Έγκριση της αριθμ. 109/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ”

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/21.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 54/2017
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση της αριθμ. 109/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί έγκρισης απολογισμού έτους 2015»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7141/16-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
15.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
23.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
 
 
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος,
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Μπάκουλης  Δημήτριος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
7.        Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
8.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
9.       Πιέτρης Τιμολέων, (προσήλθε στο τέλος του 7ουΗΔΘ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε, επίσης, δύο (02) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
10.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
11.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
15.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
17.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
18.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
19.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
20.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 

Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο    «Έγκριση της αριθμ. 109/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί έγκρισης απολογισμού έτους 2015» ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικών Προσώπων του Δήμου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό κλπ απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. 109/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων» περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα και έξοδα αυτής έχουν ως κατωτέρω:

 

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα

Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

€     372.337,73
€     1.325.441,72
  
€    1.697.779,45
ΕΞΟΔΑ
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ    
                                
 
 
 
 €     424.655,40
 
€   1.273.124,05

και κάλεσε το Συμβούλιο να την εγκρίνει.

Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος, μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι η παράταξή μας δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Νομικού Προσώπου, άρα δεν έχουμε ιδία αντίληψη για τα οικονομικά του και για αυτό καταψηφίζουμε το θέμα.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Προεδρεύων, Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ’ αριθμ. 109/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων» και τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν.3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Σπύρου Ζαχαριά, 3. Βασιλείου Πανταζή, 4. Χρήστου Κορδώση, 5. Κων/νου Δημητρόπουλου, 6. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 7. Αλέξανδρου Γκουργιώτη.
 
Εγκρίνει τον απολογισμό οικονομικούς έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 15/109/23-11-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων».
               
           
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 54 / 2017.
 
 
Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ