Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Μαρινάτο Ιωάννη του Γεωργίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                           
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 16/29-11-2016 της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                            Αριθμός Απόφασης  95/2016
 
ΘΕΜΑ 2o Η.Δ.: Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον Μαρινάτο Ιωάννη του Γεωργίου, επιχείρηση προσωρινές λυόμενες κατασκευές ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ (Λούνα Πάρκ – Παγοδρόμιο)   στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων,  στην Κόρινθο.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την 29 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε για πρώτη φορά σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 49030/29-11-2016 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Δικαίος Παύλος του Θεοχάρη
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
5.Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
6. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
7. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
 
 
 
8. Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης για τα δύο θέματα, διότι πρέπει άμεσα να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις.  Το Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης για τα δύο θέματα.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285  του Ν. 3463/2006  περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο και την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β΄) για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου. 
Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας:
 
1.- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
2.-  ΒΕΒΑΙΩΣΗ σχετικά με τις χρήσεις γης.
3.- Φωτοτυπία ταυτότητας
Σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση,καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικάτου Μαρινάτου Ιωάννη του Γεωργίου,
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από προέλεγχο των φακέλων των ενδιαφερόμενων εισηγούμεθα τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος».
Υπό την προϋπόθεση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του:
Α) έχει διαθέσει τον κοινόχρηστο χώρο και προσδιορίσει το τέλος (ύστερα από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας)
Β) έχει χορηγήσει άδεια εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών μη στεγασμένου χώρου  για ψυχαγωγικές παιδείες.
 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της, τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την ΑΙΒ/8577/83 Υγειονομική διάταξη, τις διατάξεις του Ν.2218/94, τις διατάξεις των άρθρων 80 και 285  του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010  την υπ’ αριθμ.51/Α.Π.οικ. 66174/29.11.2006 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ,  τηνΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β΄) και την Υ1/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τηνπροέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Μαρινάτο Ιωάννη του Γεωργίου, επιχείρηση προσωρινές λυόμενες κατασκευές ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ (Λούνα Πάρκ – Παγοδρόμιο), στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων, στην Κόρινθο.
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.  Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ για την χορήγηση άδειας λειτουργίας, πρέπει εντός τριών μηνών από την λήψη της προέγκρισης να υποβληθούν  όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση αυτοδίκαια ανακαλείται.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   16/95/2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 30-11-2016
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment