Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Δήμου την 8-3-2017 (ημέρα της γυναίκας)

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/21.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 59/2017

 

Θέμα 8ο Η.Δ.: « Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Δήμου την 8-3-2017 (ημέρα της γυναίκας)».

 

 

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7141/16-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Βλάσσης Δημήτριος,

10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

13.    Λαμπρινός Παναγιώτης

14.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

15.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

17.    Νανόπουλος Βασίλειος

18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

19.    Πανταζής Βασίλειος

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,

22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

23.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

24.    Καρασάββας Ιωάννης

 

 

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Μπάκουλης  Δημήτριος

5.       Σούκουλης Ανδρέας

6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

7.        Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

8.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

9.       Πιέτρης Τιμολέων, (προσήλθε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε, επίσης, δύο (02) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

8.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

9.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

10.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

11.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

14.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

15.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

17.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

18.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

19.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

20.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο    «Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Δήμου την 8-3-2017 (ημέρα της γυναίκας)»,  έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου την από 13-02-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

«Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως μέρα της γυναίκας σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από τις εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες διαδήλωναν ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αποτελεί μία από τις πρώτες κινήσεις διεκδίκησης δικαιωμάτων από γυναίκες και από το 1975 η ημέρα της γυναίκας διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με σκοπό την ανάδειξη των γυναικείων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο.

Καμία χώρα παγκοσμίως δεν μεταχειρίζεται ισότιμα τους άνδρες και τις γυναίκες του πληθυσμού της καθώς βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τη πρόσβασή του στα κοινωνικά προνόμια, στο κύρος και στην εξουσία, ενώ σε πολλές χώρες, οι γυναίκες είναι θύματα διακρίσεων και κακοποίησης.

Η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας  περίπου το 1/3 των γυναικών παγκοσμίως έχουν υποστεί φυσική ή/και σεξουαλική βία. Ωστόσο, σε ορισμένες εθνικές μελέτες το ποσοστό αυτό ανεβαίνει πολύ παραπάνω.               

 Στην Ελλάδα, τα στοιχεία από την Γ.Γ.Ι.Φ. αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών που ενώ δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, κουλτούρα, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο, πλήττεται και από την οικονομική κρίση που πολλαπλασιάζει τα περιστατικά βίας στις σχέσεις.

 Στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας της Γυναίκας:

Εισηγούμαστε

Την διοργάνωση εκδήλωσης η οποία θα περιλαμβάνει  προβολή ταινίας  σε κεντρικό χώρο της πόλης της Κορίνθου και παρουσίαση  της λειτουργίας  των υπηρεσιών και δομών του Δήμου μας σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών .

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των γυναικών και η ενημέρωσή του  για την ύπαρξη υποστηρικτικών δομών αντιμετώπισης της βίας. Κυρίως όμως, στοχεύει στο να παροτρύνει τις γυναίκες-θύματα βίας να ξεπεράσουν τον φόβο τους και να μιλήσουν, να ενημερωθούν για την ύπαρξη σχετικών  δομών  και να απευθυνθούν σε αυτές για να ζητήσουν βοήθεια.

 

 Η θεματολογία της προτεινόμενης ταινίας αναδεικνύει το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών σε ένα ιδιαίτερα αυστηρό περιβάλλον, αυτό της Σαουδικής Αραβίας. Το «Απαγορευμένο Ποδήλατο» της Haifaa Al Mansour (2012) αποτελεί την πρώτη ταινία γυρισμένη εξ ολοκλήρου στη Σαουδική Αραβία, την οποία μάλιστα σκηνοθέτησε γυναίκα, σε μία χώρα όπου έχει απαγορευθεί η λειτουργία κινηματογράφων εδώ και 30 χρόνια ενώ στις γυναίκες απαγορεύεται να ψηφίζουν και να οδηγούν ακόμα και ποδήλατο. Η συγκεκριμένη ταινία επιλέχθηκε και θεωρείται σημαντικό να προβληθεί στην εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας των Γυναικών, καθώς πέραν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελεί μια «ανάλαφρα» δοσμένη ιστορία σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, με την οποία το κοινό μπορεί να σχετιστεί και να την κατανοήσει, ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία.

Όμως η αξία της ταινίας- που έχει αποσπάσει τη θερμή υποδοχή του κοινού και πολλές διεθνείς φεστιβαλικές διακρίσεις-  δεν υπόκεινται μόνο στην ιδιαίτερη προσωπικότητα της δημιουργού της, Haifaa Al Mansour,  αλλά και στο ότι η δημιουργία της ταινίας και τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε αντίξοες συνθήκες, καθώς σε μια τόσο συντηρητική χώρα όπως η Σαουδική Αραβία, ήταν δύσκολο να βρεθούν γυναίκες και νεαρά κορίτσια που θέλουν να εμφανιστούν στην κάμερα και στο κοινό. Επιπλέον, σε συντηρητικές περιοχές που πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα έπρεπε να κρύβεται στο φορτηγό της παραγωγής και να σκηνοθετεί εξ αποστάσεως καθώς  αποδοκιμαζόταν ως γυναίκα που συνεργαζόταν με άντρες.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των γυναικών η ενημέρωσή  για την ύπαρξη υποστηρικτικών δομών αντιμετώπισης της βίας. Κυρίως όμως, στοχεύει στο να παροτρύνει τις γυναίκες-θύματα βίας να ξεπεράσουν τον φόβο τους και να μιλήσουν, να ενημερωθούν για την ύπαρξη σχετικών  δομών  και να απευθυνθούν σε αυτές για να ζητήσουν βοήθεια.

Επομένως, η προβολή ταινίας σχετική με τα δικαιώματα των γυναικών  θεωρείται σημαντικό να παρουσιαστεί  στην συγκεκριμένη ημέρα , με την οποία το κοινό μπορεί να σχετιστεί και να την κατανοήσει, ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία.

Το κόστος της προτεινόμενης δράσης  αφορά:

   Στην παραχώρηση χώρου  για την προβολή ταινίας, ποσού  250 €   + ΦΠΑ  στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα οποιαδήποτε δικαιώματα της ταινίας.

     Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για την σύμφωνη γνώμη σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση ,την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης   και ψήφιση διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.: 15.6473.0001 με τίτλο : Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων  ποσού : € 250,00 πλέον  ΦΠΑ.».

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διοργάνωση εκδήλωσης την 8-3-2017 (ημέρα της γυναίκας) με το ποσό των 250,00 €.

 Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η παραχώρηση χώρου  για την προβολή ταινίας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 με Κ.Α. εξόδων 15/6473.0001 και τίτλο «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 250,00 €.

          

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 59 / 2017.

 

Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.


 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ