Προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού

                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 1/23.01.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 5/2017
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» Α.Π. 4: «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τη χρηματοδότηση υλοποίησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1803/18-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Σταυρέλης Νικόλαος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
8.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Μπάκουλης  Δημήτριος
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στην έναρξη  του 2ου ΕΗΔΘ)
16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)
18.   Σούκουλης Ανδρέας, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
20.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
21.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Βλάσσης Δημήτριος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)
7.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
8.       Πανταζής Βασίλειος
9.       Κορδώσης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)
10.    Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)
11.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
13.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
15.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» Α.Π. 4: «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τη χρηματοδότηση υλοποίησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 12.01.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής .
<< Λαμβάνοντας υπόψη :
(1)                 Την έννοια των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που δεν αποτελούν μία απλή κυκλοφοριακή μελέτη αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.
(2) Την αριθμ. 5377/27-10-2016 Πρόσκληση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου προς Δήμους όλης της Ελλάδας να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ΣΒΑΚ (η επιλογή των οποίων έγινε με συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια όπως πληθυσμό, τάση ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες, περιφερειακή κατάταξη κλπ)
(3) Την αριθμ. 2016-06023/22-11-2016 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων για «Υλοποίηση ΣΒΑΚ» , που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου , σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης
(4)  Την αριθμ. 114.6/23-12-2016 (ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου , με την οποία εντάχθηκαν 150 Δήμοι, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Κορινθίων, ως δικαιούχοι του Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» για την υλοποίηση ΣΒΑΚ
(5)  Το ποσό με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Κορινθίων για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, που είναι 65.000,00 ευρώ
(6) Την αριθμ. 114.9/23-12-2016 (ΑΔΑ: 667146Ψ844-ΗΚ0) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου περί «έγκρισης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο Τ.Π.&Δ για τους άξονες 3 και 4 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016»
(7)Το σχέδιο «Σύμβασης Δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 , Α.Π. 4:  ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»  που μας στάλθηκε από το Πράσινο Ταμείο
  
Παρακαλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων όπως λάβει απόφαση για τα ακόλουθα:
 
Α) να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της από 30/12/2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 4:  «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»
 
Β) Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός να υπογράψει την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
 
Γ) Να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 30/12/2016 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού>>.
 
                Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 30/12/2016 σχέδιο σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 4:  «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ζήτησε από τα μέλη να εγκρίνουν την προσχώρηση του Δήμου  στους όρους και της συμφωνίες της εν λόγω σύμβασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις αριθμ. 114.6/2016 και 114.9/2016 αποφάσεις Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, το σχέδιο της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Προσχωρεί στους όρους και τις συμφωνίες της από 30/12/2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 4: «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ». Οι όροι  της εν λόγω σύμβασης αναλυτικά κατά άρθρον, έχουν ως εξής:  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (escrowaccount)  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ  ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»
«Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
 
 
Στην Αθήνα σήμερα, την ………………. Δεκεμβρίου 2016, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. και Δανείων (Ακαδημίας 40) οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
 
1.Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 241, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Πατρίκιο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ Ξ127076 Α.Τ.Α. Αθηνών) δυνάμει της υπ’ αριθμ.  49447/2015 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 867/27.11.2015), εφεξής καλούμενο «Καταθέτης».
2.Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων», που εδρεύει στην Αθήνα, Ακαδημίας 40 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, από την Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης, κ. Δήμητρα Ασημάκη του Στυλιανού (ΑΔΤ. ΑΒ 512474/2006 Τ.Α. ΠΑΤΗΣΙΩΝ), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3555/25.6.2015 απόφασης του  Δ.Σ. αυτού, καλούμενο εφεξής «Μεσεγγυούχος». Και 
3.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σερίφου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Αντώνιο Αντωνάκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
4.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σίφνου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ανδρέα Μπαμπούνη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
5.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αλοννήσου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟ» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
6.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σκοπέλου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Χρήστο Βασιλούδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
7.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Μήλου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γεράσιμο Δαμουλάκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
8.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σιθωνίας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ιωάννη Τζίτζιο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
9.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Ευθύμιο Κοτζά» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
10.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σητείας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Θοδωρή Πατεράκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
11.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Μανόλη Μαργαρίτη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
12.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σύρου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιώργο Μαραγκό» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
13.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λευκάδας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Κωνσταντίνο Δρακονταειδή» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
14.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δυτικής Αχαΐας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Χρήστο Νικολάου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
15.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καισαριανής» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ηλία Σταμέλος» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
16.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Παιανίας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Σπύρο Στάμου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
17.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Φιλοθέης-ψυχικού» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Παντελή Ξυριδάκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
18.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος αγίου Νικολάου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ζερβό Αντώνιο, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
19.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Τριφυλίας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Παναγιώτη  Κατσίβελα» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
20.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κρωπίας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «  Δημήτριος Ν. Κιούσης» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
21.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Δημήτριο Πρεβεζάνο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
22.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νεμέας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Κώστα Καλαντζή» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
23.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ικαρίας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
24.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Τήνου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Σίμο Ορφανό» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
25.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Άνδρου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο, «ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
26.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Μυκόνου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Κωνσταντίνο Κουκά» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
27.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πάρου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Μάρκο Κωβαίο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
28.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Θάσου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Κώστα Χατζηεμμανουήλ» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
29.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Θήρας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Αναστάσιος-Νικόλαος Ζώρζος» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
30.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καλυμνίων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γαλουζής Ιωάννης» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
31.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λήμνου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Δημήτρη Μαρινάκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
32.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γεώργιο Χριστόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
33.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού» που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο «Ελένη Ευσταθίου-Σπανού» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
34.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Μονεμβασιάς» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ηρακλή Τριχείλη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
35.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πολυγύρου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Αστέριο Ζωγράφο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
36.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νέστου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ευάγγελο Τσομπανόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
37.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βόλβης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Διαμαντή Λιάμα» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
38.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Μεσσήνης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γεώργιο Τσώνn» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
39.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Φαιστού» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γεώργιο Αρμουτάκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
40.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Τυρνάβου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Παναγιώτη Σαρχώση» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
41.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λαυρεωτικής» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Δημήτρη Λουκά» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
42.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Περάματος» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιάννη Λαγουδάκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
43.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δίου-Ολύμπου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Κωνσταντίνος Ι. Δημόπουλος» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
44.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Γρεβενών» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Γιώργος Δασταμάνης» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
45.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγίας Βαρβάρας», που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Γιώργος Καπλάνης, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
46.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δελφών» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
47.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Χερσονήσου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιάννη Μαστοράκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
48.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αλμωπίας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΝΟΥ  εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
49.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ιεράπετρας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Θεοδόσιο Καλαντζάκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
50.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ναυπακτίας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Παναγιώτη Λουκόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
51.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κύμης-Αλιβερίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «ΑΘΑΝΑΣΙΟ  Γ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
52.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Παιονίας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Χρήστο Γκουντενούδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
53.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Έδεσσας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Δημήτριο Γιάννου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
54.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σαρωνικού» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γεώργιο Σωφρόνη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
55.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Μεταμόρφωσης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Μιλτιάδη Καρπέτα» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
56.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ελευσίνας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γεώργιο Τσουκαλά» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
57.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βριλησσιων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Ξενοφών Μανιατογιάννη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
58.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νάουσας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Nίκο Κουτσογιάννη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
59.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Φλώρινας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ιωάννη Bοσκόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
60.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σάμου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Μιχάλη Αγγελόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
61.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ιεράς πόλης Μεσολογγίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Νίκο Καραπάνο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
62.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Φιλαδέλφιας-χαλκηδόνος» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Άρη Βασιλόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
63.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κεφαλονιάς» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Αλέξανδρος Παρίσης» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
64.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αλεξάνδρειας», που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Παναγιώτη Γκυρίνη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
65.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δέλτα» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Ευθύμιο Φωτόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
66.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Χαιδαρίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Μιχάλη Σελέκο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
67.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βάρης-Βούλας-βουλιαγμένης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Γρηγόρη Κωνσταντέλλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
68.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Λάζαρος Κυρίζογλου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
69.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγίας Παρασκευής» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος»
70.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σπάρτης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Βαγγέλη Βαλιώτη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
71.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βέροιας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Κωνσταντίνος  Βοργιαζίδης» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
72.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αλεξανδρούπολης», που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ευάγγελο Λαμπάκη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
73.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λαμιέων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Νίκο Σταυρογιάννη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
74.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σερρών» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Πέτρο Αγγελίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
75.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λέσβου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Σπύρο Γαληνό» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
76.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγρινίου», που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
77.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ρόδου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Φώτη Χατζηδιάκου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
78.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λυκόβρυσης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Αναστάσιο Μαυρίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
79.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Παγγαίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Φίλιππο Αναστασιάδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
80.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ελασσόνας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Νίκο Ευαγγέλου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
81.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ήλιδας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Χρήστο Χριστοδουλόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
82.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ναυπλιέων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Δημήτρη Κωστούρο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
83.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κω» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
84.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Μαραθώνας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ηλία Ψηνάκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
85.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δάφνης-Υμηττού» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
86.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Χαλκηδόνος» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ιωάννη Τσουκνιδά» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
87.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ωρωπού» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Θωμά Ρούσση» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
88.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Δημήτριο Μάρκου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
89.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πεντέλης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Δημήτριο Στεργίου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
90.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καστοριάς» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ανέστη Αγγελή» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
91.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Θηβαίων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Σπυρίδων Νικολάου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
92.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Προποντίδας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Εμμανουήλ  Καρρά» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
93.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ωραιοκάστρου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Αστέριο Γαβότση» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
94.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σαλαμίνας» που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο «Νάννου  – Παπαθανασίου Ισιδώρα» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
95.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ανδρέα Ευθυμίου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
96.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λαγκαδά» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιάννης Καραγιάννης» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
97.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αλίμου», που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
98.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Άργους-Μυκηνών  » που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Δημήτρης Καμπόσος» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
99.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Παπάγου-Χολαργού» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ηλία Αποστολόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
100.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Εορδαίας(Πτολεμαΐδα)» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Σάββα Ζαμανίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος»
101.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Φυλής» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Χρήστο Παππού» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
102.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Τρίπολης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Δημήτρη Παυλή » εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
103.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πύργου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γαβρίλη Λιατσή» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
104.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ηρακλείου Αττικής» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Νίκο Μπάμπαλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
105.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αιγιάλειας», που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Αθανάσιος Παναγόπουλος, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
106.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Θερμαικού» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιάννης Μαυρομάτης» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
107.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιάννη Κωνσταντάτο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
108.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Χίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Μανώλη  Βουρνού» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
109.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Χίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Μανώλη  Βουρνού» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
110.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Παλλήνης-Αττικής» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Αθανάσιο Ζούτσο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
111.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ρεθύμνης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιώργη Μαρινάκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
112.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καρδίτσας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Φώτη Αλεξάκο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
113.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κορινθίων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Αλέξανδρος Πνευματικός» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
114.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δράμας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Χριστόδουλο Μαμσάκο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
115.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πετρούπολης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Σίμο Ευάγγελο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
116.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Γαλατσίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Γιώργος Μαρκόπουλος» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
117.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βύρωνος» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Κατωπόδης Γρηγόριος» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
118.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πέλλας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γρηγόρη Στάμκο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
119.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κορυδαλλού» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Σταύρο Κασιμάτη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
120.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ξάνθης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
121.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κομοτηνής» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιώργο Πετρίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
122.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ηρακλή Γκότση» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
123.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καλαμάτας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Παναγιώτη Νίκα» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
124.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ιγνάτιο Καϊτεζίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
125.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καβάλας» που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο «Δήμητρα Τσανάκα» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος»
126.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κηφισιάς» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιώργο  Θωμάκο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
127.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ζωγράφου» που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο «Τίνα Καφατσάκη – Βλάχου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
128.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγίου Δημητρίου», που εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο, Μαρία Ανδρούτσου εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
129.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κοζάνης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ελευθέριο Ιωαννίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
130.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αμαρουσίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΤΟΥΛΗΣ​» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
131.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νέας Σμύρνης» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Σταύρο Τζουλάκη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
132.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Χαλανδρίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Συμεών Ρούσσο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
133.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ηλιουπόλεως» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Βασίλη Βαλασόπουλο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
134.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Τρικκαίων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Δημήτρη Παπαστεργίου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
135.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νεάπολης-Συκεών» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Σίμο Δανιηλίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
136.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ιλίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Νίκος Ζενέτος» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
137.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Γλυφάδας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Γεώργιο Παπανικολάου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
138.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Χρήστος Βρεττάκος» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
139.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καλαμαριάς» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Θεοδόση Μπακογλίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
140.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Παύλου Μελά» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Δημήτρη Δεμουρτζίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
141.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Πέτρος Σούλας» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
142.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κέρκυρας» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Κώστα Νικολούζο» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
143.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Χαλκιδέων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Χρήστο Παγώνη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
144.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιώργο Ιωακειμίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
145.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Ιωάννης Κασσαβός» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
146.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Χανίων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Αναστάσιο Βάμβουκα» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
147.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Περιστερίου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Ανδρέα  Παχατουρίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
148.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βόλου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο , «Αχιλλέα Μπέου» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
149.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πειραιώς» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Γιάννη Μώραλη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
150.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ηρακλείου» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Βασίλη Λαμπρινό» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
151.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πατρέων» που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο «Κώστα Πελετίδη» εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
152.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων», που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Γιώργο Καμίνη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
 
1.      Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 3889/2010 περιλαμβάνεται η υποστήριξη και η χρηματοδότηση προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.
2.      Δυνάμει των άρθρων 39, 40 και 47 του Ν. 4178/2013 το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί δράσεις για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, στις οποίες εντάσσονται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.
3.      Με την υπ’ αριθμ. 3352/13-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΩ646Ψ844-ΨΩ6) Απόφαση του Yπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» με προϋπολογισμό ύψους 27.742.665,78 ευρώ για το έτος 2016 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 106.2/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος αναφέρεται στην Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα, με ποσό 7.000.000 €.
4.      Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δεν αποτελούν μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. 
5.      Με την υπ’ αρ. 100.1/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρασίνου Ταμείου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Πρασίνου Ταμείου. Με την υπ’ αριθμ. 56974/31.12.2015 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Πράσινου Ταμείου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3032/30.06.2016 «Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πρασίνου Ταμείου, Οικονομικού έτους 2016» και 6798/20.12.2016 «Δεύτερη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πρασίνου Ταμείου, Οικονομικού έτους 2016» (ΑΔΑ:6ΠΣ346Ψ844-ΩΞ9) όμοιες Αποφάσεις. Με την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 3352/13-7-2016 ΥΑ, το ποσό που θα διατεθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε 9.000.000,00 ευρώ (αρ. πρωτ 7011/28-12-2016, ΑΔΑ:ΨΛ1746Ψ844-7Θ5 ).
6.      Με το αριθμ. πρωτ. 5377/27-10-2016 έγγραφο – πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου απεστάλη προς 168 Δήμους μία φόρμα ωριμότητας την οποία καλούνταν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν, στην επεξεργασία της οποίας θα εφαρμοζόταν μία μεθοδολογία που στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται κατά το μέγιστο δυνατόν από τις περιοχές που θα δικαιούνται χρηματοδότησης.
7.      Με την υπ΄ αρ. 114.6/2016 (ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη 150 Δήμων ως δικαιούχων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000 €, στον Άξονα Προτεραιότητας  4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», που έχει εγκριθεί με την 3352/13-7-2016 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έως του ποσού που αναγράφεται για έκαστο Δήμο, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 της εν λόγω απόφασης Δ.Σ.
8.       Με την υπ’ αριθ. 114.9/23.12.2016 (ΑΔΑ: 667146Ψ844-ΗΚ0) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου κρίθηκε απαραίτητη για την όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Α.Π.4 του εν λόγω Προγράμματος και για την προώθηση του ολοκληρωμένου κυκλοφοριακού σχεδιασμού και συνακόλουθα την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις προς όφελος των χρηστών του αστικού χώρου, η σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (escrow account) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και της υπ’ αριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 1547)» με δικαιούχους Δήμους, των οποίων οι προτάσεις είχαν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 114.6/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.
9.      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου ήδη με την υπ’ αριθ. 114.9/23.12.2016 Απόφασή του έχει εγκρίνει:
·         Τη σύσταση  ειδικού  δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4, συνολικού ποσού οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (8.991.000,00 €) με δικαιούχους του δήμους του παραρτήματος ΙΙ.  Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31/10/2017.
·         Να δοθεί εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών να συσταθεί δεσμευμένος λογαριασμός με μεταφορά του καθορισθησόμενου ποσού οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (8.991.000,00 €) που θα μεταφερθεί από τον λογαριασμό με ΙΒΑΝGR5401000240000000026133793 που τηρεί το Πράσινο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος.
·         Να οριστεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος των παραπάνω ποσών (προϊόντων) που θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στις δύο ανωτέρω σχετικές καταρτισθησόμενες συμβάσεις.
·         Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες για τη σύσταση του παραπάνω ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού και να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.
·         Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου να προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
·         Να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. 3352/13-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΩ646Ψ844-ΨΩ6) Απόφαση του Yπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
10. Κατόπιν των παραπάνω  εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7011/28.12.2016, ΑΔΑ:ΨΛ1746Ψ844-7Θ5 ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. 3352/13-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΩ646Ψ844-ΨΩ6) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της Υπουργικής Απόφασης 3352/13-7-2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την υλοποίηση του εν λόγω Χρηματοδοτικού Προγράμματος που αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 4  «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του εγκεκριμένου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3352/2016 Υ.Α. Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», συστήνεται ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός (escrow account) συνολικού ποσού ύψους οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (8.991.000,00 €) και χρονικής διάρκειας μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και της υπ’ αριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 1547).Δικαιούχοι του ποσού που θα κατατεθεί στον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είναι οι Δήμοι που αναφέρονται στο Παράρτημα που ακολουθεί:
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

Α/Α
Δήμος
Πληθυσμός (κατ.)
Ποσό
Χρηματοδότησης (€)
1
Σερίφου
1.420
30.000
2
Σίφνου
2.625
30.000
3
Αλοννήσου
2.750
30.000
4
Σκοπέλου
4.960
30.000
5
Μήλου
4.977
30.000
6
Σιθωνίας
12.394
30.000
7
Αρχαίας Ολυμπίας
13.409
30.000
8
Σητείας
18.318
30.000
9
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
18.864
30.000
10
Σύρου Ερμούπολης
21.507
30.000
11
Λευκάδας
23.693
30.000
12
Δυτικής Αχαΐας
25.916
30.000
13
Καισαριανής
26.458
30.000
14
Παιανίας
26.668
30.000
15
Φιλοθέης-Ψυχικού
26.968
30.000
16
Αγίου Νικολάου
27.074
30.000
17
Τριφυλίας
27.373
30.000
18
Κρωπίας
30.307
30.000
19
Σκιάθου
6.088
35.000
20
Νεμέας
6.483
35.000
21
Ικαρίας
8.423
35.000
22
Τήνου
8.636
35.000
23
Άνδρου
9.221
35.000
24
Μυκόνου
10.134
35.000
25
Πάρου
13.715
35.000
26
Θάσου
13.770
35.000
27
Θήρας
15.550
35.000
28
Καλυμνίων
16.179
35.000
29
Λήμνου
16.992
35.000
30
Ραφήνας-Πικερμίου
20.266
35.000
31
Ιστιαίας-Αιδηψού
21.083
35.000
32
Μονεμβασίας
21.942
35.000
33
Πολυγύρου
22.048
35.000
34
Νέστου
22.331
35.000
35
Βόλβης
23.478
35.000
36
Μεσσήνης
23.482
35.000
37
Φαιστού
24.466
35.000
38
Τυρνάβου
25.032
35.000
39
Λαυρεωτικής
25.102
35.000
40
Περάματος
25.389
35.000
41
Δίου-Ολύμπου
25.668
35.000
42
Γρεβενών
25.905
35.000
43
Αγίας Βαρβάρας
26.550
35.000
44
Δελφών
26.716
35.000
45
Χερσονήσου
26.717
35.000
46
Αλμωπίας
27.556
35.000
47
Ιεράπετρας
27.602
35.000
48
Ναυπακτίας
27.800
35.000
49
Κύμης-Αλιβερίου
28.437
35.000
50
Παιονίας
28.493
35.000
51
Έδεσσας
28.814
35.000
52
Σαρωνικού
29.002
35.000
53
Μεταμορφώσεως
29.891
35.000
54
Ελευσίνας
29.902
35.000
55
Βριλησσίων
30.741
35.000
56
Λεβαδέων
31.315
40.000
57
Νάουσας
32.494
40.000
58
Φλώρινας
32.881
40.000
59
Σάμου
32.977
40.000
60
Ιεράς πόλης Μεσολογγίου
34.416
40.000
61
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
35.556
40.000
62
Κεφαλονιάς
35.801
40.000
63
Αλεξάνδρειας
41.570
40.000
64
Δέλτα
45.839
40.000
65
Χαϊδαρίου
46.897
40.000
66
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
48.399
40.000
67
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
52.127
40.000
68
Αγίας Παρασκευής Αττικής
59.704
40.000
69
Σπάρτης
35.259
50.000
70
Βέροιας
66.547
60.000
71
Αλεξανδρούπολης (Αλεξανδρούπολη)
72.959
60.000
72
Λαμιέων
75.315
60.000
73
Σερρών
76.817
60.000
74
Λέσβου
86.436
60.000
75
Αγρινίου
94.181
60.000
76
Ρόδου
115.490
60.000
77
Λυκόβρυσης-Πεύκης
31.002
65.000
78
Παγγαίου
32.085
65.000
79
Ελασσόνας
32.121
65.000
80
Ηλίδας
32.219
65.000
81
Ναυπλιέων
33.356
65.000
82
Κω
33.388
65.000
83
Μαραθώνος
33.423
65.000
84
Δάφνης-Υμηττού
33.628
65.000
85
Χαλκηδόνος
33.673
65.000
86
Ωρωπού
33.769
65.000
87
Σπάτων-Αρτέμιδος
33.821
65.000
88
Πεντέλης
34.934
65.000
89
Καστοριάς
35.874
65.000
90
Θηβαίων
36.477
65.000
91
Προποντίδος
36.500
65.000
92
Ωραιοκάστρου
38.317
65.000
93
Σαλαμίνας
39.283
65.000
94
Μοσχάτου-Ταύρου
40.413
65.000
95
Λαγκαδά
41.103
65.000
96
Αλίμου
41.720
65.000
97
Αργους-Μυκηνών
42.022
65.000
98
Παπάγου-Χολαργού
44.539
65.000
99
Εορδαίας
45.592
65.000
100
Φυλής
45.965
65.000
101
Τρίπολης
47.254
65.000
102
Πύργου
47.995
65.000
103
Ηρακλείου Αττικής
49.642
65.000
104
Αιγιαλείας
49.872
65.000
105
Θερμαϊκού
50.264
65.000
106
Ελληνικού-Αργυρούπολης
51.356
65.000
107
Χίου
51.390
65.000
108
Παλλήνης-Αττικής
54.415
65.000
109
Ρεθύμνης
55.525
65.000
110
Καρδίτσας
56.747
65.000
111
Κορινθίων
58.192
65.000
112
Δράμας
58.944
65.000
113
Πετρουπόλεως
58.979
65.000
114
Γαλατσίου
59.345
65.000
115
Βύρωνος
61.308
86.000
116
Πέλλας
63.122
86.000
117
Κορυδαλλού
63.445
86.000
118
Ξάνθης
65.133
86.000
119
Κομοτηνής
66.919
86.000
120
Νέας Ιωνίας Αττικής
67.134
86.000
121
Καλαμάτας
69.849
86.000
122
Πυλαίας-Χορτιάτη
70.110
86.000
123
Καβάλας
70.501
86.000
124
Κηφισίας
70.600
86.000
125
Ζωγράφου
71.026
86.000
126
Αγίου Δημητρίου
71.294
86.000
127
Κοζάνης
71.388
86.000
128
Αμαρουσίου
72.333
86.000
129
Νέας Σμύρνης
73.076
86.000
130
Χαλανδρίου
74.192
86.000
131
Ηλιουπόλεως
78.153
86.000
132
Τρικκαίων
81.355
86.000
133
Νεάπολης -Συκεών
84.741
86.000
134
Ιλίου
84.793
86.000
135
Γλυφάδας
87.305
86.000
136
Κερατσινίου-Δραπετσώνας
91.045
105.000
137
Καλαμαριάς
91.279
105.000
138
Παύλου Μελά
99.245
105.000
139
Κορδελιού-Ευόσμου
101.753
105.000
140
Κέρκυρας
102.071
105.000
141
Χαλκιδέων
102.223
105.000
142
Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη
105.430
105.000
143
Αχαρνών
106.943
105.000
144
Χανίων
108.642
105.000
145
Περιστερίου
139.981
125.000
146
Βόλου
144.449
125.000
147
Πειραιώς
163.688
155.000
148
Ηρακλείου
173.993
155.000
149
Πατρέων
213.984
155.000
150
Αθηναίων
664.046
230.000
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
8.991.000
 
 
 
 
11. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Πράσινο Ταμείο έχει αναλάβει την υποχρέωση χρηματοδότησης των παραπάνω Δικαιούχων υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Το συνολικό ύψος για τη σύσταση του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4, το οποίο στο παρόν θα καλείται χάριν συντομίας «προϊόν», ανέρχεται σε ποσό ύψους οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (8.991.000,00 €).
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ήδη με το παρόν ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι συμφωνούν και συναποδέχονται να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος και χορηγούν σε αυτό την ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβεί στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στην σύμβαση αυτή.
Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συμφωνίας ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι συμφωνούν ότι το προϊόν θα κατατεθεί σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account) του Μεσεγγυούχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και της υπ’ αριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 1547)», το οποίο δεν θα δύναται να αναληφθεί ή να μεταφερθεί μονομερώς από τον Καταθέτη, παρά μόνο θα αποδεσμεύεται και θα εκταμιεύεται προς ένα έκαστο των Δικαιούχων σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Για τον σκοπό αυτό ο Καταθέτης συστήνει τον υπ’ αριθμ ……………………..ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (εφεξής καλούμενο «Λογαριασμός»), τον οποίο θα πιστώσει με το ποσό ύψους οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (8.991.000,00 €).
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι παρέχουν ήδη με την παρούσα τις ειδικές ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις προς τον Μεσεγγυούχο για την κίνηση του λογαριασμού σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες συμφωνούνται ως ανέκκλητες λόγω της φύσεως και του σκοπού τους:
3.1 Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν προς τον Καταθέτη λογαριασμό του  έργου που έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2015» A.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα αποτελούμενους από Τιμολόγιο Επιδότησης (πρωτότυπο) για όλο το ποσό του εγκεκριμένου έργου του Δικαιούχου προς το Πράσινο Ταμείο στα στοιχεία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΝΠΔΔ, ΑΦΜ: 099338405, ΔΟΥ: Κηφισιάς, Δ/νση: Λ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Αθήνα» καθώς και πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που έχουν καθορισθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/).
Το Πράσινο ταμείο δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
3.2. Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων φακέλων και δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες του Καταθέτη και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δίδεται ανέκκλητη εντολή στον Μεσεγγυούχο, όπως αποδεσμεύσει/εκταμιεύσει από τον Λογαριασμό συγκεκριμένο ποσό υπέρ ενός εκάστου Δικαιούχου. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια για ένα έκαστο των δικαιούχων, όπως έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ.7011/28-12-2016, ΑΔΑ:ΨΛ1746Ψ844-7Θ5 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης.
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΜΟΙΒΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
4.1. Το παρόν συμφωνητικό είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής του μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2017 (31 -10 – 2017).
4.2. Η αμοιβή του Μεσεγγυούχου για την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εντολών που του χορηγούνται ορίζεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30,00) για κάθε συναλλαγή και θα βαρύνει τον εκάστοτε Δικαιούχο Δήμο.
4.3. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν έξοδα ηλεκτρονικής μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς των Δικαιούχων Δήμων βαρύνουν τον εκάστοτε Δικαιούχο Δήμο.
4.4. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου, το παρόν συμφωνητικό λύεται αυτοδικαίως και το τυχόν υπολειπόμενο δεσμευμένο προϊόν θα αποδεσμεύεται άνευ άλλου τινός και θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα σε βάρος των Δικαιούχων και θα αποδίδεται από τον Μεσεγγυούχο στον Καταθέτη εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών με μεταφορά στον υπ’ αριθμ GR5401000240000000026133793 τραπεζικό λογαριασμό αυτού, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν ειδικής προς τούτο εντολής του Καταθέτη που θα χορηγείται προς το Μεσεγγυούχο.
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
5.1. Ο Μεσεγγυούχος δεν θα δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από τον Καταθέτη ή/και τους Δικαιούχους, παρά μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση.
5.2. Ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι υποχρεούνται, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, να αποζημιώσουν τον Μεσεγγυούχο για κάθε ζημία, που ο τελευταίος τυχόν υποστεί σε σχέση με το παρόν συμφωνητικό.
5.3. Για την αποδέσμευση και εκταμίευση ποσού από τον Λογαριασμό προς τους Δικαιούχους κατόπιν σχετικής εντολής του Καταθέτη, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησής τους σύμφωνα με την οριζόμενη από τον μεσεγγυούχο διαδικασία.
5.4. Ο Μεσεγγυούχος δεν φέρει καμία ευθύνη, εκτός εάν αποδεικνύεται βαρειά αμέλεια ή δόλος, για πράξεις ή παραλείψεις που τυχόν συμβούν κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ή των Οδηγιών για τον Λογαριασμό, τα δε λοιπά συμβαλλόμενα μέρη τον απαλλάσσουν και αναγνωρίζουν ότι λειτουργεί καλή τη πίστει για την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος.
5.5. Η παρούσα σύμβαση ολοκληρώνεται ως προς κάθε Δικαιούχο Δήμο, δια της υπογραφής της σύμβασης προσχώρηση εκάστου εξ αυτών, στους ειδικότερους όρους και συμφωνίες αυτής.
5.6. Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή τους θα γίνει αποκλειστικά εγγράφως.
5.7. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διαφορά από το παρόν έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών.
 
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να υπογράψει την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
 
Γ. Ορίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 30/12/2016 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 5 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  25-01-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment