Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Κατακαλίου».

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                            

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 29/2017

 

Θέμα 9ο Η.Δ.: Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Κατακαλίου».

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Βλάσσης Δημήτριος,

9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

10.    Λαμπρινός Παναγιώτης

11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

12.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

13.    Μπάκουλης  Δημήτριος

14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

15.    Νανόπουλος Βασίλειος

16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

17.    Πανταζής Βασίλειος

18.    Κορδώσης Χρήστος

19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

21.    Σούκουλης Ανδρέας,

22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

 

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ

7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

8.       Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Κατακαλίου» και  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:

 ·      την αριθμ. 59/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 €,

·   την αριθμ. 16/371/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,

·       τα από 26-08-2014 και 05-09-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,

·     την αριθμ. 20/450/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2911/85462/2014 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης του ΕΔΕ Αλέξανδρου Λαμπρινάκου ως αναδόχου, 

·   την αριθ. πρωτ. 69125/19-12-2014 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 39.430,89 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.),

·      την αριθ. 19/306/2015 Α.Δ.Σ. περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου

·      την αριθ. 25/453/2015 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου

·   τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου συνολικής δαπάνης 47.877,25 €, (με Φ.Π.Α.) και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

·   την από 01-08-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον  υπάλληλο κ. Ιωάννη Καραΐσκο και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Η εργοληπτική επιχείρηση “Λαμπρινάκος Αλέξανδρος” δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 69125/2014 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 59/2014 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

Από την Δ/νση ΤΥ συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του εν λόγω έργου συνολικής δαπάνης 47.877,25 ευρώ . Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών καθώς και εργασίες πρόσθετες από τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, βάσει των § 3,4 του άρθρου 57 του Ν 3669/08 από την χρήση των απρόβλεπτων και των επί έλαττον δαπανών. Επίσης γίνεται κάλυψη της αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% δια χρήσεως των απροβλέπτων.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) ανέρχεται σε 47.877,25€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ο εν λόγω 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας με το πρακτικό 9/2016.

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό), του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 47.877,25 €, εργολαβίας «Λαμπρινάκος Αλέξανδρος», που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 59/2014 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

                                         Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

                      Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 29 / 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ