Συμμετοχή του Δήμου στον ορεινό ημιμαραθώνιο ΜΥΚΗΝΕΣ – ΤΕΝΕΑ

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 44/2017

 

Θέμα 24ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στον ορεινό ημιμαραθώνιο ΜΥΚΗΝΕΣ – ΤΕΝΕΑ»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Βλάσσης Δημήτριος,

9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

10.    Λαμπρινός Παναγιώτης

11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

12.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

13.    Μπάκουλης  Δημήτριος

14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

15.    Νανόπουλος Βασίλειος

16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

17.    Πανταζής Βασίλειος

18.    Κορδώσης Χρήστος

19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

21.   Σούκουλης Ανδρέας,

22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

 

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ

7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

8.       Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συμμετοχή του Δήμου στον ορεινό ημιμαραθώνιο ΜΥΚΗΝΕΣ – ΤΕΝΕΑ.», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 6015/09-02-2017 του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 << Σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1850/2017 έγγραφα, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου αιτήθηκε από το Δήμο μας τη συμμετοχή του, με την κάλυψη μέρους των απαιτούμενων δαπανών, στον ορεινό ημιμαραθώνιο «Μυκήνες – Τενέα» που διοργανώνει σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στεφανίου Κορινθίας και το Σύλλογο Δρομέων Κορίνθου «Εφυραίοι Ωκύποδες».

Πρόκειται για έναν ορεινό ημιμαραθώνιο συνολικής διαδρομής 22 χιλιομέτρων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 με αφετηρία την ακρόπολη των Μυκηνών, μέσω της ορεινής περιοχής του Στεφανίου, της Κλεισούρας Αγιονορίου, της περιοχής της Τενέας και τερματισμό το Χιλιομόδι. Οι δρομείς θα διανύσουν την πιο ενδιαφέρουσα ορεινή διαδρομή του Δήμου μας, στα χνάρια των αρχαίων μυκηναϊκών δρόμων. Κατά μήκος της διαδρομής, οι δρομείς θα συναντήσουν αρχαία μυκηναϊκά γεφύρια, βυζαντινά μνημεία, το μεσαιωνικό κάστρο του Αγιονορίου και τις ανασκαφές της Αρχαίας Τενέας.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του εν λόγω αγώνα με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

1.       Προμήθεια επάθλων ήτοι:

  • Τριακόσια (300) μετάλλια για τους συμμετέχοντες αθλητές και 
  • Εννέα (9) κύπελλα για τις τρεις πρώτες κατηγορίες των αθλητών,

συνολικού ποσού έως 510,00 με Φ.Π.Α.

  2.   Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι χίλια (1.000) τρίπτυχα προγράμματα, ποσού έως 375,00€ με Φ.Π.Α.

   3.  Μεταφορά  με 3 λεωφορεία των συμμετεχόντων αθλητών από το Χιλιομόδι στις Μυκήνες, ποσού έως 596,00€ με Φ.Π.Α.

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.481,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση>> .

 Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία πολιτιστική εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέεται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 §3β του Ν. 3463/2006.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, στον ορεινό ημιμαραθώνιο «Μυκήνες – Τενέα» που διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2017 με αφετηρία την ακρόπολη των Μυκηνών μέσω της ορεινής περιοχής του Στεφανίου και τερματισμό στο Χιλιομόδι, με το ποσό των 1.481,00 €.

Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη για τα κάτωθι :

1.  Προμήθεια επάθλων ήτοι:

  • Τριακόσια (300) μετάλλια για τους συμμετέχοντες αθλητές και 
  • Εννέα (9) κύπελλα για τις τρεις πρώτες κατηγορίες των αθλητών,

        συνολικού ποσού έως 510,00 με Φ.Π.Α.

2. Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι χίλια (1.000) τρίπτυχα προγράμματα, ποσού έως 375,00€ με Φ.Π.Α.

3. Μεταφορά  με 3 λεωφορεία των συμμετεχόντων αθλητών από το Χιλιομόδι στις Μυκήνες, ποσού έως 596,00€ με

     Φ.Π.Α.

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. εξόδων 15/6472.0001 και τίτλο «΄Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφαση θα ψηφίσει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 1.481,00 €.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 44 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ