοντας την εισήγησή του για το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

Θέμα : «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»

Με την υπ’ αριθμ. 32/395/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 1863/2016 επ’ ονόματι της  μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Καμπόσου Μαρίνας, προκειμένου να διαχειριστεί  την πίστωση με Κ.Α.20/7325.0006 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016» συνολικού ποσού 1.205,02 €

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

-Το ΧΕΠ 1863/2016 ποσού 1.205,02€ που αντιστοιχεί στην από 13/12/2016 εντολή πληρωμής.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογο Καμπόσου Μαρίνα σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 1863/2016 ποσού 1.205,02€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959  και την υπ’ αριθμ. 32/395/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη ποσού 1.205,02€  που έγινε από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Kαμπόσου Μαρίνα, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου Π.Ε.1 Διοικητικών με Βαθμό Δ΄, σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 1863/2016 ποσού 1.205,02€ από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016, με Κ.Α.20/7325.0006 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016» συνολικού ποσού 1.205,02€,

  Β.- Απαλλάσσει την κ. Καμπόσου Μαρίνα  από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί

για πληρωμή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016».

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/428/2016.-

Leave a Comment