Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/21.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 58/2017
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: « Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7141/16-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
15.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
23.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
 
 
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος,
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Μπάκουλης  Δημήτριος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
7.        Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
8.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
9.       Πιέτρης Τιμολέων, (προσήλθε στο τέλος του 7ουΗΔΘ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε, επίσης, δύο (02) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
10.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
11.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
15.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
17.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
18.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
19.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
20.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 

Ο Προεδρεύων, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο    «Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου», έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 7278/16-02-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Κεφάλα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Κορινθίων όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, πρόκειται να διοργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ 3α του Ν 3463/2006.

Για την πραγματοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων προτείνουμε ο Δήμος μας να αναλάβει τη δαπάνη για την  ηχητική κάλυψη των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων όπως καταθέσεις στεφάνων, ομιλίες κ.λ.π., οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις Δημοτικές Κοινότητες : Λεχαίου, Σοφικού, Αθικίων και στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων.

Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 2.015,00€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με Κ.Α. εξόδων 00/6443.0003 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου»

Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης  πίστωσης  ποσού 2.015,00€ σε  βάρος του ΚΑ 00/6443.0003 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 2017 με το ποσό των 2.015,00 €.

Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η ηχητική κάλυψη των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων όπως καταθέσεις στεφάνων, ομιλίες κ.λ.π. στις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες: Λεχαίου, Σοφικού, Αθικίων και Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 με Κ.Α. εξόδων 00/6443.0003 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου»

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 2.015,00 €.

          
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 58 / 2017.
 
 
Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ