Απόφαση αριθμ. 2/10/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-02-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.3779/27-01-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2) Σταυρέλης Νικόλαος 3)Βλάσσης Δημήτριος, 4)Φαρμάκης Γεώργιος, 5)Ζώγκος Ανδρέας, 6)Πανταζής Βασίλειος.

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντώνιος, 2) Κορδώσης Χρήστος, 3)Γκουργιώτης Αλεξανδρος.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 10η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείου) εντός του δημοτικού κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής στην Κόρινθο», υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υπ’ αριθμ.27/331/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου, ορίστηκε δε ημερομηνία δημοπρασίας η 02-11-2016. Κατά την συνεδρίαση της 02-11-2016, δεν υπήρξε απαρτία της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, κατά την έννοια της Παρ.3, του Άρθρου 1 του Π.Δ.270/ 1981, “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”, οπότε και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 «Επανάληψις δημοπρασίας» του Π.Δ. 270/81, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.53325/30-12-2016 Ανακοίνωση Επανάληψης Δημοπρασίας, με τους όρους της υπ’ αριθμ.42558/17-10-2016 σχετικής αναλυτικής Διακήρυξης, για τις 12-01-2017.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 12-01-2017 Πρακτικό της Επιτροπής δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση, σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ.Ντέμος Ηλίας του Ευαγγέλου (Χ 396309), που πρόσφερε μηνιαίο μίσθωμα χιλίων ευρώ (1.000,00€) για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 12-01-2017 Πρακτικού Επιτροπής Δημοπρασίας και την εκμίσθωση του εν θέματι δημοτικού ακινήτου στον πλειοδότη κ.Ντέμο Ηλία του Ευαγγέλου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το από 12-01-2017 Πρακτικό Επιτροπής Δημοπρασίας, τον φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 12-01-2017 Πρακτικό Επιτροπής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που είναι ισόγειο κτίσμα, βρίσκεται εντός του δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής, έχει εμβαδό Ε=148,45 τ.μ. με ισόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=17,29 τ.μ., μπαζωτό εξώστη στην πρόσοψη του κυλικείου εμβαδού Ε=31,19 τ.μ. και μπαζωτή κλίμακα εμβαδού Ε=4,58 τ.μ., του οποίου (ακινήτου) η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή ανήκει στο Δήμο Κορινθίων και θα χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία αποκλειστικά και μόνο κυλικείου στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής.

Β.- Ανακηρύσσει πλειοδότη της ανωτέρω δημοπρασίας τον κ.Ντέμο Ηλία του Ευαγγέλου (Χ 396309), για την εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός του δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής, στην Δ.Κ.Κορίνθου της Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, για χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών, με μηνιαίο μίσθωμα χίλια ευρώ (1.000,00€), το οποίο θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήμερο του κάθε μήνα και σύμφωνα με όλους τους όρους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 42558/17-10-2016 αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων για την εν λόγω δημοπρασία.

Σαv μηvιαίo μίσθωμα και για τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης, ορίζεται και θα καταβάλλεται τo πoσό της πρoσφoράς του πλειοδότη ήτοι χίλια ευρώ (1.000,00€). Για τα υπόλοιπα έτη της συμβατικής διάρκειας της εκμίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς, που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού. Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή, αν αυτό καταργηθεί, με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/10/2017.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 07-02-2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Leave a Comment