Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                          

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/23.01.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 7/2017

 

Θέμα 5ο Η.Δ.: «Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1803/18-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:

 

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Σταυρέλης Νικόλαος

4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

6.       Οικονόμου Γεώργιος

7.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

8.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

9.       Λαμπρινός Παναγιώτης

10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

12.    Μπάκουλης  Δημήτριος

13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.    Νανόπουλος Βασίλειος

15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στην έναρξη  του 2ου ΕΗΔΘ)

16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

18.   Σούκουλης Ανδρέας, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

20.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

21.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

3.       Παππάς Αντώνιος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Φαρμάκης Γεώργιος

6.       Βλάσσης Δημήτριος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

7.       Κοντογιώργος Αναστάσιος

8.       Πανταζής Βασίλειος

9.       Κορδώσης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

10.    Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

11.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

4.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

15.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 “Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-02-2016),  όπου προβλέπονται τα εξής:

«…..3. Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει …..».

2. Την υπ’ αριθμ. 25 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Προσωπικού Τ.Α., με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ», όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι τα αιτήματα που μπορούν να υποβληθούν από τους δήμους, θα πρέπει να αφορούν τακτικό προσωπικό (Δημ. Δικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, να είναι ιεραρχημένα ως προς το βαθμό αναγκαιότητάς τους (να τεθεί σειρά προτεραιότητας), δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη  ΑΣΕΠ και η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτημάτων στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι η 31η Ιανουαρίου 2017.

3. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ 499/Β/28-02-2014), από όπου προκύπτει ότι οι αιτούμενες οργανικές θέσεις Δημοσίου Δικαίου, παραμένουν κενές.

4. Την σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία πιστοποιείται ότι θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στους αντίστοιχους ΚΑ στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και η εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, για την κάλυψη της μισθοδοσίας του αιτούμενου προσωπικού.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Κορινθίων.

 

Εισηγείται:

 

 

Την υποβολή αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4368/2016, ως εξής:

Α/Α

Κατηγορία 

Κλάδος

Θέσεις

1

ΥΕ 16

ΥΕ16  ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

1

2

ΥΕ 16

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

9

3

ΔΕ 29

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

 

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις ανωτέρω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4368/2016, με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

 

Α/Α

Κατηγορία 

Κλάδος

Θέσεις

1

ΥΕ 16

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

1

2

ΥΕ 16

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

9

3

ΔΕ 29

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

 Ο  αριθμός των κενών θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας σε επίπεδο ανταποδοτικών υπηρεσιών είναι:

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  μία (1),  ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ δέκα (10) και ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ μία (1).

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις ανωτέρω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συγκεκριμένα:

ΔΕ Οδηγών

Προσόν διορισμού ορίζεται:

1. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

2.Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. “Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία”.

3. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης η κατηγορία της οποίας ορίζεται με την προκήρυξη.

4. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να καθορίζεται προσθέτως και συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία.

 

Προσόντα διορισμού σε κλάδους ΥΕ

Προσόν διορισμού των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 «ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000».

 Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2876/2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης που θα προκληθεί για την πληρωμή του αιτούμενου, προς πρόσληψη  προσωπικού (συνολικά 11 άτομα) ανέρχεται σε 149.062€ κατ΄ έτος  και θα προβλεφθούν πιστώσεις στους παρακάτω ΚΑ του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017:

·  Ο ΚΑ 20/6011.0001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού”  ποσού 120.936 €.

·     Ο ΚΑ 20/6051 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού”  ποσού 14.669 €.

·       Ο ΚΑ 45/6011.0001 με τίτλο “ Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων” ποσού 12.000 €.

·      Ο ΚΑ 45/6051 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων”  ποσού 1.457 €.

Η εγγραφή των αναγκαίων ετήσιων πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του αιτούμενου προσωπικού θα συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς των επομένων ετών.

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 7 / 2017.

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  25-01-2017

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

Leave a Comment