Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων

                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/21.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 53/2017

 

Θέμα 2ο Η.Δ.: «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων»

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7141/16-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Βλάσσης Δημήτριος,

10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

13.    Λαμπρινός Παναγιώτης

14.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

15.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

17.    Νανόπουλος Βασίλειος

18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

19.    Πανταζής Βασίλειος

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,

22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

23.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

24.    Καρασάββας Ιωάννης

 

 

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Μπάκουλης  Δημήτριος

5.       Σούκουλης Ανδρέας

6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

7.        Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

8.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

9.       Πιέτρης Τιμολέων, (προσήλθε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε, επίσης, δύο (02) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

8.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

9.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

10.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

11.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

14.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

15.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

17.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

18.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

19.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

20.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. την αριθμ. 428/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης δαπάνης για τις εορτές των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Φώτων» με ποσό συμμετοχής του Δήμου 806,00 €.

2. την αριθμ. 28/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης Καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2017»  ποσού 24.798,56 €.

3. την αριθμ. 44/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συμμετοχής του Δήμου στον ορεινό ημιμαραθώνιο ΜΥΚΗΝΕΣ – ΤΕΝΕΑ» την 19-3-2017 ποσού 1.481,00 €.

4. την αριθμ. 45/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων Ποιοτικού Τραγουδιού Κορίνθου “ΧΟΡΩΔΙΑ ο ΦΟΙΒΟΣ” την 11-3-2017»  ποσού 1.532,00 €.

5. την αριθμ. 46/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συμμετοχής στην ημερίδα με τίτλο “ Οι σεισμοί στην Κορινθία από το παρελθόν μέχρι σήμερα” που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών την 8-3-2017» ποσού 1.820,00 €.

 

Επειδή οι ανωτέρω εκδηλώσεις αποφασίστηκαν σε χρόνο προγενέστερο από την νομιμοποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, πρέπει να εγκρίνουμε  και ψηφίσουμε  τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων  έθεσε υπόψη του Σώματος  την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών,  η οποία έχει ως εξής:

<<Σύμφωνα με το άρθρο  158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 “Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.

γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.

ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας”.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 για την κάλυψη των δαπανών :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

15-6471.0001

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΧΟΡΩΔΙΑ Ο ΦΟΙΒΟΣ» ΤΗΝ 11/3/2017

1.532,00 €

15-6472.0001

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ «ΜΥΚΗΝΕΣ – ΤΕΝΕΑ» ΤΗΝ 19/3/2017

1.481,00 €

15-6474.0001

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΤΗΝ 08/3/2017

1.820,00€

15-6471.0102

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ  ΤΗΝ 6/1/2017

806,00 €

15-6471.0001

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΤΟΥΣ 2017)

24.798,56€

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις του Προεδρεύοντος και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ. Γκουργιώτη Αλέξανδρου)

 

Α) Εγκρίνει και ψηφίζει ποσό 1.532,00 € σε βάρος της εγγεγραμμένης πίστωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017  με ΚΑ 15-6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις»

 Β) Εγκρίνει και ψηφίζει ποσό 1.481,00 € σε βάρος της εγγεγραμμένης πίστωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»

 Γ) Εγκρίνει και ψηφίζει ποσό 1.820,00 € σε βάρος της εγγεγραμμένης πίστωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα  λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων»

 Δ) Εγκρίνει και ψηφίζει ποσό 806,00 € σε βάρος της εγγεγραμμένης πίστωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017  με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων»

 Ε) Εγκρίνει και ψηφίζει ποσό 24.798,56 € σε βάρος της εγγεγραμμένης πίστωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017  με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις»

           

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 53 / 2017.

 

 

Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ