ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κόρινθος, 28 Φεβρουαρίου 2017

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 8862
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
                                                                                  
                       
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο όγδοο του Ν. 4279/2014 (ΦΕΚ 158/τ.Α΄/8-8-2014), σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος -Κόρινθος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.-  Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο  2017 -2019
 
2.-  Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2017-2019.
 
3.-  Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2017-2019. 
 
4.-  Εκλογή τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη περίοδο 2017-2019
 
5.-  Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη περίοδο
      2017 – 2019.
 
6.-  Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη περίοδο 2017-2019
 
7.-  Εκλογή αναπληρωματικών μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη περίοδο
      2017-2019.
 
 
Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος
 
 
 
Χρήστος Χασικίδης
 
 

Leave a Comment