Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων Ποιοτικού Τραγουδιού Κορίνθου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                            

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 45/2017

 

Θέμα 25ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων Ποιοτικού Τραγουδιού Κορίνθου “ΧΟΡΩΔΙΑ ο ΦΟΙΒΟΣ” την 11-3-2017»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

 

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Βλάσσης Δημήτριος,

9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

10.    Λαμπρινός Παναγιώτης

11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

12.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

13.    Μπάκουλης  Δημήτριος

14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

15.    Νανόπουλος Βασίλειος

16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

17.    Πανταζής Βασίλειος

18.    Κορδώσης Χρήστος

19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

21.   Σούκουλης Ανδρέας,

22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

 

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ

7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

8.       Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων Ποιοτικού Τραγουδιού Κορίνθου “ΧΟΡΩΔΙΑ ο ΦΟΙΒΟΣ” την 11-3-2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 5884/09-02-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 << Ο Όμιλος Φίλων Ποιοτικού Τραγουδιού Κορίνθου  «ΧΩΡΩΔΙΑ Ο ΦΟΙΒΟΣ» αιτήθηκε από το Δήμο μας, με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 37268/14.09.2016 και 5332/07.02.2017 έγγραφα, τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, στο αμφιθέατρο του 4ου Λυκείου Κορίνθου.

Το πρόγραμμα της Χορωδίας περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των χορωδιών της Σπάρτης, της Νεμέας και της Κορίνθου «Ο ΦΟΙΒΟΣ».

Πρόκειται για μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου η οποία προάγει τα πολιτιστικά και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του Δήμου μας, για την πραγματοποίηση της οποίας, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τη δαπάνη για την παράθεση δείπνου για τα μέλη των χορωδιών, ήτοι 130 άτομα, το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017.

Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 1.532,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση>>.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία πολιτιστική εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέεται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 §3β του Ν. 3463/2006.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, στην εκδήλωση του Ομίλου Φίλων Ποιοτικού Τραγουδιού         Κορίνθου «ΧΟΡΩΔΙΑ Ο ΦΟΙΒΟΣ» που  θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2017 στο  αμφιθέατρο του 4ου Λυκείου Κορίνθου, με το ποσό των 1.532,00 €.

Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη για την παράθεση δείπνου  στα μέλη των χορωδιών της Σπάρτης, της Νεμέας και της Κορίνθου «Ο ΦΟΙΒΟΣ» ήτοι 130 άτομα, το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017.

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. εξόδων 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».

 Το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφαση θα ψηφίσει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 1.532,00 €.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 45 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment