Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ – Υπουργείου Υποδομών/Μεταφορών

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/27.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 471/2016

 
Θέμα 2ο Η.Δ.: « Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ – Υπουργείου Υποδομών/Μεταφορών για την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου (τρόπος εκτέλεσης πληρωμών)».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52572/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.    Μπάκουλης  Δημήτριος
18.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ 
3.      Κορδώσης Χρήστος,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
4.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
5.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
6.      Σούκουλης  Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
9.      Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μετίτλο «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ – Υπουργείου /Μεταφορών για την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου (τρόπος εκτέλεσης πληρωμών) ανέφερε τα εξής:
Με την αριθμ. 470/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδεχθήκαμε την χρηματοδότηση ποσού 3.000.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» από το Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών βάση της αριθμ. 123276/22.11.2016 (ΑΔΑ: Ω6ΦΔ4653Ο7-ΧΣΞ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία, το εν λόγω έργο προϋπολογισμού 3.000.000,00€, εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2016.
Η αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων άρδευσης με επεξεργασμένα ύδατα από βιολογικό καθαρισμό ανήκει στη ΔΕΥΑΚ ενώ οι πιστώσεις του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών, δυνάμει της ανωτέρω απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης θα μεταβιβάζονται στο Δήμο Κορινθίων.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 89 του Ν. 4368/2016 τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να συνάψουν προγραμματική σύμβαση με την οποία θα προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης . Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οτρόπος εκτέλεσης των πληρωμών του εν λόγω έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (τρόπος εκτέλεσης των πληρωμών) του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και ζήτησε την έγκριση της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 89 του Ν. 4368/2016 και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) για την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου (τρόπος εκτέλεσης πληρωμών) του έργου με τίτλο «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών. Οι όροι της εν λόγω σύμβασης αναλυτικά κατά άρθρο, έχουν ως εξής:
 
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Στην Κόρινθο σήμερα ……………………και ημέρα …………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1.                   Ο Δήμος Κορινθίωνπου εδρεύει στην Κόρινθο και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό
2.                   Η ΔΕΥΑΚ, που εδρεύει επίσης στην Κόρινθο και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του Διοικητικού της Συμβουλίου, τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό επίσης
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.                   Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού
2.                   Η αριθμ. 24164/1799/2014 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί «Τροποποίησης συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Κορίνθου» (ΦΕΚ 1313/Β/2014
3.                   Η αριθμ. 123276/22-11-2016 (ΑΔΑ: Ω6ΦΔ4653Ο7-ΧΣΞ) Απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2016
4.                   Την υπ΄ αριθμ. …………….. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ
5.                   Την υπ’ αριθμ. ……………… Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων
 
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
 
Άρθρο 1
Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβαση
 
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση στηρίζεται:
1.                   Στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει :
·                 Προοίμιο
·                 Αντικείμενο σύμβασης
·                 Υποχρεώσεις και  Δικαιώματα συμβαλλομένων
·                 Προϋπολογισμός –Πόροι –χρηματοδότηση
·                 Διάρκεια
·                 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
·                 Επίλυση διαφορών
·                 Τροποποίηση
·                 Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες
 
Άρθρο 2
Προοίμιο
 
Η αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων άρδευσης με επεξεργασμένα ύδατα από βιολογικό καθαρισμό ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσής – Αποχέτευσης Κορινθίων ενώ οι  πιστώσεις του έργου«Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών, δυνάμει του ανωτέρω (3)  θα μεταβιβάζονται στο Δήμο Κορινθίων.
 
Η ΔΕΥΑΚ έχει εκπονήσει πλήρες φάκελο για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και έχει συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης. Είναι ο φορέας που θα δημοπρατήσει το έργο, θα παρακολουθήσει την εκτέλεσή του και στη συνέχεια θα έχει την ευθύνη συντήρησής του.
Η παρούσα Προγραμματική έχει ως αντικείμενο τον τρόπο εκτέλεσης των πληρωμών του έργου.
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν , κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 89 του Ν. 4368/2016, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της .
Άρθρο 3
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
 
Στα πλαίσια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ο Δήμος Κορινθίων στον οποίο θα μεταβιβάζονται οι πιστώσεις του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» από τον φορέα χρηματοδότησης Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών, αναλαμβάνει να μεταφέρει τα ποσά για τις πληρωμές του αναδόχου κατασκευής του έργου, όπως αυτός θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία, στη ΔΕΥΑΚ και ειδικότερα. Κάθε φορά θα προβαίνει στην έκδοση γραμματίου είσπραξης του Δήμου Κορινθίων, όταν κατατίθενται χρήματα στην ΤτΕ από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου  και στην συνέχεια, στην απόδοση του ποσού αυτού στη ΔΕΥΑΚ (με έκδοση ΧΕΠ), η οποία και θα διενεργεί τις πληρωμές του έργου.
 
 
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
 
Το έργο με τίτλο «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων», χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών , που αναλαμβάνει την υποχρέωση της εγγραφής του προϋπολογισμού και των πιστώσεών του έργου στο Π.Δ.Ε.
 
Οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Η ΔΕΥΑΚ αναλαμβάνει:
·            Να καθορίσει όρους δημοπράτησης και να διενεργήσει στο σύνολό της τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου
·            Να συνάψει σύμβαση με τον ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας και να επιβλέψει την κατασκευή του
·            Να διενεργεί τις πληρωμές του έργου
·            Να έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου μετά την ολοκλήρωσης της κατασκευής του
Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει:
·         Να μεταβιβάζει τις πιστώσεις του έργου στη ΔΕΥΑΚ και ειδικότερα. Κάθε φορά θα προβαίνει στην έκδοση γραμματίου είσπραξης του Δήμου Κορινθίων, όταν κατατίθενται χρήματα στην ΤτΕ από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου  και στην συνέχεια στην απόδοση του ποσού στη ΔΕΥΑΚ (με έκδοση ΧΕΠ), η οποία και θα διενεργεί τις πληρωμές του έργου.
 
Άρθρο 5
Προϋπολογισμός –Πόροι –Χρηματοδότηση
 
Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής ταυτίζεται με τον προϋπολογισμό του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων», που είναι 3.000.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε.
 
Άρθρο 6
Διάρκεια
 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήξει με την ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων»
 
Άρθρο 7
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
 
Για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση του παρούσας κρίνεται απαραίτητη η συστηματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Προς τούτο με την υπογραφή της σύμβασης θα οριστεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου που θα συνίσταται από 2 μέλη: έναν εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων & έναν εκπρόσωπο της ΔΕΥΑΚ .
Επίσης θα οριστεί ένας υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ και την γραμματειακή υποστήριξη τη παρούσας.
 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα  η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
 
Άρθρο 8
Επίλυση διαφορών
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με το ανωτέρω τρόπο τότε δύναται να παραπέμπεται σε αρμόδια δικαστική αρχή.
 
Άρθρο 9
Τροποποίηση
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά την απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους.
 
Άρθρο 10
Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες
 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
 
Β. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 7)  του εν λόγω έργου τον κ. Περόγαμβρο Σπύρο, αναπληρούμενο από την κα. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου.
 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να υπογράψει την ως άνω σύμβαση.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 471 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 02 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment