Αποδοχή χρηματοδότησης και Τροποποίηση δημοτικού Προϋπολογισμού

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/01.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 66/2017

 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης και Τροποποίηση δημοτικού Προϋπολογισμού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8641/24-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
23.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
27.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Σούκουλης Ανδρέας, (προσήλθε στο μέσον τουΕΗΔΘ)
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή χρηματοδότησης και Τροποποίηση δημοτικού Προϋπολογισμού», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα κατωτέρω:
1. Την αριθμ. 21/398/2016 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘’Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους”, στον Δήμο Κορινθίων.
2. Την αριθμ. 2/75333/ΔΠΔΑ/22-09-2016  απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, περί καθορισμού το συνολικού ύψος της χρηματοδότησης έτους 2016, του ποσοστού χρηματοδότησης ανά ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α, του τρόπου πληρωμής καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α’/ 09-08-2016) που αφορά στην Ενίσχυση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης.
3. Την αριθμ. (0) 22392_17/21-02-2017 βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Κορινθίων έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμου (θύλακες υψηλής ανεργίας)» και δικαιούται να λάβει το ποσό των 73.215,90€.
4. Την αριθμ. 5/52/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,
 στη συνέχεια ανέφερε στα μέλη ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε το ανωτέρω ποσό των 73.215,90€ για την κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής κλίμακας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους» και να τροποποιήσουμε το Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την αριθμ. 5/52/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/2013), μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.   Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 73.215,90 € για την κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής κλίμακας του προγράμματος «Προώθηση  της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους» και
2.  Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/52/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί τον Κ.Α 1219.0003 με τίτλο: Υλοποίηση του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους” με το ποσό 73.215,90 €.
Μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 73.215,90€ στο Αποθεματικό και από εκεί λαμβάνει το ποσό των 73.215,90€ και δημιουργεί:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
§   Τον Κ.Α 30/6662.0003 με τίτλο:«Προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τη δράση:Πλακόστρωση Πεζοδρομίων του Δήμου Κορινθίων, του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους» προϋπολογισμού  50.000,00 .
 
§    Tον Κ.Α. 30.6662.0006 με τίτλο: Προμήθεια  υλικών, για την δράση: Συντήρηση δημοτικών σχολείων και δημ. κτιρίων του Δήμου Κορινθίων, του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους»προϋπολογισμού  10.000,00 €.
§    Τον Κ.Α. 35/7135.0001 με τίτλο: Προμήθεια  εργαλείων  για την δράση: Αισθητική Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και αναβάθμιση της αισθητικής του αστικού τοπίου φυτεύσεις του Δήμου Κορινθίων, του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους»  προϋπολογισμού  10.916,25 .
§  Τον Κ.Α. 35/6063.0004 με τίτλο: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του  προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους» προϋπολογισμού  2.299,65 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                               Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 66 / 2017.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  03-03-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ