Πρόσκληση 1ης Φεβρουαρίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 27-01-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 3779  

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Αντ. Παππά

6] Χρ. Κορδώση

7] Αλεξ. Γκουργιώτη

8]Βασ. Πανταζή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

2.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017.

3.      Έγκριση δαπανών από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017.

4.      Διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση δράσεων ΣΥΥ στα πλαίσια της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016».

5.      Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων για το έτος 2017.

6.      Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017.

7.      Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2017.

8.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 73.840,00€.

9.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείου) εντός του δημοτικού κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής στην Κόρινθο.

10.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου Δήμου Κορινθίων.

11.  Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου.

12.  Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ. 258 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

13.  Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.

14.  Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment