Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 1/18-01-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                             Αριθμός Απόφασης  03/2017
 
ΘΕΜΑ 3o Ε.Η.Δ.: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ»  του  ΚΑΝΔΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του Κων/νου που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρου Αθηνών και Σμύρνης 2, στην Κόρινθο.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 18 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 1431/13-01-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Δικαίος Παύλος του Θεοχάρη
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
5.Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
6. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
7. Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το  θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ»  του  ΚΑΝΔΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του Κων/νου που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρου Αθηνών και Σμύρνης 2, στην Κόρινθο,  επειδή δεν θα συνεδρίαση άμεσα το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας.
Το  Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την πρόταση του  προέδρου να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και να λάβει απόφαση επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία καθ΄ όλο της περιεχόμενο έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285  του Ν. 3463/2006  περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», Την Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α/2.1./31600 (ΦΕΚ Β΄ 31600/09-12-2013) «Απλούστευση των Διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Θεάτρου και Κινηματογράφου», σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΚΑΝΔΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του Κων/νου για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα στο κατάστημά του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ»  που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρου Αθηνών και Σμύρνης 2,του Δήμου Κορινθίων, που ζητά  άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων διάρκειας ενός έτους καθώς και παράταση ωραρίου στο κατάστημά και παρακαλώ να τεθεί υπόψη του Συμβουλίου  για ν’ αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του εδαφίου κβ της παρ. 1 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90Α), και με την υπ΄ αριθμ. 5/104/10-3-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων κανονιστική διάταξη για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μετά την αριθμ. 3/21/3.2.2006 απόφαση – εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής , η οποία παρατείνει το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων όλων των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μέχρι την 03,00 πρωινή ώρα για τα κατ/τα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι την 02,00 πρωινή για τα κατ/τα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων  ( Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 3/ 12.1.1996  «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
Με την υπ’ 3508/589/11-01-2017 βεβαίωση το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας δεν έχει αντίρρηση για χρήση ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ χωρίς ενισχυτή στο ανωτέρω καταστήματα, υπό τις εξής   προϋποθέσεις:
1. Να τηρούνται οι όροι της σχετικής Υγειονομικής Διάταξης.
2.  Η ανώτατη ηχοστάθμη  της μουσικής μέσα στο κατάστημα να μην  υπερβαίνει την επιτρεπόμενη των 80 Db σύμφωνα με την Α5/301/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985)Υ.Δ.
3. Να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων.
Σαν αρμόδιος υπάλληλος σας γνωρίζω ότι εκτός από τη βεβαίωση του Τμήματος Υγείας , ο ανωτέρω, καταστηματάρχης έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δηλ. αίτηση, υπεύθυνη δήλωση,  φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος του,  δημοτική ενημερότητα, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο 75€ και εισηγούμαι την χορήγηση της ανωτέρω άδειας καθώς και της σχετικής παράτασης».
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.2218/94, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 41 παρ.1, εδαφ. κβ του Ν.2218/94.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας,  διάρκειας ενός έτους στο κάτωθι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον ΚΑΝΔΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του Κων/νου,  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ» για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, που βρίσκεται στην οδό που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρου Αθηνών και Σμύρνης 2, στην Κόρινθο, σύμφωνα με την 3508/589/11-01-2017 βεβαίωση του Τμ. Υγείας Περ. Ενότ. Κορινθίας υπό τις εξής προϋποθέσεις :

1. Να τηρούνται οι όροι της σχετική Υγειονομικής Διάταξης.
2.  Η ανώτατη ηχοστάθμη  της μουσικής μέσα στο κατάστημα να μην  υπερβαίνει τα 80 Db σύμφωνα με την Α5/301/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985)Υ.Δ..
3. Να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων.
 

Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ανωτέρω κατάστημα,  σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και  την υπ΄ αριθμ. 5/104/10-3-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων κανονιστική διάταξη για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων:

Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, πριν την λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής καθώς και το προβλεπόμενο (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)  παράβολο υπέρ του Δήμου.
 

Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση ανακαλείται.

 
                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   01/03/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 20-01-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ