Απόφαση αριθμ. 4/26/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-02-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7435/17-02-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Παππά Αντ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Γκουργιώτη Α.) – προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης,

2)Κορδώσης Χρ.- προσήλθε κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης,

3)Πανταζής Βασ.- προσήλθε κατά την συζήτηση του 16ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 26η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2016» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.5506//07-02-2017 εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Σύνταξη Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2016 και διαβίβασή τους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για έγκριση

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 του Ν.4071/2012. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικό Απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την επισυναπτόμενη με αριθ. 1/1/07.02.2017 απόφαση της, η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, προχώρησε στη σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2016 και αιτείται από την Οικονομική Επιτροπή την έγκρισή τους.

 

Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 1/1/07.02.2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων.

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το εξάμηνο Ιουλίου -Δεκεμβρίου 2016, η οποία συντάχθηκε με την υπ’ αριθμ.1/1/07-02-2017 απόφαση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή, έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαχείρισης προχώρησε στην σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2016 ως κάτωθι:

 

Σύμφωνα με την αριθ. 1/2/ 29.01.2016 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, διαγράφηκαν από τη λίστα των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, όσοι διαπιστώθηκε ότι είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ), ήτοι πέντε (5) οικογένειες. Ως εκ τούτου, με την εφαρμογή της ως άνω απόφασης, τη διαγραφή μίας (1) δικαιούχου λόγω θανάτου και μετά την αναθεώρηση των δικαιούχων εκείνων, οι οποίοι είχαν αρχικά ενταχθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείου αλλά δεν είχαν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πέντε (5) οικογένειες, το σύνολο των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελείται από 177 οικογένειες.

Στο σύνολο των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται 45 νέες οικογένειες οι οποίες εντάχθηκαν στον Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά τους μήνες:

  • Ιούλιο 2016: 10 οικογένειες

  • Σεπτέμβριο 2016 :10 οικογένειες

  • Νοέμβριο 2016: 14 οικογένειες

  • Δεκέμβριο 2016: 11 οικογένειες

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει βοήθεια στους δικαιούχους του ανάλογα με το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει από τις δωρεές και τις προμήθειες του Δήμου αλλά και τα άτομα των συμβιούντων στην εκάστοτε οικογένεια. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2016 έγινε διάθεση ειδών στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016.

 

Επίσης, μετά την παραλαβή προμηθειών σε είδη παντοπωλείου από αγορά του Δήμου την 12.10.2016 και 14.10.2016, δεδομένου ότι οι δωρεές δεν ήταν δυνατό να καλύψουν το σύνολο των αναγκών των δικαιούχων με βασικά είδη διαβίωσης και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25439/22.06.2016 σύμβαση (ΑΔΑ: Ω35ΥΩΛ7-Θ0Β), τα υπ’ αριθ. 4972, 4973/ 12.10.2016 και 4991/14.10.2016 δελτία αποστολής του προμηθευτή και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 40786, 40787/12.10.2016 και 40788/14.10.2016 αντίστοιχα δελτία εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου μας, το υπόλοιπο της αποθήκης του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, περιγράφονται επίσης τα απολογιστικά στοιχεία της διαχείρισης της ανωτέρω περιόδου, ανά είδος προϊόντος, ανά μήνα, αγορές και παραδόσεις στους δικαιούχους.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

 

IOYN -16

Ιουλ-16

Αυγ-16

Σεπ-16

Οκτ-16

Νοε-16

Δεκ-16

 

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Π

Π

Π

Π

A

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΑΛΑΤΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΛΕΥΡΙ 2000γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΛΕΥΡΙ 1000γρ

2.000

302

302

279

279

2.000

448

436

1.954

 

ΑΛΕΥΡΙ 500γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΒΡΕΦΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΒΑΜΒΑΚΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΒΑΝΙΛΙΑ (ΑΡΩΜΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 410 γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΓΑΛΑ (ΧΑΡΤΙΝΟ) 1lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΟ 6, 12, 24 μηνών

216

30

6

6

0

240

156

30

228

 

ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 410γρ

4.056

461

448

433

409

3.504

591

574

4.644

 

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 170γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΒΡΩΜΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΕΛΙΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΖΕΛΕΣ ΣΚΟΝΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΖΑΧΑΡΗ

42

37

5

0

0

0

0

0

0

 

ΚΑΚΑΟ (σκόνη)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΑΦΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΕΤΣΑΠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

IOYN -16

Ιουλ-16

Αυγ-16

Σεπ-16

Οκτ-16

Νοε-16

Δεκ-16

 

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Π

Π

Π

Π

A

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΑΣΙ 1 1/2 λίτρο

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΑΣΙ 1/2 λίτρο

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΕΜΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΜΑΝΕΣΤΡΑ) 1000γρ

7

6

1

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΜΑΝΕΣΤΡΑ) 500γρ

849

131

128

128

122

600

162

160

618

 

ΚΥΒΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΔΙ 17lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΔΙ 5lit

1

1

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΔΙ 2lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΔΙ 1,5lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΔΙ 1lit

2.496

399

399

381

370

3.000

514

499

2.934

 

ΛΑΔΙ 500ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΖΑΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΖΑΝΙΑ 1/2 Kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500γρ

15

13

2

0

0

0

0

0

0

 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 1.000γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 1000γρ

48

26

5

17

0

0

0

0

0

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500γρ

3.504

445

445

411

411

3.504

576

557

4.163

 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΜΕΛΙ, ΜΕΡΕΝΤΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΕΡΕΝΤΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΝΤΟΜΑΤΑ ΧΥΜΟΣ-ΠΕΛΤΕΣ

3.011

401

399

386

370

3.500

522

501

3.932

 

ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΟΛΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

IOYN -16

Ιουλ-16

Αυγ-16

Σεπ-16

Οκτ-16

Νοε-16

Δεκ-16

 

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Π

Π

Π

Π

A

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΞΥΔΙ 400ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ (ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΘΑΛΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ, ΣΝΑΚ, Κ.Λ.Π.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΕΤΙΜΕΖΙ 1/2 lt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΟΥΡΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΡΕΒΥΘΙΑ

600

130

128

120

121

658

160

160

439

 

ΡΥΖΙ 2000γρ

18

11

1

5

1

0

0

0

0

 

ΡΥΖΙ 1000γρ

30

10

2

18

0

0

0

0

0

 

ΡΥΖΙ 500γρ

4.000

527

527

490

490

4.008

661

663

4.650

 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΕΛΟΤΕΪΠ

4

0

0

2

0

0

0

0

2

 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΙΤΑΡΙ 500 γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΚΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣ (ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ, ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΟΥΠΑ MAGGI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

IOYN -16

Ιουλ-16

Αυγ-16

Σεπ-16

Οκτ-16

Νοε-16

Δεκ-16

 

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Π

Π

Π

Π

A

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΣΑΪ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΣΙΠΟΥΡΟ 1 1/2 lt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΑΒΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΑΚΕΣ

2.006

274

271

255

250

2.520

346

339

2.791

 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ

1.822

272

271

253

250

1.800

342

340

1.894

 

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΓΚΑΖΑΚΙΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΙΔΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΥΤΙΝΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΑΛΒΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΛΩΡΙΝΗ Κ.Λ.Π.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΥΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 1lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΥΜΟΙ ΜΙΚΡΟΙ 250γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

όπου Α : αγορές, Δ: δωρεές, Π: παραδόσεις

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου και της Επιτροπής Διαχείρισης, την υπ’ αριθμ.1/1/07-02-2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων την αντίστοιχη Έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016, την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 του Ν.4071/2012, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων, η οποία αφορά στην λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016, όπως αυτή ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/26/2017.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 22-02-2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Leave a Comment