Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/23.01.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 12/2017

 

Θέμα 10ο Η.Δ.: Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ και 1ου  ΠΚΝΤΜΕ  του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου» και παράταση προθεσμίας περαίωσής του.

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1803/18-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:

 

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Σταυρέλης Νικόλαος

4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

6.       Οικονόμου Γεώργιος

7.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

8.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

9.       Λαμπρινός Παναγιώτης

10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

12.    Μπάκουλης  Δημήτριος

13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.    Νανόπουλος Βασίλειος

15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στην έναρξη  του 2ου ΕΗΔΘ)

16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

18.   Σούκουλης Ανδρέας, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

20.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

21.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

3.       Παππάς Αντώνιος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Φαρμάκης Γεώργιος

6.       Βλάσσης Δημήτριος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

7.       Κοντογιώργος Αναστάσιος

8.       Πανταζής Βασίλειος

9.       Κορδώσης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

10.    Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

11.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

4.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

15.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ και 1ου  ΠΚΝΤΜΕ  του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου» και παράταση προθεσμίας περαίωσής του, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:

 

1.    την αριθμ. 113/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου», προϋπολογισμού 350.000,00 €,

2.     την αριθμ. 12/267/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,

3.       τα από 13-08-2013 και 27-08-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,

4.       την αριθ. 16/344/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2960/53525/2013 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης της Κ/Ξ “Αναστάσιος Ε. Καλογεράκης – Νικόλαος Ε. Καπελώνης” ως αναδόχου, 

5.       την αριθ. πρωτ. 23294/07-05-2014 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 142.276,28 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.),

6.       την αριθμ. 307/28-08-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-10-2015 με αναθεώρηση τιμών,

7.       την αριθμ. 420/05-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-02-2016 με αναθεώρηση τιμών,

8.       την αριθμ. 169/26-05-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-06-2016 με αναθεώρηση τιμών,

9.       την αριθ. 199/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-09-2016 με αναθεώρηση τιμών ,

10.    την αριθ. 366/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-11-2016 με αναθεώρηση τιμών

11.   την αριθ. 417/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-12-2016 με αναθεώρηση τιμών

12.    τον 1ο Α.Π.Ε., την αιτιολογική έκθεση και την Τεχνική Έκθεση που τον συνοδεύουν καθώς και τον 1ο     Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

13.    την αριθμ. πρωτ. 51871/19-12-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου και

14.    την από 29-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον  υπάλληλο κ.  Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

«Η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΝ.  – ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚ. Δυνάμει της υπ΄ αριθμ.   23294/07-05-2014 συμβάσεως,  ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος προϋπολογισμού με Φ.Π.Α  350.000 ΕΥΡΩ  με  αριθμ.  μελέτης 113/2013 της Τ.Υ, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου  έξι (6) μήνες.

Το Δημοτικό συμβούλιο με τις αριθμ. 19/307/2015, 24/420/2015, 9/169/2016, 11/199/2016, 21/366/2016 και 23/417/2016 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2016.

Ο ανάδοχος με την αριθμ. 51871/19-12-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 01-03-2017, λόγω εκκρεμότητας  έγκρισης του 1ου  ΑΠΕ και λόγω καιρικών συνθηκών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την αριθμ. 31/28-12-2016 απόφασή του γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

Η υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:

α) τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Αρθρ. 48 παρ. 8α, 9 και 10) και το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο 90% και εκκρεμεί η έγκριση του 1ου ΑΠΕ.

β)  το γεγονός ότι επήλθε διαφοροποίηση στις ποσότητες των εργασιών εν σχέση με την αρχική μελέτη, που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάσθηκε να συνταχθεί 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας, που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.

Στον 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για να τιμολογηθούν οι νέες εργασίες, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Με τον 1ο Α.Π.Ε. τακτοποιείται και η μεταβολή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 175.000,00 € εκ των οποίων 141.550,73€ για εργασίες και 33.449,27€ για Φ.Π.Α.

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προτείνεται και η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών για να καλυφθεί η δαπάνη των εργασιών που εκτελέσθηκαν και θα εκτελεσθούν, διότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.

Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.

Συνοπτικά ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:

1ος Α.Π.Ε.

1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ΄ έκπτωση           141.550,73€

2. Απρόβλεπτη δαπάνη                                            ———–

3. Αναθεώρηση                                                          ———

4. Φ.Π.Α. 23% κ. 24%                                              33.449,27 €

Σύνολο                                                                   175.000,00 €

Μετά τα παραπάνω:

Προτείνεται:

Έχοντας υπ΄ όψη  το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

1)       Την παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-02-2017 και

2)     Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου»  αναδόχου της Κ/ξίας Καλογεράκης Αν. – Καπελώνης Νικ. Συνολικής δαπάνης 175.000,00€.

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο».

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου», συνολικής δαπάνης 175.000,00 €, εργολαβίας «Κ/ξίας Καλογεράκης Αν. – Καπελώνης Νικ.» που έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 113/2013 μελέτη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 Β) Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου», εργολαβίας «Κ/ξίας Καλογεράκης Αν. – Καπελώνης Νικ.» μέχρι τις 28-02-2017 με αναθεώρηση τιμών.

               

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 10 / 2017.

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  30-01-2017

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

  

Leave a Comment