Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής κ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 1/18-01-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                              Αριθμός Απόφασης  10/2017
 
ΘΕΜΑ 7o Η.Δ.: Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»  της  DERTILISBEATRICELILIANA που βρίσκεται στην οδό Γ. Πανανδρέου 64, στην Κόρινθο.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 18 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 1431/13-01-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Δικαίος Παύλος του Θεοχάρη
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
5.Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
6. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
7. Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και   εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης  Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  των άρθρων 80 και 285  του Ν. 3463/2006  περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» καθώς και  τις διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 5 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1./31600/20-11-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β) σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της DERTILISBEATRICELILIANA που ζητά την ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημά του για διάρκεια ενός έτους, που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»  και βρίσκεται στην οδό Γ. Πανανδρέου 64,  στην Κόρινθο.

Σαν αρμόδιος υπάλληλος για την έκδοση της ανωτέρω ανανέωσης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων, ο ανωτέρω  καταστηματάρχης έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δηλ. αίτηση, Υπεύθυνη δήλωση αντί για άδεια οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, την προηγούμενη αδεία  μουσικών οργάνων, δημοτική ενημερότητα, καθώς και το παράβολο (75€),   κατόπιν αυτού εισηγούμαι την αιτούμενη  ανανέωση, της αρ. 15841/18-05-2015 προηγούμενης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.
Επισημαίνουμε ότι για το συγκεκριμένο κατάστημα μέχρι σήμερα δεν έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις, οι οποίες να αφορούν την χρήση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων».
 
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.2218/94, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010,   του άρθρου 41 παρ.1, εδαφ. κβ του Ν.2218/94  και    τις διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 5 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1./31600/20-11-2013
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανανέωση της αρ. 15841/18-05-2015 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για διάρκεια ενός έτους σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας στο κάτωθι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,  της DERTILISBEATRICELILIANA που λειτουργείως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  και βρίσκεται στην οδό Γ. Πανανδρέου 64,στην Κόρινθο.
Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, πριν την λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής καθώς και το προβλεπόμενο (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)  παράβολο υπέρ του Δήμου.
.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   01/10/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 20-01-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

 

Leave a Comment