Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/01.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 65/2017
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8641/24-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
23.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
27.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Σούκουλης Ανδρέας, (προσήλθε στο μέσον τουΕΗΔΘ)
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 53/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 και την από 24-2-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2.Βασιλείου Πανταζή, 3.Χρήστου Κορδώση, 4. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα,5. Σπύρου Ζαχαριά, 6. Μαρία (Έρρικα) Καραμαλίκη, 7. Αλέξανδρου Γκουργιώτη και 8. Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλου)
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στην  υπ΄ αριθμ. 53/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Π/Υ
 
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I
                Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων I την 31-12-2016 (περ. α του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2015 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 8.881.143,30 ευρώ
β) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2016 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.652.018,42 ευρώ
                Συνεπώς, επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2016 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2015, στον Προϋπολογισμό 2017, ως ανώτατο ποσό της Ομάδας Εσόδων I εγγράφεται το ποσό του έτους 2016, ήτοι 9.652.018,42.
                Στον προϋπολογισμό 2017 στην Ομάδα Εσόδων I έχει εγγραφεί ποσό 10.071.801,13 ευρώ και συνεπώς απαιτείται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με μείωση κατά το ποσό των 419.782,71€.
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Στο σκέλος των εσόδων και στον κ.α 51 με τίτλο: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2017 συνολικά ποσό 17.698.237,70€. Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2016 σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 18.719.168,53€. Αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2017 (περ. Γ του άρθρου 6 της ΚΥΑ) με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου κατά 1.020.930,83.
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
α) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 20 θα ανέλθει στο ποσό των 1.225.234,90 ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2016, το ποσό ανέρχεται τελικά σε 2.235.886,69 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 1.010.651,79 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων.
                Επίσης, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 65.036,97 ευρώ από πόρους της υπηρεσίας. Κατά την 31/12/2016 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 144.755,17 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 79.718,20 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.
β) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 45 θα ανέλθει στο ποσό των 390.040,77 ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2016 το ποσό ανέρχεται τελικά σε 564.252,71 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 174.211,94 ευρώ.
                Επιπρόσθετα, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 153,75 ευρώ (τακτικά). Κατά την 31/12/2016 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 1.606,43 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 1.452,68 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.
                Συνολικά το χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” είχαμε εκτιμήσει ότι θα ανέλθει σε 1.615.275,67€  και τελικά ανήλθε σε 2.800.139,40€. Οπότε προκύπτει αύξηση κατά 1.184.863,73€.            
 
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
 
                Στο σκέλος των Εσόδων και στην Ομάδα 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη” έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ποσού 18.681.258,92 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31/12/2016 και πρέπει να εγγραφεί στην Ομάδα Εσόδων του Κ.Α. 32 ανήλθε σε 18.834.920,52 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 153.661,60€
                Επίσης, στο σκέλος των Εξόδων στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση συνολικού ποσού: 18.091.660,22 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 18.245.321,82 ευρώ.Συνολική αύξηση 153.661,60€.
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων II και του Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων (περ. β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2016: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 428.071,85 ευρώ
β) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2015: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 589.598,70 ευρώ
γ) Απόλυτη διαφορά ετήσιας περιόδου 2016-2015: 428.071,85-589.598,70=-161.526,85 ευρώ
                Δεδομένου ότι η απόλυτη διαφορά μεταξύ του έτους 2016 και 2015 είναι αρνητική, σύμφωνα με την παράγραφο β2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 23976/22-7-16, το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί είναι το ποσό του έτους 2015, δηλαδή 589.598,70 ευρώ.
                Συνεπώς, το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων ανέρχεται σε: 18.834.925,52-589.598,70=18.245.321,82 ευρώ.
                Επομένως, αναμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό έτους 2017 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων του Κ.Α. 32 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 18.834.920,52 ευρώ) και με αύξηση στο σκέλος των Εξόδων του Κ.Α. 85 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 18.245.321,82 ευρώ).
 
ΟΦΕΙΛΕΣ
Στο σκέλος των εξόδων και στους κ.α 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 2.077.696,05€. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2016 ανήλθε σε 2.014.531,61€. Αναμορφώνουμε αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και μειώνουμε  κατά 63.164,44€
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του προύπολογισμού θα πρέπει να προβούμε στις κάτωθι αλλαγές:
 
0619.0001
 
ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποδοχών καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
 
76000
-76000
0
15-6041.0002
 
Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης
 
32000
-32000
0
15/6041.0003
 
Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
 
28000
-28000
0
15/6054.0005
 
Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης
 
8000
-8000
0
15/6054.0006
 
Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
 
8000
-8000
0
 
 

Επίσης :

 1.Την αλλαγή τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7323.0003 από «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» σε «Δημοτική   
      Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου (πλην Δ.Κ. Κορίνθου)»
2.Την  αλλαγή τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7331.0104 από «Κατασκευή επέκταση &  συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ»   
     σε«Κατασκευή επέκταση & συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ (Τ.Κ. Περιγιαλίου)»
   3.   Καταργεί το έργο με τίτλο:Αναπλάσεις Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου, πίστωσης 100.000,00          € (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ) λόγω κατάτμησης.
 
Β . ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
1.Στον κ.α 35/7132.0005 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 45.000,00 €με τίτλο: Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ )για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009). Προτείνουμε την αλλαγή του τίτλου σε: Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής )για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009).
2.Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 26/470/2016 σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία έγινε αποδοχή του  ποσού των 3.000.000,00€ και τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 για την κατασκευή του έργου “Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων” με φορέα χρηματοδότησης του Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και πηγή χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε , προτείνουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα:
 
1321.0001
“Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων”
0
3000000
3000000
00/6737.0001
Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: “Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων”
0
3000000
3000000
 
 
 
 
 
 
 
 

3        Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
Την έννοια των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που δεν αποτελούν μία απλή κυκλοφοριακή μελέτη αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.
Την αριθμ. 5377/27-10-2016 Πρόσκληση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου προς Δήμους όλης της Ελλάδας να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ΣΒΑΚ (η επιλογή των οποίων έγινε με συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια όπως πληθυσμό, τάση ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες, περιφερειακή κατάταξη κλπ)
Την αριθμ. 2016-06023/22-11-2016 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων για «Υλοποίηση ΣΒΑΚ» , που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου , σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης
Την αριθμ. 114.6/23-12-2016 (ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου , με την οποία εντάχθηκαν 150 Δήμοι, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Κορινθίων, ως δικαιούχοι του Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» για την υλοποίηση ΣΒΑΚ.
Αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 65.000,00 € από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων» και τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017, ως εξής:
 
1329.0003
Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων
0
65000
65000
64/7413.0001
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων
0
65000
65000
 
4) Προκειμένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν  κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τον αναμορφώνουμε και συγκεκριμένα προέκυψαν οι κάτωθι μεταβολές:
 
 
20/6641.0001
 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
 
180000
-150000
30000
20/6644.0001
 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
 
70000
-50000
20000
20/7131.0005
 
Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων
 
896374,69
 
1003625,31
 
1900000
20/6211.0001
 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
 
1377901,25
 
127308,28
 
1505209,53
20/6231.0001
 
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
 
0
43200
43200
20/7132.0001
 
Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
 
100000
 
-43200
56800
35/6264.0001
 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
 
1000
4000
5000
00/8261.0001
 
 
 
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
 
5000
 
 
10000
 
 
 
15000
 
 
10/6265.0003
Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου
10000
-10000
0
30/7331.0001
 
Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου
 
0
10000
10000
10/6276.0001
 
Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
 
0
200
200
20/6613.0001
 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
 
0
2157,6
 
2157,6
 
00/6224.0001
 
Λοιπές Επικοινωνίες(εταιρίεs ταχυμεταφορών – courrier)
 
12000
 
13000
25000
15/6474.0003
 
Προμήθειες προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας απο αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων και υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων
 
0
6705,32
 
6705,32
 
15/6117.0003
 
Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λ.π)
 
0
11996
 
11996
 
45/7112.0004
 
Αγορά χώρου δημιουργίας νέου κοιμητηρίου στη Δ.Ε. Κορίνθου
 
90000
 
172759,26
 
262759,26
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
4075751,77
 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
5.      Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα ως ακολούθως:
 
 
30/7331.0001
 
Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου
 
0
10000
10000
30/7331.0015
Διαμόρφωση παλαιών αποθηκών σε πολιτιστικό κέντρο Άσσου
200.000,00
-100.000,00
100.000,00
30/7326.0050
Κατασκευή Λιθοδομών Στεφανίου
104.247,70
-104.247,70
0,00
30/7322.0004
Αναπλάσεις Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
100000
-100000
0
64/7413.0001
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων
0
65000
65000
 
1. Την αλλαγή τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7323.0003 από «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» σε «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου (πλην Δ.Κ. Κορίνθου)»
 

2.  Την αλλαγή τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7331.0104 από «Κατασκευή επέκταση & συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ» σε «Κατασκευή επέκταση & συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ (Τ.Κ. Περιγιαλίου)»

 

3. Καταργεί το έργο με τίτλο:Αναπλάσεις Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου, πίστωσης 100.000,00 € (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ) λόγω κατάτμησης.

4.  Στο έργο με κ.α 30/7336.0004 και τίτλο:Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης πίστωσης 300.000,00€ από πόρους Δήμου, η πίστωση των 100.000,00€ θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ 2016
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 
Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και από τις νέες εντάξεις  διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.
 
ΕΣΟΔΑ
 
 
 
 
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
0441.0001
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
555220,7
-115458,08
439762,62
0521.0001
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)
231261,44
-81261,44
150000
1511.0001
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)
38.203,49
-28.203,49
10.000,00
1512.0001
Πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαίώνονται από την Ελληνική Αστυνομία
204.859,70
-154.859,70
50.000,00
2115.0001
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
60.000,00
-40.000,00
20.000,00
ΟΜΑΔΑ Ι
ΣΥΝΟΛΟ
 
-419782,71
 
0619.0001
ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποδοχών καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
76.000,00
-76.000,00
0,00
1322.0001
Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για  άρδευση  στο Δήμο Κορινθίων
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1328.0008
Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07
69.846,88
-887,21
68.959,67
1329.0003
Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων
0
65000
65000
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
2988112,79
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
2568330,08
 
3211.0001
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
302.850,04
-2.922,57
299.927,47
3211.0002
Δημοτικός Φόρος
59.615,81
-1.092,10
58.523,71
3212.0001
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου
2.093.301,55
-18.963,86
2.074.337,69
3215.0001
Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου
89.145,60
74.234,70
163.380,30
3217.0001
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
1.883.214,19
-876.350,89
1.006.863,30
3218.0001
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου
2.763.498,40
50.023,30
2.813.521,70
3218.0002
Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων
257.809,14
3.369,08
261.178,22
3219.0001
Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών
393.319,39
-2.561,04
390.758,35
3219.0002
Δικαιώματα από τέλη καθ/τας νεκροταφείων παρελθόντων ετών
726.978,00
-129.981,49
596.996,51
3219.0004
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών
1.770.547,16
-4.187,06
1.766.360,10
3219.0005
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών
134.932,98
894.804,92
1.029.737,90
3219.0006
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών
69.766,87
-143,59
69.623,28
3219.0008
Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών
499.707,42
-36.015,43
463.691,99
3219.0009
Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών
726.507,39
-823,80
725.683,59
3219.0010
Μισθώματα ακινήτων
188.965,38
-43.869,88
145.095,50
3219.0012
Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ)
79.626,63
-1.033,59
78.593,04
3219.0013
Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ΦΠΑ)
93.709,55
-1.106,87
92.602,68
3219.0016
Λοιπά έσοδα Δ. Άσσου-Λεχαίου
56.795,19
-8,80
56.786,39
3219.0017
Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού
5.559,10
-18,77
5.540,33
3219.0018
Π.Ο.Ε. Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων Δ. Σολυγείας
20.937,79
5.748,66
26.686,45
3219.0020
Παραχώρηση τετραετών τάφων
200,00
44.296,07
44.496,07
3219.0021
Τέλη αιγιαλού και παραλίας
4.590,00
-4.590,00
0,00
3221.0001
Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων
1.620.806,52
10.644,46
1.631.450,98
3221.0002
ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ
3.933.743,15
189.816,56
4.123.559,71
3221.0003
Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ
204.494,93
4.560,60
209.055,53
3221.0004
Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων
6.973,37
-167,01
6.806,36
32
ΣΥΝΟΛΟ
 
153.661,60
 
5111.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
1.706.240,62
-74.075,74
1.632.164,88
5113.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
1.615.275,67
1.184.863,73
2.800.139,40
5119.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
2.915.789,93
-947.368,44
1.968.421,49
5121.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
227.333,88
-132.334,49
94.999,39
5121.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
78.930,83
60.436,12
139.366,95
5129.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
1.691.940,83
929.409,65
2.621.350,48
51
ΣΥΝΟΛΟ
 
1.020.930,83
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                      ΕΣΟΔΩΝ                                             64.796.331,66€             ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ                                    3.742.922,51€             ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                         68539254,17€                              
3.742.922,51
 
ΕΞΟΔΑ
 
 
 
 
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
350,00
350,00
00/8112.0005
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ.Σολυγείας
0,00
660,50
660,50
00/8112.0006
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
9.249,70
2.757,75
12.007,45
00/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
7.101,48
-1.732,60
5.368,88
00/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
26.001,66
-3.272,68
22.728,98
00/8117.0002
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.169.140,05
-127.211,77
1.041.928,28
10/8111.0001
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ.Άσσου-Λεχαίου, Δ.Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010
0,00
71,71
71,71
10/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
499,75
223,28
723,03
10/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
23.590,22
-22.134,85
1.455,37
10/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
60,46
60,46
10/8116.0006
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
2.892,47
-2.419,99
472,48
10/8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
1.153,20
1.153,20
15/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
39.699,93
-20.692,52
19.007,41
15/8122.0006
Έργα καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
5.969,15
-5.969,15
0,00
20/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
16.481,26
11.138,00
27.619,26
20/8112.0006
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
1,77
1,77
20/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
6.303,77
5.438,97
11.742,74
20/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
225,65
22.340,73
22.566,38
20/8116.0006
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
4.221,28
40.798,73
45.020,01
30/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.937,25
1.637,59
3.574,84
30/8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ.Κορινθίων (ΚΑ 8112)
24.600,00
285,20
24.885,20
30/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
16.092,36
-7.074,77
9.017,59
30/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
849,98
-802,28
47,70
30/8116.0006
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
9.278,12
8.924,99
18.203,11
30/8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
0,03
0,03
30/8122.0001
Έργα Δήμου Κορινθίων (ΚΑ 8122)
1.317,40
-1.317,40
0,00
30/8122.0004
Έργα Δήμου Σαρωνικού (ΚΑ 8122)
213.874,95
-13.164,57
200.710,38
30/8122.0006
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
154.035,17
-47.803,89
106.231,28
35/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
2.693,70
-430,50
2.263,20
35/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
15.803,55
-12.408,13
3.395,42
35/8116.0006
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
11.459,33
11.459,33
35/8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
334,99
-334,99
0,00
40/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
254,65
27,80
282,45
45/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
153,75
726,16
879,91
45/8116.0006
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
726,52
726,52
60/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
1.638,79
1.638,79
60/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
2.526,00
-2.526,00
0,00
64/8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
95.710,14
95.710,14
81
ΣΥΝΟΛΟ
 
-63.164,44
 
00/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
15.062.105,54
320.285,13
15.382.390,67
20/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
362.465,85
-62.538,38
299.927,47
25/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
2.005.848,12
-18.599,73
1.987.248,39
45/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
661.240,71
-85.485,42
575.755,29
85
ΣΥΝΟΛΟ
 
153.661,60
 
20/6641.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
180.000,00
-150.000,00
30.000,00
20/6644.0001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
70.000,00
-50.000,00
20.000,00
20/7131.0005
Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων
896.374,69
1.003.625,31
1.900.000,00
20/6211.0001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
1.377.901,25
127.308,28
1.505.209,53
20/6231.0001
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
0,00
43.200,00
43.200,00
20/7132.0001
Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
100.000,00
-43.200,00
56.800,00
35/6264.0001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
1.000,00
4.000,00
5.000,00
00/8261.0001
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
5.000,00
10.000,00
15.000,00
10/6265.0003
Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου
10.000,00
-6.500,00
0,00
30/7331.0001
Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου
0,00
6.500,00
6.500,00
10/6276.0001
Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
0,00
200,00
200,00
20/6613.0001
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
0,00
2.157,60
2.157,60
00/6224.0001
Λοιπές Επικοινωνίες(εταιρίεs ταχυμεταφορών – courrier)
12.000,00
13.000,00
25.000,00
00/6737.0001
Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: “Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων”
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
15-6041.0002
Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης
32.000,00
-32.000,00
0,00
15/6041.0003
Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
28.000,00
-28.000,00
0,00
15/6054.0005
Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης
8.000,00
-8.000,00
0,00
15/6054.0006
Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
8.000,00
-8.000,00
0,00
15/6474.0003
Προμήθειες προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας απο αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων και υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων
0,00
6.705,32
6.705,32
15/6117.0003
Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λ.π)
0,00
11.996,00
11.996,00
45/7112.0004
Αγορά χώρου δημιουργίας νέου κοιμητηρίου στη Δ.Ε. Κορίνθου
90.000,00
172.759,26
262.759,26
64/7134.0003
 Ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμής και διαχείρισης τελών παρόδιας στάθμευσης και ειδικών θέσεων στάθμευσης
99.949,80
-95.710,14
4.239,66
64/7413.0001
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων
0
65000
65000
30/7331.0015
Διαμόρφωση παλαιών αποθηκών σε πολιτιστικό κέντρο Άσσου
200.000,00
-100.000,00
100.000,00
30/7326.0050
Κατασκευή Λιθοδομών Στεφανίου
104.247,70
-104.247,70
0,00
30/7322.0004
Αναπλάσεις Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
100000
-100000
0
00/6737.0007
Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου
90.000,00
-80.000,00
10.000,00
-9111
Aποθεματικό
45220,12
-8368,58
36851,54
 
ΣΥΝΟΛΟ
21.164.134,96
3742922,51
22.347.143,63
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ         
   ΕΣΟΔΩΝ                                            64796331,66€             ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ                                   3.742922,51€             ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                         68.539.254,17€                          
 
 
 
                                               
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                               Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 65 / 2017.
                                                        
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  03-03-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ