Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 15/23-11-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                Αριθμός Απόφασης  90/2016
 
ΘΕΜΑ 8o Η.Δ.: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια)»  στην ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ  του Παναγιώτη που βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου 21, στην Κόρινθο.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 23 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθε για δεύτερη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 47836/22-11-2016 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Δικαίος Παύλος του Θεοχάρη
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
5.Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
 
 
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
5. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
6. Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και   εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα  μέλη του συμβουλίου ότι με  το αριθμ. 28982/27-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μας γνωρίζει ότι σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση συμβουλίου δημοτικής κοινότητας διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από είκοσι τέσσερις ώρες (24), στον ίδιο τόπο με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπάρχει απαρτία αν μετέχει αριθμός τακτικών η αναπληρωματικών μελών τουλάχιστον ίσος προς το ένα τρίτο του συνόλου των μελών του και πάντως όχι λιγότερα των τριών.
 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285  του Ν. 3463/2006  περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», Την Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α/2.1./31600 (ΦΕΚ Β΄ 31600/09-12-2013) «Απλούστευση των Διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Θεάτρου και Κινηματογράφου», σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της  Μπαλάφα Αναστασίας – Μαρίας του Παναγιώτη για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα στο κατάστημά της «επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια)»  που βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου 21,του Δήμου Κορινθίων, που ζητά  άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων αόριστης διάρκειας καθώς και παράταση ωραρίου στο κατάστημά και παρακαλώ να τεθεί υπόψη του Συμβουλίου  για ν’ αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του εδαφίου κβ της παρ. 1 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90Α), και με την υπ΄ αριθμ. 5/104/10-3-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων κανονιστική διάταξη για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μετά την αριθμ. 3/21/3.2.2006 απόφαση – εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής , η οποία παρατείνει το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων όλων των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μέχρι την 03,00 πρωινή ώρα για τα κατ/τα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι την 02,00 πρωινή για τα κατ/τα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων  ( Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 3/ 12.1.1996  «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
Με την υπ’ αριθμ. 279240/59902/03-11-2016 βεβαίωση το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας δεν έχει αντίρρηση για χρήση ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ χωρίς ενισχυτή στο ανωτέρω καταστήματα, υπό τις εξής   προϋποθέσεις:
1. Να τηρούνται οι όροι της σχετικής Υγειονομικής Διάταξης.
2.  Η ανώτατη ηχοστάθμη  της μουσικής μέσα στο κατάστημα να μην  υπερβαίνει την επιτρεπόμενη των 80 Db σύμφωνα με την Α5/301/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985)Υ.Δ.
3. Να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων.
Σαν αρμόδιος υπάλληλος σας γνωρίζω ότι εκτός από τη βεβαίωση του Τμήματος Υγείας , η ανωτέρω, καταστηματάρχης έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δηλ. Υπεύθυνη δήλωση,  φωτοτυπία της αδείας  ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του, δημοτική ενημερότητα, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο 300€ και εισηγούμαι την χορήγηση της ανωτέρω άδειας καθώς και της σχετικής παράτασης».
 
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.2218/94, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 41 παρ.1, εδαφ. κβ του Ν.2218/94.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας,  αόριστης διάρκειας στο κάτωθι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Μπαλάφα Αναστασία – Μαρία του Παναγιώτη, «επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια)»  για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, που βρίσκεται στην οδό που βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου 21, στην Κόρινθο, σύμφωνα με την αριθμ. 279240/59902/03-11-2016 βεβαίωση του Τμ. Υγείας Περ. Ενότ. Κορινθίας υπό τις εξής προϋποθέσεις :
1. Να τηρούνται οι όροι της σχετική Υγειονομικής Διάταξης.
2.  Η ανώτατη ηχοστάθμη  της μουσικής μέσα στο κατάστημα να μην  υπερβαίνει τα 80 Db σύμφωνα με την Α5/301/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985)Υ.Δ..
3. Να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων.
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ανωτέρω κατάστημα,  σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και  την υπ΄ αριθμ. 5/104/10-3-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων κανονιστική διάταξη για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων:
Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, πριν την λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής καθώς και το προβλεπόμενο (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)  παράβολο υπέρ του Δήμου.
Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση ανακαλείται.
  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   15/90/2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 24-11-2016
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment