Συμμετοχή στην ημερίδα με τίτλο “ Οι σεισμοί στην Κορινθία από το παρελθόν μέχρι σήμερα”

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                             

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 46/2017

 

Θέμα 26ο Η.Δ.: «Συμμετοχή στην ημερίδα με τίτλο “ Οι σεισμοί στην Κορινθία από το παρελθόν μέχρι σήμερα” που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών την 8-3-2017»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Βλάσσης Δημήτριος,

9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

10.    Λαμπρινός Παναγιώτης

11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

12.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

13.    Μπάκουλης  Δημήτριος

14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

15.    Νανόπουλος Βασίλειος

16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

17.    Πανταζής Βασίλειος

18.    Κορδώσης Χρήστος

19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

21.   Σούκουλης Ανδρέας,

22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

 

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ

7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

8.       Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συμμετοχή στην ημερίδα με τίτλο “Οι σεισμοί στην Κορινθία από το παρελθόν μέχρι σήμερα” που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών την 8-3-2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 6466/13-02-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 << Το Πανεπιστήμιο Πατρών αιτήθηκε από το Δήμο μας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5284/2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του στην διοργάνωση ημερίδας που θα πραγματοποιήσει με τίτλο «Οι σεισμοί στην Κορινθία από το παρελθόν μέχρι σήμερα», την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 06:30μ.μ. στην αίθουσα Γ. Σάμιος στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαϊδης».

Είναι γνωστό ότι η πόλη μας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχει πληγεί κατ’ επανάληψη από φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα από σεισμούς. Τρεις από τους πλέον καταστροφικούς σεισμούς στην Κόρινθο έγιναν το 1858, το 1928 και το 1981.

Έχοντας υπόψη τα ιστορικά αυτά δεδομένα, θεωρείται σημαντικό να υπάρχει εγρήγορση και μνήμη στους πολίτες αλλά και στις αρχές της πόλης μας και των όμορων περιοχών σχετικά με τον κίνδυνο των σεισμών.

Στα πλαίσια αυτά, το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει την λόγω ημερίδα σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στην ημερίδα θα μιλήσουν διακεκριμένοι επιστήμονες όπως οι κ.κ. Ευθύμιος Λέκκας, Γεράσιμος Παπαδόπουλος και Ιωάννης Κουκουβέλας, οι οποίοι εργάζονται για πολλά χρόνια στην περιοχή της Κορινθίας και έχουν τύχει διακρίσεων στην Ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε την συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση της ημερίδας με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

  1. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι, 50 αφίσες, 200 προσκλήσεις και 200 προγράμματα, ποσού έως 870,00€ με Φ.Π.Α.
  2. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 375,00€ με Φ.Π.Α.
  3. Παράθεση γεύματος για είκοσι (20) άτομα ποσού έως 575,00€ με Φ.Π.Α.

 Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.820,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση.>>

 Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία κοινωνική εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέεται με την προαγωγή των κοινωνικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 §3β του Ν. 3463/2006.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, στην ημερίδα με τίτλο «Οι σεισμοί στην Κορινθία από το παρελθόν μέχρι σήμερα» που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 06:30μ.μ. στην αίθουσα Γ.  Σάμιος στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαϊδης», με το ποσό των 1.820,00 €.

Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη για τα κάτωθι :

  1. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι, 50 αφίσες, 200 προσκλήσεις και 200 προγράμματα, ποσού έως 870,00€ με Φ.Π.Α.
  2. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 375,00€ με Φ.Π.Α.
  3. Παράθεση γεύματος για είκοσι (20) άτομα ποσού έως 575,00€ με Φ.Π.Α.

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. εξόδων 15/6474.0001 και τίτλο «έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».

 Το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφαση θα ψηφίσει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 1.820,00 €.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 46 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ