Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

                                                                                                                                 

 
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/27.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 475/2016

 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016  »
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52572/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.    Μπάκουλης  Δημήτριος
18.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ 
3.      Κορδώσης Χρήστος,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
4.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
5.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
6.      Σούκουλης  Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,προσήλθε στην
 έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
9.      Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.         Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.         Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.         Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 35/433/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και την από 22-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στην  υπ΄ αριθμ. 35/433/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α’
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Εγγράφει στον Κ.Α 1219.0002 με τίτλο: «Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 431879/οικ.3.1604 (ΦΕΚ 3172/β/26-11-2014)» προϋπολογισμού 48310,74€, το ποσό των 23.773,91€ και  η πίστωση ανέρχεται σε 72.084,65€, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 22/2016/000030804458/9-12-2016 απόφαση καταβολής επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών από τον  ΟΑΕΔ για το μήνα Νοέμβριο.
 
Μεταφέρει το ποσό των 23.773,91 στο Αποθεματικό και μέσω αυτού ( αποθεματικό) ενισχύει ισόποσα στο σκέλος των εξόδων την  κάτωθι πίστωση:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Ενισχύει  τον  Κ.Α 00-6718.0027 με τίτλο:”Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων του ΟΑΕΔ» προϋπολογισμού 48.310,74€ με το ποσό των 23.773,91€ και η  πίστωση  διαμορφώνεται σε 72.084,65€
 
ΜΕΡΟΣ Β’
Τροποποιεί το Δημοτικό  Προϋπολογισμό  έτους 2016 για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης  κρατήσεων ως εξής:
Ως προς το μέρος των εσόδων:
1. Δημιουργεί την πίστωση  με Κ.Α 4124.008 και  τίτλο:”Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου θαλασσίων εκτάσεων” με το ποσό των 1149,02€
2. Ενισχύει την πίστωση  με Κ.Α. 4131.0015 με τίτλο:”Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.” προϋπολογισμού 70.000,00€ με το ποσό των  3.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 73.500,00€
Μεταφέρει από τις παραπάνω ενισχύσεις το ποσό των 4649,02€  στο αποθεματικό  και μέσω αυτού δημιουργεί- ενισχύειισόποσαστο σκέλος των εξόδων τις κάτωθι πιστώσεις:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
1. Δημιουργεί την πίστωση με Κ.Α 00/8224.0008 και  τίτλο: ”Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου θαλάσσιων εκτάσεων” με το ποσό των  1149,02€
2. Ενισχύει την πίστωση με  Κ.Α. 00/8231.0015 με τίτλο:”Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.” προϋπολογισμού 70.000,00 με το ποσό των 3.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 73500,00€
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016, προκειμένου να τακτοποιηθούν λογιστικά  τα πραγματικά μεγέθη των  υποχρεωτικών εγγραφών στην ομάδα εσόδων 1, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει
1.       τον Κ.Α. 0111.0001 με τίτλο «μισθώματα από αστικά ακίνητα» προϋπολογισμού 60.000,00€ κατά το ποσό των 46.398,76 ευρώ και τελική πίστωση 106398,76 ευρώ
2.       τον Κ.Α. 0114.0001 με τίτλο «μισθώματα δημοτικής αγοράς» προϋπολογισμού 1.000,00€ κατά το ποσό των 5.661,63 ευρώ και τελική πίστωση 6.661,63 ευρώ
3.       τον Κ.Α. 0116.0001 με τίτλο «μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων» προϋπολογισμού 8.143,00€ κατά το ποσό των 229.299,76 ευρώ και τελική πίστωση 237.442,76 ευρώ
4.       τον Κ.Α. 0122.0001 με τίτλο «τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια, θρησκευτικά πανηγύρια» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 20.121,80 ευρώ και τελική πίστωση 40.121,80 ευρώ
5.       δημιουργεί τον Κ.Α. 0129.0002 με τίτλο «μισθώματα περιπτέρων» προϋπολογισμού 0,00€ κατά το ποσό των 42.509,96 ευρώ και τελική πίστωση 42.509,96 ευρώ
6.       τον Κ.Α. 0412.0001 με τίτλο «δικαίωμα ενταφιασμού» προϋπολογισμού 43.050,00€ κατά το ποσό των 1.750,00 ευρώ και τελική πίστωση 44.800,00 ευρώ
7.       τον Κ.Α. 0415.0001 με τίτλο «δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων» προϋπολογισμού 135,00€ κατά το ποσό των 135,00 ευρώ και τελική πίστωση 270,00 ευρώ
8.       τον Κ.Α. 0417.0001 με τίτλο «δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων νεκροταφείων» προϋπολογισμού 267.164,00€ κατά το ποσό των 8002,00 ευρώ και τελική πίστωση 275.166,00ευρώ
9.       τον Κ.Α. 0417.0002 με τίτλο «δικαίωμα ευπρεπισμού» προϋπολογισμού 100,00€ κατά το ποσό των 900,00 ευρώ και τελική πίστωση 1.000,00ευρώ
10.    τον Κ.Α. 0417.0003 με τίτλο «δικαίωμα διάθεσης τάφων τετραετούς χρήσης» προϋπολογισμού 15.765,00€ κατά το ποσό των 25.525,00 ευρώ και τελική πίστωση 41290,00 ευρώ
11.    τον κ.α  0441.0001 με τίτλο: «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» προϋπολογισμού 564.000,00€ κατά το ποσό των 31.865,10€ και τελική πίστωση 595.865,10€
12.    τον Κ.Α. 0451.0001 με τίτλο «τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού 2.093,52€ κατά το ποσό των 1.308,11 ευρώ και τελική πίστωση 3401,63 ευρώ
13.    τον Κ.Α. 0452.0001 με τίτλο «τέλος επί των ακαθαρίστων εισόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 18.679,74 ευρώ και τελική πίστωση 38679,74 ευρώ
14.    τον Κ.Α. 0461.0001 με τίτλο «τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 43801,46 ευρώ και τελική πίστωση 93801,46 ευρώ
15.    τον Κ.Α. 0461.0002 με τίτλο «τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 5.822,62 ευρώ και τελική πίστωση 25.822,62ευρώ
16.    δημιουργούμε τον Κ.Α. 0512.0001 με τίτλο «φόρος ζύθου» προϋπολογισμού 0,00€ κατά το ποσό των 74.020,00 ευρώ και τελική πίστωση 74.020,00ευρώ
17.    τον Κ.Α. 0521.0001 με τίτλο «εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών στοιχείων» προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 955.041,61 ευρώ και τελική πίστωση 970.041,61 ευρώ
18.    τον Κ.Α. 0611.0001 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» προϋπολογισμού 7.064.325,30€ κατά το ποσό των 1.155,90 ευρώ και τελική πίστωση 7.065.481,20 ευρώ
19.    τον Κ.Α. 0619.0005 με τίτλο «σίτιση μαθητών μουσικού γυμνασίου» προϋπολογισμού 32.334,17€ κατά το ποσό των 25.816,03 ευρώ και τελική πίστωση 58.150,20ευρώ
20.    τον Κ.Α. 0712.0001 με τίτλο «μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων» προϋπολογισμού 15.869,19€ κατά το ποσό των 51.104,95 ευρώ και τελική πίστωση 66.974,14ευρώ
21.    τον Κ.Α. 0713.0001 με τίτλο «παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος» προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 6.810,00 ευρώ και τελική πίστωση 16.810,00ευρώ
22.    τον Κ.Α. 0713.0002 με τίτλο «παράβολο για μουσικά όργανα» προϋπολογισμού 4.425,00€ κατά το ποσό των 375,00 ευρώ και τελική πίστωση 4.800,00ευρώ
23.    τον Κ.Α. 0715.0001 με τίτλο «τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’ του άρθρου 15 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958» προϋπολογισμού 70.000,00€ κατά το ποσό των 41.040,00 ευρώ και τελική πίστωση 111.040,00ευρώ
24.    τον Κ.Α. 0718.0001 με τίτλο «τέλος διέλευσης τομείς οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών» προϋπολογισμού 1.450,00€ κατά το ποσό των 1.350,11 ευρώ και τελική πίστωση 2.800,11ευρώ
25.    δημιουργούμε τον κ.α 1115.0001 με τίτλο: «προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων προϋπολογισμού 0,00€ κατά το ποσό των 240,00€ και τελικό προϋπολογισμό 240,00€
26.    τον Κ.Α. 1511.0001 με τίτλο «προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών» προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 115.230,65 ευρώ και τελική πίστωση 125.230,65 ευρώ
27.    τον Κ.Α. 1512.0001 με τίτλο «πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαιώνονται από την Ελληνική  Αστυνομία» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 319.458,95 ευρώ και τελική πίστωση 369.458,95 ευρώ
28.    τον Κ.Α. 1519.0001 με τίτλο «λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων» προϋπολογισμού 7.416,63€ κατά το ποσό των 44.870,68 ευρώ και τελική πίστωση 52.287,31 ευρώ
29.    τον Κ.Α. 1624.0001 με τίτλο «έσοδα από ποινικά» προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 49.859,68 ευρώ και τελική πίστωση 59.859,68 ευρώ
30.    τον Κ.Α.1699.0001 με τίτλο «λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις » προϋπολογισμού 70,00€ κατά το ποσό των 4.876,57 ευρώ και τελική πίστωση 4.946,57 ευρώ
31.    τον Κ.Α 2111.0001 με τίτλο «τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 200.000,00€ κατά το ποσό των 82.662,35 ευρώ και τελική πίστωση 282.662,35 ευρώ
32.    τον Κ.Α. 2111.0002 με τίτλο «τέλη δημοτικού φόρου» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 12.682,74 ευρώ και τελική πίστωση 62.682,74 ευρώ
33.    τον Κ.Α. 2115.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» προϋπολογισμού 100.000,00 € κατά το ποσό των 5.694,63 ευρώ και τελική πίστωση 105.694,63 ευρώ
34.    τον Κ.Α. 2118.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών » προϋπολογισμού 5.000,00 € κατά το ποσό των 91.694,13 ευρώ και τελική πίστωση 96.694,13 ευρώ
35.    τον Κ.Α. 2118.0002 με τίτλο «τακτικά έσοδα 2% διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού 361,41 € κατά το ποσό των 4.401,67 ευρώ και τελική πίστωση 4.763,08 ευρώ
36.    τον Κ.Α. 2119.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 1.000,00 € κατά το ποσό των 25.040,30 ευρώ και τελική πίστωση 26.040,30 ευρώ
37.    τον Κ.Α. 2119.0005 με τίτλο «τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τος και χρήσης οικ. Τάφων Δημ. Διαμερισμάτων Δ. Κορινθίων» προϋπολογισμού 9.450,00 € κατά το ποσό των 12.347,00 ευρώ και τελική πίστωση 21.797,00 ευρώ
38.    τον Κ.Α. 2119.0006 με τίτλο «Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων» προϋπολογισμού 1.896,42 € κατά το ποσό των 58.049,41 ευρώ και τελική πίστωση 59.945,83 ευρώ
39.    τον Κ.Α. 2119.0010 με τίτλο «Μισθώματα από προηγούμενα έτη» προϋπολογισμού 1.000,00 € κατά το ποσό των 6.087,01 ευρώ και τελική πίστωση 7.087,01 ευρώ
40.    τον Κ.Α. 2119.0011 με τίτλο «μετατροπή τάφων τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς παρελθόντων ετων» προϋπολογισμού 48.450,00 € κατά το ποσό των 18.085,00 ευρώ και τελική πίστωση 66.535,00 ευρώ
41.    δημιουργούμε τον Κ.Α. 2119.0012 με τίτλο «Αναλογικά μισθώματα Λατομικών προϊόντων προηγούμενων ετών» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 160.012,88 ευρώ και τελική πίστωση 160.012,88 ευρώ
42.    δημιουργούμε τον Κ.Α. 2119.0013 με τίτλο «τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 12,32 ευρώ και τελική πίστωση 12,32 ευρώ
43.    τον Κ.Α. 2211.0001 με τίτλο «έκτακτα έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ» προϋπολογισμού 30.000,00 € κατά το ποσό των 218.818,14 ευρώ και τελική πίστωση 248.818,14 ευρώ
44.    δημιουργούμε τον Κ.Α. 4211.0001 με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από υπόλογους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 1.114,00 ευρώ και τελική πίστωση 1.114,00 ευρώ
45.    δημιουργούμε τον Κ.Α. 4213.0001 με τίτλο «επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Αποφ. Υπ.Οικον. 2081241/11652/1997» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 501.728,41 ευρώ και τελική πίστωση 501.728,41 ευρώ
46.    δημιουργούμε τον Κ.Α.4213.0002 με τίτλο «επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από ΤΠΔ  ΔΑΝΕΙΑ  ΔΕΥΑ  Δ7» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 5.454,08 ευρώ και τελική πίστωση 5.454,08 ευρώ
47.    δημιουργούμε τον Κ.Α. 4213.0003 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69 Αποφ. Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) από βεβαιωτικό κατάλογο για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος από κατανάλωση αντλιοστασίων ύδρευσης» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 152.905,73 ευρώ και τελική πίστωση 152.905,73 ευρώ
48.    δημιουργούμε τον Κ.Α. 4219.0001 με τίτλο «επιστροφές χρημάτων» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 147.053,59 ευρώ και τελική πίστωση 147.053,59 ευρώ
49.    τον Κ.Α. 4219.0003 με τίτλο «λοιπές επιστροφές υπαλλήλων και αιρετών» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 3.881,59 ευρώ και τελική πίστωση 3.881,59 ευρώ
 
Μεταφέρει το ποσό των 3.680.756,05€ από τις ανωτέρω ενισχύσεις  στο Αποθεματικό και από εκεί λαμβάνει το ποσό των 2.861.756,05€ (το ποσό που παραμένει στο αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού) και ενισχύει-δημιουργεί  ισόποσα:
 
Ως προς το σκέλος των εξόδων:
 
Ενισχύει:
1.        τον κ.α 45/6261.0001 με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου” προϋπολογισμού 2.000,00€ κατά το ποσό των 66.744,00 και τελικό ποσό 68.744,00
2.        τον κ.α  20/6262.0002 με τίτλο: Δαπάνη  για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές” προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά το ποσό των 82.662,35€ και τελικό ποσό 112.662,35€
3.        τον κ.α 15/6481.0003 με τίτλο: Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου”,προϋπολογισμού 116.402,93 κατά το ποσό των 25.816,03 και τελικό ποσό 142.218,96€
4.        τον κ.α 00/6492.0001 με τίτλο:Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” προϋπολογισμού 640.337,80 κατά το ποσό των 359.000,00 και τελικό ποσό 999.337,80€
5.        τον κ.α 35/6273.0001 με τίτλο:”Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 177.678,34 και τελικό ποσό 187.678,34€
6.        τον κ.α 30/6261.0032 με τίτλο:Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου” προϋπολογισμού 5.000,00€ κατά το ποσό των 500.000,00€ και τελικό ποσό 505.000,00€
7.        τον κ.α  30/6262.0001 με τίτλο:Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων” προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 500.000,00€ και τελικό ποσό 515.000,00€
Δημιουργεί:
·         τον κ.α 30/7323.0004 με τιτλο:”Διανοίξεις οδών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Κορίνθου” με το ποσό των 550.000,00€
·         τον κ.α 30/7323.0080 με τίτλο:Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας” με το ποσό των 599.855,33
 
Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα ως εξής:
·         Δημιουργεί το έργο του τεχνικού προγράμματος με κ.α 30/7323.0004 και τιτλο:”Διανοίξεις οδών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Κορίνθου” με το ποσό των 550.000,00€.
·         δημιουργεί το έργο του τεχνικού προγράμματος με κ.α 30/7323.0080 και τίτλο:Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας” με το ποσό των 599.855,33 €.
 
ΜΕΡΟΣ Δ’
Διορθώνει τον τίτλο στον Κ.Α. 35/7132.0005 από “Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ )για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009)” σε “Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής) για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 475 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment