Σύσταση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης”

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/21.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 56/2017

 

Θέμα 5ο Η.Δ.: « Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης”»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7141/16-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Βλάσσης Δημήτριος,

10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

13.    Λαμπρινός Παναγιώτης

14.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

15.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

17.    Νανόπουλος Βασίλειος

18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

19.    Πανταζής Βασίλειος

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,

22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

23.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

24.    Καρασάββας Ιωάννης

 

 

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Μπάκουλης  Δημήτριος

5.       Σούκουλης Ανδρέας

6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

7.        Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

8.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

9.       Πιέτρης Τιμολέων, (προσήλθε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε, επίσης, δύο (02) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

8.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

9.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

10.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

11.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

14.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

15.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

17.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

18.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

19.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

20.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο    « Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης ”» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014, οι επιτροπές παραλαβής έργων των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/08 ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η επιτροπή προσωρινής – οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο και από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 κλήρωσης. Επίσης, για την επιλογή του προβλεπόμενου Δημοτικού Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παρέθεσε την από 07-02-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κουΐνη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Ο ανάδοχος του έργου Σάββας Γεωργ. Καπελλάκος εκτέλεσε το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ” για το οποίο έχει συνταχθεί η 74/2012 μελέτη της Τ.Υ.Δ. Κορινθίων.

Έχοντας υπόψιν:

1.       τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/14

2.       τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/2008

3.       το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87, για τη σύσταση επιτροπών παραλαβής έργου

4.       το από 07-02-2017 πρακτικό κλήρωσης μελών για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής

5.       τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

 

 

Εργοδότης – Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Τίτλος έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ. Μελέτης: 74/2012

Ανάδοχος: Σάββας Γεώργ. Καπελλάκος

Χρηματοδότηση: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός μελέτης: 100.000,00 €

Σύμβαση: 42.276,42€

Βεβαίωση περαίωσης: 23/04/2014

Τελική επιμέτρηση: 12/06/2014

Επιβλέποντας: Νικόλαος Κουΐνης

Παρακαλούμε, για τον ορισμό επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο>>.

 

Κατόπιν, ο Προεδρεύων παρέθεσε το από 07-02-2017 πρακτικό κλήρωσης μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου και των τεχνικών υπαλλήλων που δεν ανήκουν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ανάδειξη δύο (2) μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, οι κληρωθέντες υπάλληλοι είναι οι κ.κ. Καραϊσκος Ιωάννης  – Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε και Σούρλος Γεώργιος – Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε.

 Τέλος, διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη ενός (1) μέλους για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 § 4 του Ν. 4257/2014, από την οποία αναδείχθηκε τακτικό μέλος ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης  με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Σταύρο Κεφάλα.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08, 4257/2014 και 3463/2006

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την προσωρινή – οριστική παραλαβή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», η οποία αποτελείται από τους κατωτέρω:

1.       τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Σταυρέλη, αναπληρούμενο από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σταύρο Κεφάλα,

2.      τον υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου κ. Ιωάννη Καραϊσκο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και

3.       τον υπάλληλο της ΔΕΥΑ του Δήμου Κορινθίων κ. Σούρλο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Σούρλος Γεώργιος.

                        

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 56 / 2017.

 

 

Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ