Έγκριση Καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2017

                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                               

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 28/2017

 

Θέμα 8ο Η.Δ.: «Έγκριση Καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2017»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

 

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Βλάσσης Δημήτριος,

9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

10.    Λαμπρινός Παναγιώτης

11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

12.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

13.    Μπάκουλης  Δημήτριος

14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

15.    Νανόπουλος Βασίλειος

16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

17.    Πανταζής Βασίλειος

18.    Κορδώσης Χρήστος

19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

21.   Σούκουλης Ανδρέας,

22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

 

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ

7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

8.       Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση Καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 1/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (έτους 2017)” προϋπολογισμού 24.798,56 € (με Φ.Π.Α) και παρέθεσε την από 09-02-2017 εισήγηση, το περιεχόμενό των οποίων έχει ως εξής:

 <<Έχοντας υπόψη :

1.    Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) ‘’Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’

2.     Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

3.     Το N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

4.       Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β’) :

Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5.     Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

6.     Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄).

7.    Το Ν 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’): Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

8.   Το Ν 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

9.       Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί ‘’ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες’’

10.    Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ – 143 Α/28-6-14)

11.  Το Ν 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α’) : Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδας Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος

12.  Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.»

13.  Το Ν 2518/21-8-97 (ΦΕΚ – 164 Α’) περί ‘’[Προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας’’

14.   Την πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 που είναι εγγεγραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου

 Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε :

*Παρουσίαση της καρναβαλικής παρέλασης στην Κόρινθο, το Σάββατο 25-02-2017, από την έναρξή της (ώρα 15:00) έως τη λήξη της,

*Ηχητική κάλυψη του καρναβαλιού στην Κόρινθο στις 25-02-2017, από ώρα 10.00, η οποία θα καλύψει ολόκληρη την καρναβαλική παρέλαση και μέχρι τη λήξη της,

*Μίσθωση εξέδρας για διάφορες εκδηλώσεις,

*Υπηρεσίες φύλαξης – ασφάλειας,

*Ηχητική κάλυψη σε κατά τόπους καρναβάλια (Σοφικού, Κόρφου, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Λεχαίου,

   Άσσου, Αρχαίας Κορίνθου) από 25-02-2017 έως και 27-02-2017,

*Ενοικίαση τεσσάρων (4) καρναβαλικών αρμάτων,

*Μεταφορά μαθητών-καρναβαλιστών για τις ανάγκες του καρναβαλιού γενικότερα,

*Απαραίτητες προμήθειες για το καρναβάλι, όπως στολές, καρναβαλικά αξεσουάρ (σφυρίχτρες, σπρέι,  σερπαντίνες), υφάσματα για τα οχήματα που θα σέρνουν τα άρματα, αφίσες για το καρναβάλι.

Η κάθε υπηρεσία θα εκτελεστεί από διαφορετικό ανάδοχο που θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το προσωπικό για τις εν λόγω εκδηλώσεις και γενικά τα απαραίτητα προσόντα.

Οι προμήθειες των υλικών θα εκτελεστούν από διαφορετικό ανάδοχο για κάθε ομάδα.

Παρακαλούμε

Όπως :

  1. όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης
  2. όπως μεριμνήσετε για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης από την Οικονομική Υπηρεσία.>> .

 Στη συνέχεια, ο κ. Αλέξανδρος Γκουργιώτης πήρε το λόγο και εξέφρασε την αντίθεσή του για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 1/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου  158 § 3α του Ν. 3463/2006 και του ν. 4412/2016

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Αλέξανδρου Γκουργιώτη)

 

Τη διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Δήμο Κορινθίων από 25-02-2017 έως και 27-02-2017 και εγκρίνει την αριθμ. 1/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ειδικότερα εγκρίνει:

*Παρουσίαση της καρναβαλικής παρέλασης στην Κόρινθο, το Σάββατο 25-02-2017, από την έναρξή της (ώρα

  15:00) έως τη λήξη της,

*Ηχητική κάλυψη του καρναβαλιού στην Κόρινθο στις 25-02-2017, από ώρα 10.00, η οποία θα καλύψει ολόκληρη την καρναβαλική παρέλαση και μέχρι τη λήξη της,

*Μίσθωση εξέδρας για διάφορες εκδηλώσεις,

*Υπηρεσίες φύλαξης – ασφάλειας,

*Ηχητική κάλυψη σε κατά τόπους καρναβάλια (Σοφικού, Κόρφου, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Λεχαίου,

   Άσσου, Αρχαίας Κορίνθου) από 25-02-2017 έως και 27-02-2017,

*Ενοικίαση τεσσάρων (4) καρναβαλικών αρμάτων,

*Μεταφορά μαθητών-καρναβαλιστών για τις ανάγκες του καρναβαλιού γενικότερα,

*Απαραίτητες προμήθειες για το καρναβάλι, όπως στολές, καρναβαλικά αξεσουάρ (σφυρίχτρες, σπρέι,  σερπαντίνες), υφάσματα για τα οχήματα που θα σέρνουν τα άρματα, αφίσες για το καρναβάλι.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφαση θα ψηφίσει την διάθεση της δαπάνης των καρναβαλικών εκδηλώσεων συνολικού ποσού 24.798,56 € (με ΦΠΑ) που θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 28 / 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ