Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                            

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 33/2017


Θέμα 13ο Η.Δ.:  «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων εισόδου οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης».

 

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Βλάσσης Δημήτριος,

9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

10.    Λαμπρινός Παναγιώτης

11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

12.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

13.    Μπάκουλης  Δημήτριος

14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

15.    Νανόπουλος Βασίλειος

16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

17.    Πανταζής Βασίλειος

18.    Κορδώσης Χρήστος

19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

21.    Σούκουλης Ανδρέας,

22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

 

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ

7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

8.       Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Κατασκευή πεζοδρομίων εισόδου οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης’’ και  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:

 

 1. την αριθμ. 205/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ”, προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.,
 2. την αριθμ. 27/566/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
 3. τα από 14-01-2014 και 22-01-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 4. την αριθ. 2/60/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 555/12238/14-3-2014 όμοια του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην ΕΔΕ Βασιλική Πλαγάκη.
 5. το υπ’ αριθ. πρωτ. 14666/20-3-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 40.102,93 € με το ΦΠΑ,
 6. την αριθμ. 276/2014 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι 20-08-2014.
 7. την αριθμ. 289/2014 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι 20-10-2014.
 8. την αριθμ. 449/2014 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι 20-12-2014.
 9. τον 1ο Α.Π.Ε. και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει, καθώς και το 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου
 10. την αριθ. πρωτ. 69175/19-12-2014 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 20-06-2015.
 11. την αριθ. 189/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.  και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ‘’Κατασκευή πεζοδρομίων εισόδου οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης’’ και παράταση του χρόνου περαίωσής του
 12. την αριθ. 420/2016 ΑΔΣ περί σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Πεζοδρομίων οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης”
 13. το από 24/01/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
 14. την από 30-01-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κουίνη και καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:

<< Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΓΑΚΗ» ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθ. μελ. 205/2013 της Δ.Τ.Υ.  Δήμου Κορινθίων.

Με την 420/29-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτήθηκε στις 24/01/2017 για την παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής Εργασιών.

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. μελ 205/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

                                                           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

                                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 33 / 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ