Απόφαση αριθμ. 4/25/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-02-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7435/17-02-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Παππά Αντ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Γκουργιώτη Α.) – προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης,

2)Κορδώσης Χρ.- προσήλθε κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης,

3)Πανταζής Βασ.- προσήλθε κατά την συζήτηση του 16ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 25η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αποδοχής προσφοράς τυποποιημένων χυμών για διάθεση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ.5516/07-02-2017 εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποδοχής προσφοράς τυποποιημένων χυμών για διάθεση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου σύμφωνα με την αριθμ. 189/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/(ΦΕΚ 58Α 11.04.2012), άρθρο 2, παρ. 1 που αφορά στις δωρεές σε παρεχόμενα είδη, ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 1/2/07.02.2017 απόφαση, την αποδοχή προσφοράς τυποποιημένων χυμών, ήτοι 1.023 τεμάχια χυμού ροδάκινου σε συσκευασία 1lt, για διάθεση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου βάσει της αριθ.189/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας και αιτείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων την σχετική έγκριση της αποδοχής τους.

Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 1/2/07.02.2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 1/2/07.02.2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ 1 του Ν. 4071/2012 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή προσφοράς τυποποιημένων χυμών για διάθεση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/25/2017.-