Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/01.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 67/2017

 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8641/24-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Βλάσσης Δημήτριος,
10.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
23.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
27.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Σούκουλης Ανδρέας, (προσήλθε στο μέσον τουΕΗΔΘ)
6.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ Α 110/1990) άρθρο 5 παρ. 16, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 31 και του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α 1992) και τροποποιήθηκε με την παρ. 5.
2. Το άρθρο 2 του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ Α 189/1995)
3. Την παρ. 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113/1995) ‘’Όλα τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, βαρύνουν με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συνιστάται στη χρησιμοποίησή τους μόνο για τη στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις των Νομαρχών’’.
Σε περίπτωση που παύει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή μονάδων στην περιοχή καθενός συγκεκριμένου ακινήτου, η χρήση του ορίζεται κάθε φορά με εισήγηση του οικείου Ο.Τ.Α. και απόφαση Νομάρχη.
4. Την παραγρ. 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995 η οποία ορίζει ότι: «Οι αρμοδιότητες του νομάρχη που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 16 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α ), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’) ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή».
5. Την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 όπου: ‘’με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα Νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής και προάγει τοπικά συμφέροντα’’.
6. Την παραγρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 στοιχείο 24 που ορίζεται ότι: ‘’ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρμοδιότητα των Δήμων’’.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις για την παραχώρηση της χρήσης σχολείων των οποίων έχει παύσει η λειτουργία, απαιτείται πλέον μόνον απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση της χρήσης.
 
Στην Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου, υπάρχει παλιό κτίριο, πρώην Δημοτικό Σχολείο Κατακαλίου, το οποίο έχει παύσει να λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια.
Ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αλμυρής με την από 21.12.2016 αίτησή του, ζητά την παραχώρηση της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου για την άσκηση διαφόρων δραστηριοτήτων (χορός- γυμναστική-μπαλέτο) από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αλμυρής.
Την αριθ. 1/2017 απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κατακαλίου σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτούν θετικά για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου στο Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αλμυρής  έως 16-01-2018 με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση που απαιτείται ο χώρος και από άλλους φορείς (Τοπ. Κοινότητα, συλλόγους της περιφέρειας Κατακαλίου) να είναι διαθέσιμη.
Την αριθμ. 2/3/2017 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου στον Σύλλογο Γονέων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αλμυρής.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις παραπάνω διατάξεις, το γεγονός ότι η ανωτέρω σχολική μονάδα έχει παύσει να λειτουργεί, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του πρώην δημοτικού σχολείου Κατακαλίου στον Σύλλογο Γονέων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αλμυρής έως 16.01.2018 με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων (χορός- γυμναστική-μπαλέτο) των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αλμυρής και με τους παρακάτω όρους:
 
1) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του παραχωρούμενου ακινήτου από τον σύλλογο σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.
2) Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως στέγη του συλλόγου με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων  (χορός- γυμναστική-μπαλέτο) των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αλμυρής και χώρο άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων του. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κορινθίων.
3) Ο σύλλογος δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου.
4) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει τον σύλλογο.
5) Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, ο σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε.
6) Απαγορεύεται να αφαιρέσει αντικείμενα που εμπίπτουν στην έννοια των συστατικών των αρ. 953 και επ. του Α.Κ.
7) Ο σύλλογος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια των μελών του.
8) Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπρατόμενες με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη σύλλογο. Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.
9) Ο Σύλλογος υποχρεούταινα παραδίδει στον Δήμο το Δημοτικό Σχολείο, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές  για την διεξαγωγή αυτών,  κατάλληλα διαμορφωμένο.
10) Ο Σύλλογος υποχρεούταινα παραδίδει στον Δήμο το Δημοτικό Σχολείο και το αύλειο χώρο, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου ή για την εκμίσθωση με δημοπρασία του χώρου για τα τοπικά πανηγύρια, για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκεί η παραχώρηση.
11)Η χρήση των διδακτηρίων και η εκμετάλλευση της περιουσίας της σχολικής μονάδας κατά τον πιο πάνω τρόπο, δεν αποκλείει την τυχόν επαναλειτουργία  τους.
12) Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης και να προβαίνει σε μερική χρήση των χώρων του σχολείου για τις ανάγκες της Κοινότητας, χωρίς να εμποδίζεται η χρήση του από τον εν΄ λόγω Σύλλογο.
13) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση αυτή.
          
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                               Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4 / 67 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  03-03-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ