Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)

                                                                                                            

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 24/2017

Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)».

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Βλάσσης Δημήτριος,

9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

10.    Λαμπρινός Παναγιώτης

11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

12.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

13.    Μπάκουλης  Δημήτριος

14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

15.    Νανόπουλος Βασίλειος

16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

17.    Πανταζής Βασίλειος

18.    Κορδώσης Χρήστος

19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

21.   Σούκουλης Ανδρέας,

22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

 

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

8.       Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2017 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)» ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ο προϋπολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας υποβάλλεται για έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου.  

Στη συνέχεια o Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 1/1/06-02-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (Δ.Α.Ε.Κ.) περί σύνταξης και ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2017 και ζήτησε την έγκρισή της.

Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι η παράταξή μας δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕΚ άρα δεν έχουμε ιδία άποψη για τα οικονομικά της εταιρείας και γι αυτό καταψηφίζουμε το εν λόγω θέμα.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία  και κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν επί του θέματος.

Κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, Φαρμάκης Γεώργιος και Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος βρίσκονταν εκτός αιθούσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 1/1/2017 απόφαση της ΔΑΕΚ, τις διατάξεις των  άρθρων  256 &  261 του  Ν. 3463/2006 και τη γενομένη ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Σπύρου Ζαχαριά, 3. Βασιλείου Πανταζή, 4. Χρήστου Κορδώση, 5. Κων/νου Δημητρόπουλου, 6. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 7. Ανδρέα Σούκουλη, 8. Αλέξανδρου Γκουργιώτη και  9. Μαρία (Έρρικα) Καραμαλίκη.

 

Εγκρίνει την αριθμ. 1/1/06-02-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων (ΔΑΕΚ), περί σύνταξης και ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2017, ο οποίος παρουσιάζει έσοδα και έξοδα ως κατωτέρω:

                                         ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

 

1.  ΕΣΟΔΑ                                  917.723,73€

2.  ΕΞΟΔΑ                                  883.100,86€

3. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ     34.622,87€

                   ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ                917.723,73€

 

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 24 / 2017.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ