Απόφαση αριθμ. 4/40/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-02-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7435/17-02-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Παππά Αντ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Γκουργιώτη Α.) – προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης,

2)Κορδώσης Χρ.- προσήλθε κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης,

3)Πανταζής Βασ.- προσήλθε κατά την συζήτηση του 16ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 40η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 17/209/2016 απόφασή της καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39892/29-09-2016 Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας με αριθμ. Πρωτ. 39893/29-09-2016 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα. Ακολούθως, εκδήλωσε ενδιαφέρον και κατέθεσε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 43526/21-10-2016 αίτηση – προσφορά η κ.Κουζάκη Θεώνη του Νικολάου, ιδιοκτήτρια, νομέας και κάτοχος ακινήτου, που βρίσκεται επί των οδών Λ.Ιωνίας 76 και Έβρου, στην πόλη της Κορίνθου. Στην συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, που ορίστηκε νόμιμα με την υπ’ αριθμ.40703/05-10-2016 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, συνέταξε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ.3/5560/25-11-2016 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο, το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας κ.Κουζάκη Θεώνης, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Λ.Ιωνίας 76 και Έβρου, στην πόλη της Κορίνθου, είναι ισόγειο συνολικής επιφάνειας 189,00 τ.μ., εσωτερικά χωρίζεται σε δύο αίθουσες, ένα γραφείο, μία τραπεζαρία και στον χώρο των τουαλετών και έχει πρόσβαση σε ακάλυπτο χώρο, περιφραγμένο με μάντρα, κρίνεται ως κατάλληλο για τη μίσθωση και λειτουργία του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, σύμφωνα με την σχετική υπ’ αριθμ. 39892/29-09-2016 αναλυτική Διακήρυξη.

Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της ως άνω δημοπρασίας η 27η Ιανουαρίου 2017 και με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2473/20-01-2017 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε η ανωτέρω προσφέρουσα κ.Κουζάκη Θεώνη του Νικολάου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 27-01-2017 πρακτικό της φανερής, μειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο μειοδότρια ανακηρύχθηκε η κ.Κουζάκη Θεώνη, η οποία δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητό της, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Λ.Ιωνίας 76 και Έβρου, στην πόλη της Κορίνθου, για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου για δώδεκα έτη (12) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (864,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ.3/5560/25-11-2016 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, το από 27-01-2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας, τον σχετικό φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το από 27-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Λ.Ιωνίας 76 και Έβρου, στην πόλη της Κορίνθου, συνολικού προς μίσθωση εμβαδού 189,00 τ.μ., ισογείου καταστήματος, εσωτερικά χωρίζεται σε δύο αίθουσες, ένα γραφείο, μία τραπεζαρία και στον χώρο των τουαλετών και έχει πρόσβαση σε ακάλυπτο χώρο, περιφραγμένο με μάντρα, ιδιοκτησίας της κ.Κουζάκη Θεώνης του Νικολάου.

Ανακηρύσσει μειοδότρια – εκμισθώτρια την κ.Κουζάκη Θεώνη του Νικολάου, ιδιοκτήτρια, νομέα και κάτοχο του ανωτέρου ακινήτου, στην οποία θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το ανωτέρω ακίνητό της, το ποσό των οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (864,00€) για τα δώδεκα (12) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017, με ΚΑ 15/6236.0002 € και τίτλο «Μισθώματα σχολικών κτιρίων» ποσού 164.172,12 (Α.Α.Υ. 147/2017 και Α.Ο.Ε.2/3/2017)

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/40/2017.-