Έγκριση απολογισμού έτους 2015 του νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                  

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/23.01.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 9/2017

 

Θέμα 7ο Η.Δ.: Έγκριση απολογισμού έτους 2015 του νομικού προσώπου  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1803/18-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:

 

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Σταυρέλης Νικόλαος

4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

6.       Οικονόμου Γεώργιος

7.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

8.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

9.       Λαμπρινός Παναγιώτης

10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

12.    Μπάκουλης  Δημήτριος

13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.    Νανόπουλος Βασίλειος

15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στην έναρξη  του 2ου ΕΗΔΘ)

16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

18.   Σούκουλης Ανδρέας, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

20.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

21.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

3.       Παππάς Αντώνιος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Φαρμάκης Γεώργιος

6.       Βλάσσης Δημήτριος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

7.       Κοντογιώργος Αναστάσιος

8.       Πανταζής Βασίλειος

9.       Κορδώσης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

10.    Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

11.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

4.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

15.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση απολογισμού έτους 2015 του νομικού προσώπου  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο  «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και αποφασίζει για την έγκριση του. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Με την υπ’ αριθμ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 2539/97 για την υποβολή των απολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων.

Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 13/46/2016 και 19/84/29-12-2016 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»  και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αντίστοιχα περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων έτους 2015 του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», σύμφωνα με τις οποίες τα έσοδα και έξοδα αυτής έχουν ως κατωτέρω:

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο χρήσης 2014

Επιχορηγήσεις

Επιχορηγήσεις ΙΝΕΔΒΜ

Έσοδα από προσόδους

Δωρεές

Καθαροί Τόκοι περιόδου  2015

Λοιπά έσοδα – εκπτώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

€    139.123,31

€    117.136,16

€      47.192,69

€      20.646,00

€        2.509,48

€          132,81

€          100,00

€    326.840,45

ΕΞΟΔΑ

Αγορές Παγίων

Αμοιβές Τρίτων

Μισθοδοσία καθαριστριών

Θέρμανση

Γραφική ύλη αναλώσιμα

Υλικά καθαριότητας

Παροχές Τρίτων (ΔΕΗ – ΟΤΕ, ΚΛΠ)

Συντηρήσεις – Επισκευές

Κρατήσεις

Φόρος τόκων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015    

                                 

 

 

€     7.891,00 

€     5.476,34

€   46.360,23

€   21.953,71

€   45.419,81

€     8.709,04

€   24.425,05

€   33.681,48

€   21.309,77

€            0,07

€   215.226,50

  

€   111.613,95

        Από τα 111.613,95 € (υπόλοιπο) τα 106.551,21€ είναι κατατεθειμένα σε βιβλιάρια καταθέσεων των σχολικών μονάδων και της Σχολικής Επιτροπής και τα 5.062,74€ είναι στα χέρια των διαχειριστών των σχολικών μονάδων και του διαχειριστή της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  και λαμβάνοντας υπόψη τα  ανωτέρω εκτεθέντα             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου,  και 2.  Χρήστου Κορδώση).

 

Εγκρίνει τον απολογισμό έτους 2015 του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και έχει εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ. 13/46/2016 και 19/84/29-12-2016 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»  και  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αντίστοιχα.

                 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 9 / 2017.

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ