Απόφαση αριθμ. 4/39/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-02-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7435/17-02-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Παππά Αντ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Γκουργιώτη Α.) – προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης,

2)Κορδώσης Χρ.- προσήλθε κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης,

3)Πανταζής Βασ.- προσήλθε κατά την συζήτηση του 16ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 39η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.25/463/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επανάληψης της δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17571/11-05-2016 ανακοίνωση Επανάληψης Δημοπρασίας σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 40899/2014 αναλυτικής διακήρυξης, που έθεσε νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος-προσφορών για την ανωτέρω μίσθωση ακινήτου.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 19674/23-05-2016 αίτηση-προσφορά του κ.Σταυρόπουλου Χαράλαμπου και στην συνέχεια η Επιτροπή Καταλληλότητας συνέταξε το από 03.06.2016 πρακτικό της σύμφωνα με το οποίο το προσφερόμενο ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην Δ.Κ Λεχαίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών και πρόκειται για ισόγειο κατάστημα εμβαδού 80,00 τ.μ., είναι προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ, διαθέτει δύο WC και κινητή εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης, είναι κατάλληλο για την στέγαση υπηρεσιών του ΚΕΠ στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, ως προς τους όρους της υπ’ αριθμ. 40899 /30-07-2014 αναλυτικής Διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της ως άνω δημοπρασίας η 27η Ιανουαρίου 2017 και με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2474/20-01-2017 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε ο ανωτέρω προσφέρων κ. Σταυρόπουλος Χαράλαμπος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 27-01-2017 πρακτικό της φανερής, μειοδοτικής, προφορικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ.Σταυρόπουλος Χαράλαμπος, ο οποίος δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητό του για την στέγαση υπηρεσιών του ΚΕΠ στην Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, για πέντε έτη (5) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (291,72€).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν το από 03.06.2016 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, το από 27-01-2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, τον πρωτότυπο φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 27-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. στην Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, το οποίο βρίσκεται στην Δ.Κ Λεχαίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών και πρόκειται για ισόγειο κατάστημα συνολικού εμβαδού 80,00 τ.μ., είναι προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ, διαθέτει δύο WC, και κινητή εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης, ιδιοκτησίας του κ. Σταυρόπουλου Χαράλαμπου του Βασιλείου.

Ανακηρύσσει μειοδότη-εκμισθωτή τον κ. Σταυρόπουλο Χαράλαμπο του Βασιλείου, ιδιοκτήτη, νομέα και κάτοχο του ανωτέρου ακινήτου, στον οποίο θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το ανωτέρω ακίνητό του το ποσό των διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (291,72€), για τα πέντε (5) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 

Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017, με ΚΑ 10.6232.0002, ποσού 18.836,64 € και τίτλο “Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ” (Α.Α.Υ. 146/2017 και Α.Ο.Ε.2/3/2017)

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/39/2017.-