Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων στον Συνοικισμό Κορίνθου”

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/23.01.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 13/2017
 
Θέμα 11ο Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων στον Συνοικισμό Κορίνθου”»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1803/18-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Σταυρέλης Νικόλαος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
8.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Μπάκουλης  Δημήτριος
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος (αποχώρησε στην έναρξη  του 2ου ΕΗΔΘ)
16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)
18.   Σούκουλης Ανδρέας, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
20.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
21.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Βλάσσης Δημήτριος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)
7.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
8.       Πανταζής Βασίλειος
9.       Κορδώσης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)
10.    Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)
11.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
13.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
15.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων στον Συνοικισμό Κορίνθου”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.    την αριθμ. 208/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου» προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α.,
2.  την αριθμ. 9/201/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.     τα από 06-05-2014 και 05-06-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.   την αριθ. 13/269/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1884/50734/2014 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης της εταιρείας «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» ως αναδόχου του έργου,
5.   το υπ’ αριθ. πρωτ. 55565/23-11-2015 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου  ποσού 177.816,86€ πλέον ΦΠΑ.,
6.    τις αριθμ. 365/2016 Α.Δ.Σ. περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2016 με αναθεώρηση τιμών
7.     την αριθμ 472/2016 Α.Δ.Σ. περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις  01-03-2017 με αναθεώρηση τιμών,
8.     τον 1ο Α.Π.Ε., την αιτιολογική έκθεση και την Τεχνική Έκθεση που τον συνοδεύουν καθώς και τον 1ο     Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου,
9.  την από 29-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
      << H εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 55565/23-11-2015 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου προϋπολογισμού 450.000,00 Ευρώ με αριθμό μελέτης 208/2013 της Τ.Υ. του Δήμου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου  οκτώ (8) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 21/365/2016 και 26/472/2016 αποφάσεις του ενέκρινε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 01-03-2017.
Ο ανάδοχος, με την αριθμ. 51872/19-12-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 1/03/2017, λόγω εκκρεμότητας έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και λόγω καιρικών συνθηκών.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την αριθμ. 31/28-12-2016 απόφασή του γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ‘ όψιν:
α) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (άρθρ. 48 παρ.8α, 9 και 10) και το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο 90% και εκκρεμεί η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.
β) Το γεγονός ότι επήλθε διαφοροποίηση στις ποσότητες των εργασιών εν σχέση με την αρχική μελέτη, που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάστηκε να συνταχθεί 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης, αλλά και εκ του ότι τους χειμερινούς μήνες λόγω καιρικών συνθηκών ( βροχές και κρύο) είναι δύσκολή η εκτέλεση εργασιών υπαίθρου.
Στον 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για να τιμολογηθούν οι νέες εργασίες, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.
Με τον 1ο Α.Π.Ε. τακτοποιείται και η μεταβολή του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης  218.714,74€ εκ των οποίων 171.667,27€ για εργασίες 969,74€  για απρόβλεπτα, 3.917,58 € για αναθεώρηση και 42.160,15€ για Φ.Π.Α.
 Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προτείνεται και η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών για να καλυφθεί η δαπάνη των εργασιών που εκτελέσθηκαν και θα εκτελεσθούν, διότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.
Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή.
Συνοπτικά ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται  ως εξής:
1ος Α.Π.Ε.
1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ και έκπτωση
171.667,27€
2. Απρόβλεπτη δαπάνη
969,74€
3. Αναθεώρηση
3.917,58 €
4. Φ.Π.Α. 23% και 24%
42.160,15€
Σύνολο
218.714,74€
 
Μετά τα παραπάνω:
Προτείνεται: 
Έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
1) Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “ Ανάπλαση πεζοδρομίων στον Συνοικισμό Κορίνθου”
Αναδόχου της εταιρείας “ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.” συνολικής δαπάνης 218.714,74€.
 Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ..Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων στον Συνοικισμό Κορίνθου»» ποσού 218.714,74€, εργολαβίας της εταιρείας «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 208/2013 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
                                                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 13 / 2017.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  30-01-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment