Παράταση μίσθωσης ακινήτου, για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών

                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/23.01.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 15/2017

 

Θέμα 13ο Η.Δ.: «Παράταση μίσθωσης ακινήτου, για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο»

 

 

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1803/18-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:

 

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Σταυρέλης Νικόλαος

4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

6.       Οικονόμου Γεώργιος

7.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

8.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

9.       Λαμπρινός Παναγιώτης

10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

12.    Μπάκουλης  Δημήτριος

13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.    Νανόπουλος Βασίλειος

15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στην έναρξη  του 2ου ΕΗΔΘ)

16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

18.   Σούκουλης Ανδρέας, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

20.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

21.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

3.       Παππάς Αντώνιος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Φαρμάκης Γεώργιος

6.       Βλάσσης Δημήτριος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

7.       Κοντογιώργος Αναστάσιος

8.       Πανταζής Βασίλειος

9.       Κορδώσης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

10.    Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

11.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

4.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

15.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  περί «Παράτασης μίσθωσης ακινήτου, για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο», ενημέρωσε τα μέλη ότι με την αριθ. 223/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδεχθήκαμε τους όρους ένταξης της με Α.Π. 1585/27-4-2016 (ΑΔΑ:ΨΥ0Ο7Λ1-Ω05) Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020’’ ποσού 204.942,12€, με ημερομηνία  έναρξης από 01/12/2015 και λήξης  30/11/2018 καθώς και την έγκριση υλοποίησης της.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 51470/15-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :

<< Δια της παρούσας σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κορινθίων έχει μισθώσει ακίνητο επί της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας 91 ιδιοκτησίας Τσώτου Δημητρίου από 23/8/2013, για τη λειτουργία του προγράμματος.   Η μίσθωση έληξε στις 31/12/2015 και το καταβαλλόμενο μίσθωμα είναι 388,00€. Μετά την ημερομηνία λήξεως του μισθωτηρίου, ο εκμισθωτής έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνεί με την συνέχιση της μίσθωσης και αποζημιώνεται γι’ αυτήν νομίμως ως αποζημίωση χρήσης και σύμφωνα με το άρθρο 611 του Αστικού Κώδικα.

Μετά την λήξη της μίσθωσης στις 31/12/2015, έγινε παράταση του προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ στις 27/04/2016 έως και 30/11/2018 σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΥΟΟ7Λ1-ΩΟ5), η οποία παράταση έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την 223/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: ΨΞ13ΩΛ7-ΒΛΒ). Στην νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 ελέγχθηκε η καταλληλότητα της κτηριακής υποδομής του εν λόγω ακινήτου και για την προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες και κρίθηκε κατάλληλο ως προς αυτό τον όρο αλλά και συνολικά.

Λόγω συνέχισης λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος,  προτείνεται και η συνέχιση της χρήσης του μισθίου του ακινήτου επί της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας 91, στην Κόρινθο μέχρι τη λήξη του προγράμματος>>

 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψη : τις διατάξεις του ν. 3130/03, τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 29 του Π.Δ. της 19/19.11.1932 (και το άρθρο 22 του ν. 3130/03 αντίστοιχα), τις διατάξεις του άρθρου 611 Α,Κ. περί της χρησιμοποίησης του μισθίου από το Δήμο μετά την λήξη της μισθώσεως εφόσον ο εκμισθωτής γνωρίζει την εξακολούθηση της χρήσεως και δεν εναντιώνεται σε αυτή, το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 201 του Ν. 3463/06, του Ν 3130/03 και της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. της 19/19.11.1932 συνάγεται ότι οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που συνάπτουν οι δήμοι για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών ισχύουν για δώδεκα έτη, ακόμη και εάν έχουν συναφθεί για μικρότερο χρονικό διάστημα εκτός αν ακολουθήσει νεότερη συμφωνία των ετέρων για την λύση της σύμβασης πριν την πάροδο του αρχικού χρονικού διαστήματος των δώδεκα ετών (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 228/2007), την με αριθ. 223/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί «Αποδοχής των όρων ένταξης  της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020’’ και έγκριση υλοποίησης της πράξης» και μετά  από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συνέχιση της χρήσης του μισθίου, του ακινήτου επί της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας 91 στην Κόρινθο, ιδιοκτησίας του κ. Τσώτου Δημητρίου, λόγω παράτασης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020’’, μέσω ΕΣΠΑ ποσού 204.942,12 €, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΥΟΟ7Λ1-ΩΟ5) και σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 .Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 15 / 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ