Ορισμός εκπροσώπων σε επιτροπή

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                         

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 35/2017

 

Θέμα 12ο Η.Δ.: « Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων καθώς και μίσθωσης ακινήτων του Δήμου».

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Βλάσσης Δημήτριος,

9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

10.    Λαμπρινός Παναγιώτης

11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

12.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

13.    Μπάκουλης  Δημήτριος

14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

15.    Νανόπουλος Βασίλειος

16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

17.    Πανταζής Βασίλειος

18.    Κορδώσης Χρήστος

19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

21.   Σούκουλης Ανδρέας,

22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

 

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ

7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

8.       Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης πραγμάτων –ακινήτων καθώς και μίσθωσης ακινήτων του Δήμου» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση –εκμίσθωση πραγμάτων –ακινήτων καθώς και μίσθωσης ακινήτων του Δήμου διεξάγονται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από το Δήμαρχο ως Πρόεδρο και δύο Δημοτικούς Συμβούλους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Η επιλογή των μελών της επιτροπής διενεργείται  κατόπιν κλήρωσης  για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών , σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) και τις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκυκλίους.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διενήργησε κλήρωση μεταξύ των μελών του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη  δύο (2) τακτικών και  τριών (3)   αναπληρωματικών  μελών, για την υπό σύσταση ανωτέρω  επιτροπή.  Μετά το πέρας  της κλήρωσης αναδείχθηκαν  τα παρακάτω μέλη:

  Τακτικά Μέλη

1. Χαράλαμπος Καμπούρης

2. Βασίλειος  Νανόπουλος

 Αναπληρωματικά Μέλη

 1.       Μιχαήλ Χατζής

2.       Δημήτριος Βλάσσης

3.       Σπύρος Ζαχαριάς

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, τη διενεργηθείσα κλήρωση καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων  αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Συγκροτεί 3μελή επιτροπή για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών εκμίσθωσης –εκποίησης πραγμάτων –ακινήτων του Δήμου  Κορινθίων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2017, ως εξής:

 Τακτικά Μέλη

1.  Αλέξανδρος Πνευματικός-Δήμαρχος Κορινθίων, ως Πρόεδρος, 2. Χαράλαμπος Καμπούρης και 3. Βασίλειος Νανόπουλος.

 Αναπληρωματικά Μέλη

1. Μιχαήλ Χατζής , 2. Δημήτριος Βλάσσης και 3. Σπύρος Ζαχαριάς.

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 35 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ