Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                          

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/23.01.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 11/2017

 

Θέμα 9ο Η.Δ.: «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών »

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1803/18-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:

 

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Σταυρέλης Νικόλαος

4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

6.       Οικονόμου Γεώργιος

7.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

8.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

9.       Λαμπρινός Παναγιώτης

10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

12.    Μπάκουλης  Δημήτριος

13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.    Νανόπουλος Βασίλειος

15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος (αποχώρησε στην έναρξη  του 2ου ΕΗΔΘ)

16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

18.   Σούκουλης Ανδρέας, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

20.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

21.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

3.       Παππάς Αντώνιος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Φαρμάκης Γεώργιος

6.       Βλάσσης Δημήτριος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

7.       Κοντογιώργος Αναστάσιος

8.       Πανταζής Βασίλειος

9.       Κορδώσης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

10.    Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

11.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

4.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

15.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

       << Σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 (Α΄194), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λ.π), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

    Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 30 αριθμ. πρωτ. 19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1Β και 5 ΠΔ 113/2010):

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο.

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις  κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010).

       Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ’ Ν 3852/2010) και κατ’ εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).

 Με βάση το  έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011:

1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012.

Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.

Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ.

       Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το αριθ. πρωτ. οικ. 45494/04-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & τα αριθμ. 2/92055/0026/20-12-2012, 2/112634/0026/17-12-2013 & 2/97612/0026/22-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΣΖΓΗ-ΖΡ8), 2/81869/0026/23-12-2015 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ) 2/99070/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ:717ΥΗ-61Δ) έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου  και τις αναλήψεις  υποχρεώσεων  έτους 2016, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, προτείνεται  η  ανατροπή των  κάτωθι αναλήψεων υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες που δεν θα εξοφληθούν μέχρι 31/12/2016 συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση: 

ΠΑΥ

Υπη- ρεσία

Κ.Α.

Κωδικός Δ/νσης

Διεύθυνση

Αιτιολογία

Αναλη-φθέντα

Ενταλθέ-ντα

Υπόλοιπο

243

15

6471.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πολιτιστικές εκδηλώσεις(εκδήλωση συλλόγου  Ποντίων 10/1/2016).

1.924,53

1.674,53

250,00

427

15

6471.0001

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016

32.978,33

31.426,69

1.551,64

600

15

6471.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 9ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ 11/4/16 ΕΩΣ 19/4/16.

6.476,00

5.989,89

486,11

627

15

6471.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΗΝ 15/4/2016.

3.430,00

1.537,50

1.892,50

708

00

6433.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ-ΒΙΒΛΙΩΝ .

5.236,40

0,00

 

5.236,40

753

00

6736.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016( ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ “ΑΝΕΜΗ” 1500 €-ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ “Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ” 2000 €-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ ” Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” 1500 €.)

5.000,00

3.500,00

1.500,00

932

00

6431.0002

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΝ 21/9/2016.

950,00

0,00

950,00

1010

00

6441.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ 26ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 13/11/216.

3.450,00

0,00

3.450,00

1080

15

6471.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Συμμετοχή δήμου στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του μουσικού σχολείου Κορίνθου, την 21/12/2016.

500,00

0,00

500,00

1081

15

6473.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διοργάνωση 19ης εθελοντικής αιμοδοσίας δημοτικής τράπεζας αίματος την 19/12/2016.

425,00

0,00

425,00

1083

15

6471.0102

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ-ΦΩΤΩΝ.

2.340,00

0,00

2.340,00

1085

15

6474.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ” ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1-4/12/2016.

500,00

0,00

500,00

1086

00

6736.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ.

2.000,00

0,00

2.000,00

1128

15

6471.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΝ 28/12/2016

1.765,00

0,00

1.765,00

1130

00

6711.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απόδοση σε Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης για Δ’ κατανομή 2016.

35.916,24

0,00

35.916,24

1132

00

 

6731.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έκτακτη επιχορήγηση στη σχολική επιτροπή Μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη της ασφάλισης αστικής ευθύνης των μαθητών

5.000,00

0,00

5.000,00

1135

15

6471.0102

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

4.339,00

0,00

4.339,00

1146

00

6718.0027

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016.

23.773,91

0,00

23.773,91

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τα αριθμ. 2/96117/0026/20-12-2011(ΑΔΑ: 45ΨΡΗ-92Θ), 2/92055/0026/20-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΛΗ-ΟΛ1), 2/112634/0026/17-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ), 2/97612/0026/22-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΣΖΓΗ-ΖΡ8), 2/81869/0026/23-12-2015 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ) & 2/99070/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ) έγγραφα  του Υπουργείου Οικονομικών και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006  

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ), οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας.

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 11 / 2017.

 Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  27-01-2017

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

Leave a Comment