Απόφαση αριθμ. 4/45/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-02-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7435/17-02-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Παππά Αντ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Γκουργιώτη Α.) – προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης,

2)Κορδώσης Χρ.- προσήλθε κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης,

3)Πανταζής Βασ.- προσήλθε κατά την συζήτηση του 16ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι στις 09-02-2017 επιδόθηκε στον Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η υπ’ Αριθμ.Καταχ.ΑΚ4/23-1-2014, Πιν.46 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, Αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Παναγιώτης Αρβανίτης κατά Δήμου Κορινθίων για την ακύρωση 1.Της υπ’ αριθμ. πρωτ.10523/28-02-2013 αποφάσεως Δημάρχου Κορινθίων περί ανακλήσεως του ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Δήμου Κορινθίων, η οποία αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 13-11-2013 και επιδόθηκε την 14-11-2013, ιδίως ως προς το σκέλος της δια του οποίου προβλέφθηκε η ισχύς της αποφάσεως αυτής από 1-3-2013, και 2.Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Κορινθίων, της οποίας δικάσιμος έχει προσδιοριστεί στις 21-03-2017.

Ο Πρόεδρος κατόπιν λέει ότι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρασταθεί κατά την δικάσιμο στις 21-03-2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Παναγιώτης Αρβανίτης κατά Δήμου Κορινθίων για την ακύρωση 1.Της υπ’ αριθμ. πρωτ.10523/28-02-2013 αποφάσεως Δημάρχου Κορινθίων περί ανακλήσεως του ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Δήμου Κορινθίων, και 2.Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Κορινθίων, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και για το λόγο αυτό προτείνει τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γκότση Γεώργιο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χ.,Πανταζή Β. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γκότση Γεώργιο στον οποίο δίνει εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο στις 21-03-2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Παναγιώτης Αρβανίτης κατά Δήμου Κορινθίων για την ακύρωση 1.Της υπ’ αριθμ. πρωτ.10523/28-02-2013 αποφάσεως Δημάρχου Κορινθίων περί ανακλήσεως του ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Δήμου Κορινθίων, η οποία αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 13-11-2013 και επιδόθηκε την 14-11-2013, ιδίως ως προς το σκέλος της δια του οποίου προβλέφθηκε η ισχύς της αποφάσεως αυτής από 1-3-2013, και 2.Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Κορινθίων, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/45/2017.-

Leave a Comment