ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                          
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κόρινθος, 09 Φεβρουαρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 5222
                 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
                ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                                
               Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                                             
               Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                             
                  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                                       
            Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                   
               Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                      
                   
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  13η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.       Συζήτηση και λήψη απόφασης   για τη πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα».
2.       Αίτημα Τσάκωνα Δήμητρας για χορήγηση άδειας  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
3.       Έγκριση και παραλαβή:
        1. του Β2 Σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας των  
        προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου –Λεχαίου» και
        2. της μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής
        Καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου –Λεχαίου».
4.       Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ).
5.       Άνοιγμα λογαριασμού όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
6.       Πρόταση συμβιβασμού, σχετικά με την εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριούμενου χώρου του σχεδίου πόλεως περιοχής Κεραμειδάκι.
7.       Αίτημα για εξώδικο συμβιβασμό της αποζημίωσης  γης και επικειμένων, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα.
8.       Έγκριση Καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2017.
9.       Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Κατακαλίου».
10.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά»
11.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντα χώρου Πολυκέντρου Ξυλοκέριζας».
12.    Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Σολυγείας».
13.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων εισόδου οικισμού Λουτρών  Ωραίας Ελένης».
14.    Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή εκτίμησης   
        ακινήτων για εκποίηση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή (άρθρ. 186 Ν. 3463/2006).
15.    Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης πραγμάτων –ακινήτων καθώς και
        μίσθωσης ακινήτων του Δήμου.
16.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών –Γ. Παπανδρέου».
17.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρομίων ΠΕΟ Κορίνθου –Άργους Τ.Κ. Χιλιομοδίου».
18.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου».
19.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής ανανέωσης αδειών  εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από άτομα εκδιδόμενα με αμοιβή.
20.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης βοσκής.
21.    Διαγραφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικών φόρων & ΤΑΠ από βεβαιωτικούς καταλόγους.
22.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους  2017 του φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων
        Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Κορινθίας , ΄΄ΕΥΘΥΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ΄΄».
23.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου κ.λ.π. 
24.    Συμμετοχή του Δήμου στον ορεινό ημιμαραθώνιο  ΜΥΚΗΝΕΣ –ΤΕΝΕΑ .
25.    Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων Ποιοτικού Τραγουδιού Κορίνθου «ΧΟΡΩΔΙΑ ο ΦΟΙΒΟΣ» την 11-3-2017.
26.    Συμμετοχή στην ημερίδα με τίτλο «Οι σεισμοί στην Κορινθία από το παρελθόν μέχρι σήμερα» που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών την 8-3-2017.     
27.    Καταβολή τελών σε δόσεις (με προκαταβολή 30%)  για κοινόχρηστους χώρους επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων έτους 2017.
28.    Τροποποίηση της αριθμ. 1/1/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή του Αλκυώνειου Ράλλυ.
29.    Αιτήματα συνδημοτών  για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.                                                                                                                
 
 
 
                                                                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                     
                                           ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

Leave a Comment