Παραχώρηση αίθουσας στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε. Σολυγείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σολυγείας

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/21.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 51/2017

 

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Παραχώρηση αίθουσας στο χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε. Σολυγείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σολυγείας ‘’ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ’’»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7141/16-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Βλάσσης Δημήτριος,

10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

13.    Λαμπρινός Παναγιώτης

14.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

15.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

17.    Νανόπουλος Βασίλειος

18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

19.    Πανταζής Βασίλειος

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,

22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

23.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

24.    Καρασάββας Ιωάννης

 

 

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Μπάκουλης  Δημήτριος

5.       Σούκουλης Ανδρέας

6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

7.        Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

8.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

9.       Πιέτρης Τιμολέων, (προσήλθε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε, επίσης, δύο (02) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

8.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

9.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

10.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

11.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

14.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

15.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

17.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

18.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

19.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

20.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε  τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Σολυγείας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο με διακριτικό τίτλο ΄΄ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ΄΄», προκειμένου να στεγαστεί ο σύλλογος και να συνεχίσει τις πολιτιστικές του δραστηριότητες. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 όπου: ‘’με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα Νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής και προάγει τοπικά συμφέροντα’’.

2. Την αριθ. πρωτ. 48781/28-11-2016 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου με τον διακριτικό τίτλο ‘’ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ’’ με σκοπό τη στέγαση των γραφείων του, τις συνελεύσεις του και τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου .

3. Την αριθ. 8/2016 απόφαση του Τ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτούν θετικά για την δωρεάν παραχώρηση αίθουσας στον χώρο που στεγάζεται η Δ.Ε. Σολυγείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο με τον διακριτικό τίτλο ‘’ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ’’ με σκοπό τη στέγαση των γραφείων του, τις συνελεύσεις του και τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου .

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48781/2811-2016 αίτηση του Συλλόγου, την αριθ. 8/2016 απόφαση του Τ.Σ. Σοφικού και τις διατάξεις  του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την δωρεάν παραχώρηση μίας αίθουσας του πρώην δημοτικού καταστήματος που στεγάζεται η Δ.Ε. Σολυγείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σολυγείας με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» με σκοπό τη στέγαση των γραφείων του, τις συνελεύσεις του και τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου με τους παρακάτω όρους:

 1) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του παραχωρούμενου χώρου από τον πολιτιστικό σύλλογο σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.

2) Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως στέγη του πολιτιστικού συλλόγου και χώρος άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων του. Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων

ανταγωνιστικών με αυτές που ασκούνται ήδη στο τοπικό διαμέρισμα από ιδιώτες – κατοίκους της περιοχής. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κορινθίων.

3) Ο πολιτιστικός σύλλογος δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο χώρο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου.

4) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει τον πολιτιστικό σύλλογο.

5) Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, ο πολιτιστικός σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε.

6) Απαγορεύεται να αφαιρέσει αντικείμενα που εμπίπτουν στην έννοια των συστατικών των αρ. 953 και επ. του Α.Κ.

7) Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου χώρου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια των μελών του.

8) Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπρατόμενες με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη σύλλογο. Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.

9) Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης

10) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση αυτή.

            

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 51 / 2017.

 

Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ