Καταβολή τελών σε δόσεις (με προκαταβολή 30%) για κοινόχρηστους χώρους επιχειρήσεων του Δ. Κορινθίων

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 47/2017

 

Θέμα 27ο Η.Δ.: «Καταβολή τελών σε δόσεις (με προκαταβολή 30%) για κοινόχρηστους χώρους επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων έτους 2017».

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Βλάσσης Δημήτριος,

9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

10.    Λαμπρινός Παναγιώτης

11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

12.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

13.    Μπάκουλης  Δημήτριος

14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

15.    Νανόπουλος Βασίλειος

16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

17.    Πανταζής Βασίλειος

18.    Κορδώσης Χρήστος

19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

21.    Σούκουλης Ανδρέας,

22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

 

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ

7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

8.       Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καταβολή τελών σε δόσεις (με προκαταβολή 30%) για κοινόχρηστους χώρους επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 5528/07-02-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :

 «Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 είναι δυνατή η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις και εφόσον καταβληθεί ποσοστό επί του ετήσιου τέλους με 30% προκαταβολή της οφειλής και δόσεις για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού για τον κάθε αιτούντα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής :

1.       ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    (αρ. πρωτ. 1303/13-1-2017)

2.       ΜΠΟΥΦΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (αρ. πρωτ. 1467/16-1-2017)

3.       ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  (αρ. πρωτ. 1735/16-1-2017)

4.       ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  (αρ. πρωτ. 17304/16-1-2017)

5.       ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (αρ. πρωτ. 2697/23-1-2017)

6.       ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ  (αρ. πρωτ. 2424/19-1-2017)

7.       ΛΙΟΥΝΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  (αρ. πρωτ. 2514/20-1-2017)

8.       ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αρ. πρωτ. 1737/16-1-2017)

9.       ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 1736/16-1-2017)

10.    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (αρ. πρωτ. 2016/18-1-2017)

11.    ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – mojo (αρ. πρωτ. 1929/17-1-2017)

12.    ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – plan b (αρ. πρωτ. 1932/17-1-2017)

13.    ΑΦΟΙ ΜΑΛΑΧΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  (αρ. πρωτ. 1930/17-1-2017)

14.    ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –1  (αρ. πρωτ. 1733/16-1-2017)

15.    ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –2  (αρ. πρωτ. 1734/16-1-2017)

16.    ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ (αρ. πρωτ. 3661/17-1-2017)

17.    ΓΚΟΥΛΕΜΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (αρ. πρωτ. 4147/31-1-2017)

18.    ΜΟΥΤΣΟΣ – ΠΕΤΡΟΥ – ΓΚΟΤΖΗΣ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. 4365/01-2-2017)

19.    ΚΑΡΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗ (αρ. πρωτ. 4492/01-2-2017)

20.    NOKOLLA LILJANA (αρ. πρωτ. 4787/022-2017)

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

 Ν’ αποφασίσει για την χορήγηση ή μη της τμηματικής καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων των ανωτέρω επιχειρήσεων».

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν 4257/2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την καταβολή του αναλογούντος τέλους κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων εντός του έτους 2017, σε ισόποσες δόσεις και εφόσον καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό 30%  επί του ετήσιου τέλους, για τις κατωτέρω επιχειρήσεις:

1)       της κας ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  εμβαδού 28,00τ.μ  στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη και 2:00τ.μ. στην οδό Ερμού.

2)       του κ. ΜΠΟΥΦΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 18,00τ.μ στην οδό Περιάνδρου και 12,00τ.μ. στην οδό Πυλαρινού.

3)       του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  για την κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 5τ.μ. στην οδό Ερμού 43 και 30,00τ.μ έναντι στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη.

4)       της κας ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 10,00τ.μ επί της οδού Περιάνδρου 21.

5)       του κ. ΜΠΟΥΡΕΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 20,70τ.μ επί της οδού Πυλαρινού 83-85.

6)       Της κας ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑΣ  για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 12,00τ.μ. επί της οδού Πυλαρινού 75.

7)       Της κας ΛΙΟΥΝΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 18,00τ.μ. επί της οδού Πυλαρινού 70.

8)       Του κ. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 41,00τ.μ. επί της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου έναντι του καταστήματος του Δαμασκηνού 41.

9)       Της κας ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 16,00τ.μ. στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη και 4,95τ.μ. επί της οδού Ερμού 55.

10)   Του κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 30,00τ.μ. επί της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου έναντι του καταστήματος του Δαμασκηνού 41 και Ερμού.

11)   Της ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – mojo για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 64,20τ.μ. επί της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου έναντι του καταστήματος του Δαμασκηνού 51.

12)   Της ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – plan b για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 20,00τ.μ. επί της οδού Κολοκοτρώνη 9.

13)   Της ΑΦΟΙ ΜΑΛΑΧΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 89,65τ.μ. επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου (παραλία Καλάμια).

14)   Του κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 2,00τ.μ. επί της οδού Απόλλωνος 19.

15)   Του κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 5,00τ.μ. επί της οδού Αποστόλου Παύλου 69.

16)   Της κας ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 15,00τ.μ. επί της οδού Περιάνδρου 29.

17)   Του κ. ΓΚΟΥΛΕΜΗ ΑΧΙΛΛΕΑ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ένα ψυγείο στο περίπτερό του επί της οδού   Ερμού και Κύπρου.

18)   Της ΜΟΥΤΣΟΣ – ΠΕΤΡΟΥ – ΓΚΟΤΖΗΣ Ο.Ε. για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 65,55τ.μ. επί της οδού Κολοκοτρώνη 3.

19)   Της κας ΚΑΡΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗΣ για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 13,44τ.μ. επί της οδού Εθνικής Αντίστασης  19.

20)   Του NOKOLLA LILJANA για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για δύο ψυγεία και μιας σχάρας στο περίπτερο του επί της οδού Κολιάτσου.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 47 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ