ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                         

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κόρινθος, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 8641

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔιεύθυνσηΔιοικητικών Υπηρεσιών                                                                                

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                   

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                 

   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                          ……………………

   Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                         

  Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                             

                             

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  01η Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Έγκριση διενέργειας προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων

2.   Έγκριση της αριθμ. 8/2017 απόφασης του ν.π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίας» περί καταβολής  εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και μέλη Δ.Σ. για το έτος 2017.

3.       Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017

4.       Αποδοχή χρηματοδότησης και Τροποποίηση δημοτικού Προϋπολογισμού

5.       Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου στο    Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής.

6.       Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για    την διεξαγωγή του ΑRCADIA CLASSIC TOUR 2017

7.     Διάθεση πιστώσεων

8.     Αίτημα  συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

9.     Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου.                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                  

                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

Leave a Comment