Παραχώρηση της χρήσης δημοτ. κτιρίου στη Τ.Κ. Χιλιομοδίου της Δ.Ε. Τενέας για στέγαση της ΔΕΥΑΚ

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/23.01.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 17/2017


Θέμα 15ο Η.Δ.: «Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού κτιρίου στη Τ.Κ. Χιλιομοδίου της Δ.Ε. Τενέας για στέγαση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ»

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1803/18-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:

  

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Σταυρέλης Νικόλαος

4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

6.       Οικονόμου Γεώργιος

7.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

8.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

9.       Λαμπρινός Παναγιώτης

10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

12.    Μπάκουλης  Δημήτριος

13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.    Νανόπουλος Βασίλειος

15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στην έναρξη  του 2ου ΕΗΔΘ)

16.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

18.   Σούκουλης Ανδρέας, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

20.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

21.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ)

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

3.       Παππάς Αντώνιος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Φαρμάκης Γεώργιος

6.       Βλάσσης Δημήτριος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

7.       Κοντογιώργος Αναστάσιος

8.       Πανταζής Βασίλειος

9.       Κορδώσης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

10.    Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ)

11.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

4.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

14.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

15.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Παραχώρησης της χρήσης δημοτικού κτιρίου στη Τ.Κ. Χιλιομοδίου της Δ.Ε. Τενέας για στέγαση των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

1. το άρθρο 185 παρ.2 του Ν. 3463/06 σύμφωνα με το οποίο «…2.Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συμφέροντα».

2. την με αριθ. 6/72/2016 απόφαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ. της επιχείρησης,   ζητάει από το Δήμο Κορινθίων την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Δημαρχείου, του πρώην Δήμου Τενέας, στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου, προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες της.

Ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ  ενημέρωσε το Σώμα τα εξής:

Η Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την λειτουργία της χρησιμοποιεί τρία κτίρια ένα παραχωρημένο από το Δήμο και δύο μισθωμένα. Λόγω της διασποράς των κτιρίων η υπηρεσία δε λειτουργεί σωστά και έτσι κρίνεται απαραίτητο οι υπηρεσίες της επιχείρησης να στεγαστούν σε ενιαίο χώρο.

Ο Δήμος διαθέτει κτίριο στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου, της Δημοτικής Ενότητας Τενέας, το οποίο είναι νεόδμητο και μπορεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Στην Κόρινθο θα παραμείνει το Ταμείο της επιχείρησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Από το κτίριο στο Χιλιομόδι ο Δήμος θα κρατήσει δύο γραφεία για τις ανάγκες του και το υπόλοιπο κτίριο θα παραχωρηθεί δωρεάν στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση επί του θέματος και θα το καταψηφίσουμε.

Η  κα Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία μεταξύ των άλλων ανέφερε  ότι συμφωνεί με την μεταστέγαση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σε ενιαίο κτίριο  στην πόλη της Κορίνθου, αλλά όχι στο Χιλιομόδι επειδή βρίσκεται μακριά  από την έδρα του Δήμου.

Στην συνέχεια ο κ. Κορδώσης Χρήστος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι σαφώς και υπάρχει πρόβλημα στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Είμαι κάθετα αντίθετος όμως σε αυτή τη βιαστική κίνηση μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της, εφόσον δεν έχουμε ενημέρωση για τον αριθμό μηχανημάτων και των υλικών που διαθέτει η επιχείρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 72/2016 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., το άρθρο 185 του Ν 3463/06 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ  των μελών του

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. : 1) Νανόπουλου Βασιλείου, 2) Κορδώση Χρήστου και 3) Δημητριάδη – Κακούρου Μαρίας)

 

Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του  Δημαρχείου, του πρώην Δήμου Τενέας που βρίσκεται στην Τ.Κ.  Χιλιομοδίου, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου, προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες της. Σε περίπτωση που η ΔΕΥΑ Κορίνθου μεταφερθεί σε δικό της κτίριο ιδιόκτητο ή μισθωμένο τότε θα επανέλθει στην πρότερα κατάσταση.

Ο Δήμος θα χρησιμοποιήσει  δύο γραφεία  του κτιρίου προκειμένου να καλύψει  τις ανάγκες του.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 17 / 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ