ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κόρινθος, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 7141
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                             
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                    ΠΡΟΣ    
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                     Τ… ……………………………..
                                                                                                    Δημοτικό Σύμβουλο
  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                           
  Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                    
 Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                         
                             
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  21η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 15:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.     Κατανομή ποσού 127.280,00€ για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Α’ κατανομή) και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων Α’ τριμήνου 2017
2.    Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων
3.  Έγκριση της αριθμ. 109/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί έγκρισης  απολογισμού έτους 2015
4. Έγκριση της αριθ. 110/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί τροποποίησης-διόρθωσης του απολογισμού οικονομικού έτους 2013.
5.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης»
6.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης»
7.     Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
8.    Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης  του Δήμου  την  8-3-2017 (ημέρα της γυναίκας)
9.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου κ.λ.π. 
10. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του     Δημάρχου.                                                                                                               
  
                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

 

Leave a Comment